Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 5

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
50 YAÞ VE ÜZERÝ ÇALIÞANLARIN YILLIK ÝZÝN HAKKI
Konut Kapýcýlarý4857 sayýlý iþ kanununun 53. maddesine göre çalýþanlarýn yýllýk izin haklarý;

1 – 5 yýl arasý : 14 gün / 5 – 15 yýl arasý : 20 gün / 15 yýl ve fazla : 26 gün

den az olamaz.

Bu izin haklarý 50 yaþýna henüz ulaþmamýþ çalýþanlarýmýz içindir.
51 yaþýndan gün alan çalýþanlarýn emekli olsun yada olmasýn iþyerinde 1 yýlý doldurduktan sonraki yýllýk izin haklarý 20 iþ günüdür.

Bu günlere haftalýk tatil, ulusal bayram yada iþyerlerinde genel tatil günü sayýlan (bayram arefesi gibi) günler yýllýk izine eklenir. Bu izinler yýllýk izin sürelerinden sayýlmaz.

Bu hakký kazanabilmek için 50 yaþýnýzý tamamen bitirip 51. yaþýnýzdan gün almanýz gerekmektedir. Eðer yaþýnýz tam olarak 50 olmamýþsa yýllýk izin hakkýnýzý kazandýðýnýz gün 51 yaþýndan gün almýþsanýz 20 gün olarak yýllýk izin hakkýnýzý kullanýrsýnýz.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta þudur. Eðer yýllýk izne çýkacaksanýz ve bunun için yeterli paranýz yoksa 4857 sayýlý iþ kanununun 57. maddesine göre henüz izine çýkmadan önce izinli olduðunuz sürenin maaþýný iþveren size ödemek zorundadýr. Eðer maaþ ödemesi yapýlmadýysa nakit olarak da iþ avansý þeklinde verebilir.
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.