Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 3

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
ABONENÝN YAZILI TALEBÝ OLMADAN ZORLA VE KEYFÝ SAYAÇ DEÐÝÞTÝRLEMEZ'
Yargýtay kararlarýKütahya Doðalgaz Daðýtým Firmasý Çinigaz'ýn tüketicilerin izni ve talebi olmadan, sayaç deðiþtirme uygulamasýna Kütahya 2. Asliye Mahkemesi'nden sonra Yargýtay da geçit vermedi. Mahkeme kararýný onayan Yargýtay, Türkiye için emsal olacak bir karar vermiþ oldu.

Yargýtay 13. Dairesi, Çinigaz firmasýnýn zorla sayaç deðiþtirme eylemini hukuka uygun bulmadý.

HABERÝN AYRINTILARI ÝÇÝN TIKLAYIN....
DENETLENEN SANAYÝ ÜRÜNLERÝ ARASINDA EN GÜVENSÝZÝ ASANSÖRLER OLDU....
medyadanSÝNAN USLU
ANKARA -ÝHA
18.10.2013

Sanayi Ürünleri Güvenliði ve Denetimi Genel Müdür Vekili Muhsin Dere, 2012 yýlýnda ürünlerinde "güvensizlik" tespiti yapýlan sanayi üreticilerine toplam 863 bin 61 lira idari para cezasý uygulandýðýný belirterek, en çok idari para cezasý uygulanan ürün grubunun ise asansörler olduðunu açýkladý.

En çok idari para cezasý uygulanan ürün gruplarý 661 bin 624 TL ile asansörler, 230 bin 909 TL ile elektrikli ekipmanlar, 63 bin 976 TL ile taþýnabilir basýnçlý ekipmanlar oldu.HABERÝN DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN....
KAPICI GÝRÝÞ VE ÇIKIÞLARININ SGK'YA BÝLDÝRÝLMESÝ
YazarlarALÝ TEZEL
HABERTÜRK


Ýþçi giriþ ve çýkýþýný SGK’ya bildirmeyen iþverene sadece SGK ceza veriyor

Daha önce iþçiler için SSK’ya, Bölge Çalýþmaya, ÝÞKUR’a ayrý ayrý verilen bildirgeler yerine yeni düzenleme gereðince sadece SGK’ya verilen bildirimler diðerlerinin de yerini tutacak…

Ancak, iþe giriþ veya çýkýþ SGK’ya zamanýnda bildirilmezse iþverene þu an da sadece SGK ceza uyguluyor, yasal deðiþiklik yapýlmazsa ilerde Bölge Çalýþma ve ÝÞKUR’da ayrý ayrý ceza uygulayabilir…

AYRINTILAR HABERÝN DEVAMINDADIR..
Apartman Yöneticisi Facebook Sayfamýz


Vision Kurumsal Facebook Sayfamýzý begenin.Soracagýnýz sorulara merak ettiklerinize kýsa sürede cevap bulun..

VÝSÝON KURUMSAL FACEBOOK SAYFASINI BEGENMEK ÝÇÝN TIKLAYINIZ

KÝRA SÖZLEÞMESÝ (Kira Kontratosu) ÖRNEÐÝ
YazarlarAVK.ÝHSAN BERKHAN
www.berkhan.av.tr
02.02.2013


Yeni 6098 Sayýlý TÜRK BORÇLAR KANUNU nun Kira Sözleþmesi hükümlerine göre BERKHAN HUKUK BÜROSU tarafýndan baþtan sona yeniden düzenlenmiþtir.

KÝRA SÖZLEÞMESÝ (Kira Kontratosu) ÖRNEÐÝ ektedir. Ýþyerleri için uygun olaný da kýsa bir süre içerisinde yayýna hazýrlanacaktýr.

Çalýþmalarýný paylaþmamýz için izin veren Sn.Avukat Ýhsan BERKHAN'a teþekkür ederiz.

KÝRA SÖZLEÞME ÖRNEÐÝ HABERÝN DEVAMINDADIR
ISI PAYÖLÇER SÝSTEMÝ
Enerji VerimliliðiAVK.ÝHSAN BERKHAN
www.berkhan.av.tr
01.01.2013


5627 sayýlý Enerji Verimliliði Kanununun “7” nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendi ve geçici “6” ncý maddesi gereðince, merkezî ýsýtma sistemine sahip mevcut binalar 02.05.2012 tarihi itibari ile; bina sakinlerinin ýsý ve sýhhi sýcak su tüketimlerinin bireysel olarak ölçümlenmesi zorunlu tutulmaktadýr.

5627 Sayýlý Enerji Verimliliði Kanunu’nun 18.04.2007 tarihinde kabul edilip 2.5.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayýnlanmasý na ( Sayý:26510) ve 5 yýl süre öngörülmesine ve bu sürenin 02.05.2012 de dolmasýna ve bu sürenin üzerinden de 7 ay gibi uzun bir Bu arada yaþanan uygulama karýþýklýðý nedeniyle bazý maðduriyetler de yaþanabilecektir. Süre geçmesine raðmen henüz bu zorunluluða uyan bina sayýsýnýn (yetkililerce merkezi sistemle ýsýnan bina sayýsý 2 milyon olduðu bildirilmektedir) %10 lar civarýnda olduðu tahmin edilmektedir.

MAKALENÝN DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN....
ISI PAY ÖLÇER HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME...
Enerji VerimliliðiKýþ aylarýnýn yaklaþmasýyla kalorifer peteklerine takýlmasý gereken ýsý ölçerlerle ilgili tartýþma da yeniden gündeme taþýndý.

Isý pay ölçer için yetki alan firmalar her fýrsatta "taktýrmayana ceza"yý gündeme getiriyor. Oysa kimsenin apartman apartman dolaþýp ceza kesme yetkisi olmadýðý gibi ceza için mahkeme kararý gerekiyor.

Eðer bir apartman sakini ýsý pay ölçer takýlmadýðý için yönetimi dava ederse ancak makheme kararýyla ceza uygulanmasý söz konusu. Bu, maddi durumu yeni sisteme geçmeye müsait olmayan dar gelirlilerin yaþadýðý apartmanlar için büyük önem taþýyor.

AYRINTILAR HABERÝN DEVAMINDADIR...
KENTSEL DÖNÜÞÜM ÝÇÝN MERAK ETTÝKLERÝNÝZ
medyadanÝstanbul Teknik Üniversitesi Þehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Profesör Doktor Nuran Zeren Gülersoy ve Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Altyapý Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Kentsel Dönüþüm Yasasý'ný deðerlendirerek, merak edilen sorularý cevaplandýrdý.


AYRINTILAR HABERÝN DEVAMINDADIR...

KAYNAK: NTV
DÖNÜÞÜM YASASI GEREÐÝ, RÝSKLÝ BÝNA TESPÝTÝ ÝÇÝN FÝRMALARA LÝSANS VERÝLMEYE BAÞLANDI
medyadanÇevre ve Þehircilik Bakanlýðý, riskli yapýlarý tespit edecek kurum ve kuruluþlarý belirlemeye baþladý.

Bakanlýktan yapýlan açýklamada, konusunda tecrübeli en az iki inþaat mühendisiyle bir jeoloji veya jeofizik mühendisi istihdam eden üniversiteler, inþaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odalarý ve belediye þirketlerinin baþvurmalarý halinde lisanslandýrýlacaðý belirtildi.


AYRINTILAR VE LÝSANS ALAN FÝRMALAR ÝÇÝN TIKLAYIN...
ISI PAY ÖLÇERLER ÝLE ÝLGÝLÝ BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.
Enerji VerimliliðiIsý Pay Ölçer haberleri için resmi açýklama yapýldý
04 Mayýs 2012
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Enerji Verimliliði Dairesi Isý Pay Ölçer haberleri ile ilgili açýklamada bulundu

Basýn Açýklamasý


02.05.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 5627 sayýlý Enerji Verimliliði Kanunu gereðince merkezi veya bölgesel sistemle ýsýtýlan ve birden fazla baðýmsýz bölüme sahip olan binalarda ýsý paylaþýmýnýn tesisini saðlayacak ekipmanlarýn kullanýmý 02.05.2012 tarihi itibarý ile tüm merkezi ýsýtma sistemli binalar içim uygulamadadýr. Mevcut veya yeni binalar için farklý yükümlülükler yoktur. Bu sistemlerin kullanýmý 5627 sayýlý Enerji Verimliliði Kanunu gereði olup bina yönetimlerinin, kat maliklerinin aksi yönde tasarrufta bulunmalarý söz konusu deðildir.

AÇIKLAMANIN DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN...
CUMHURBAÞKANI GÜL ,KENTSEL DÖNÜÞÜM YASASINI ÝMZALADI
medyadanCumhurbaþkaný Abdullah Gül, kamuoyunda 'Afet Yasasý' olarak bilinen Kentsel Dönüþüm Yasasý'ný onayladý.

Riskli yapýlarýn tespiti, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanacak yönetmelikte belirlenen çerçevede, öncelikle yapý malikleri veya kanuni temsilcilerince, masraflarý kendilerine ait olmak üzere, bakanlýkça lisanslandýrýlan kurum ve kuruluþlara yaptýrýlacak.

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, riskli yapýlarýn tespitini süre vererek, sahiplerinden isteyebilecek. Tespitler, verilen sürede yaptýrýlmazsa Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý veya belediyeler ile il özel idarelerince yapýlacak. Bu tespitlere karþý ev sahipleri, 15 gün içerisinde itiraz edebilecek.

HABERÝN DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN...
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.