Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
Asansör Bakýmý
Ülkemizde sýk sýk duyduðumuz ama pek ses getirmeyen asansör kazalarý, aslýnda
asansörlerin insan taþýyan mekanik ve elektronik araçlar arasýnda son derece önemli bir kullaným trendine sahip araçlar olduðunun unutulduðunu gösteriyor.

Zaman zaman yerel ve ulusal basýnda yer alan asansör kazalarý haberleri her nedense arzu edilen tahkikatlar yapýlmadan, doðru dürüst yargýya intikal edip etmediði bile belli olmayan þekilde neticelenmektedir.

Kim bilir? Bunun nedeni belki de, asansörleri direktiflerine göre yapmayan þirketlerden, veya bakýmýný belli periyodlarda yaptýrmaktan kaçýnan apartman yöneticilerinin kazalarý oldu bittiye getirme çabalarýndan ya da bilinçsizce hareket eden son kullanýcýlardan kaynaklanmaktadýr...

Asansörleri ‘canavar’a çevirmeyelim!

Asansörler, dikey yapýlaþmanýn vazgeçilmez unsurlarý haline gelen, modern çaðýn en önemli taþýma araçlarýndan biridir. Her gün milyonlarca insanýn kullandýðý asansörler yapýlarýndaki mekanik ve elektronik aksamlarý nedeniyle elbette ki çoðu zaman kaza riski taþýmaktadýrlar.

Bu kazalarý önlemenin en önemli yolu da standartlara uygun montaj, bilinçli kullaným ve periyodik bakým ve muayenelerden geçmektedir. Özellikle ülkemizde   “imdat” diyen yaþlarý 20 yýlý aþmýþ eski asansörler hâlâ kullanýlmakta ve bu eski asansörlerin revizyonu konusu da sonuca gitmekten uzak bir platformda tartýþýlmaktadýr.
 
Yapým aþamasýndaki hatalar ya da demode aksamlarýn kullanýlmasý, bakýmlarýn belli periyodlarla yapýlmamasý ve son kullanýcýlar tarafýndan yapýlan kullaným hatalarý insan hayatýný kolaylaþtýrmasý için icat edilmiþ bu dikey taþýma araçlarýnýn birer canavara dönüþmesine sebebiyet vermektedir.

Bir an önce önlem alýnmalý!..

15 Þubat 2003 tarih ve 25021 sayýlý Resmi Gazete’de yayýnlanarak yürürlüðe giren Asansör Yönetmeliði’nin 24. Maddesi’nde belirtilen “her asansörün yýlda en az bir kez kontrolünün zorunlu olmasý” ibaresinin henüz 2003 yýlýnda kanunlaþtýrýlmasý ve uygulamaya sokulmasý, teknoloji çaðýnýn yaþandýðý günümüzde ülkemizdeki durumu gözler önüne sermesi ve konunun üzerinde ne denli ciddi durulmasý bakýmýndan önem taþýmaktadýr.

Hemen her ay ülkemizin deðiþik illerinden gelen asansör kazasý haberleri; artýk baþta Sanayi Bakanlýðý yetkilileri olmak üzere, asansör üreticileri, montaj ve bakým firmalarý ile derneklerin ortak bir konsensüs saðlayarak önemli ve ciddi adýmlar atmalarýný zorunlu kýlmaktadýr. Haberimizin devamýnda yurdumuzda ve dünyada meydana gelen ve basýna yansýyan asansör kazalarýndan örnekler ile bu konuda akademisyenlerin görüþlerini bulacaksýnýz.


Doç. Dr. C. Erdem ÝMRAK
ÝTÜ Makine Fakültesi


Asansör Kazalarýndan Notlar:

Asansörlerde yaþanan ve insan yaþamýyla ödenen kazalarýn belli baþlýlarý, ara katta kalan asansörden kurtulamaya çalýþýrken düþüp ölme veya kabin kat hizasýnda olmadýðý halde kapýnýn açýlarak asansör boþluðuna düþülmesi ve nadiren de olsa paraþüt sistemi olmayan asansörlerin düþmesidir.

Kazalardan sonra yapýlan keþif ve inceleme sonunda aþaðýdaki maddelerin kýsmen veya tamamen olmadýðý görülür.

Genel tespitlerde, asansör mekanik ve elektrik tesisat projelerinin olmadýðý veya mevcut asansörle ilgili olmadýðý Iþletme Ruhsatý’nýn olmadýðý, periyodik bakým sözleþmesi olmadýðý, varsa bile bakým defteri tutulmadýðý, halat baðlama kelepçelerinin uygun þartta olmadýðý, halat uçlarýnýn çözülmesine karþý tedbir alýnmadýðý, tamponlarýn TS standartlarýna uygun olmadýðý veya hiç bulunmadýðý, katlarda ve kabin içinde KULLANMA TALÝMATLARI’nýn bulunmadýðý, kat hizalamalarýnda problemler bulunduðu, asansör kuyusunun temiz olmadýðý, makina dairesinin de temizliðinin yapýlmadýðý, bazýlarýnda ise kabin içinde ALARM düðmesi ve diyafon sisteminin çalýþmadýðý, hýz regülatörünün ve sýnýr emniyet kesicisinin mevcut durumu ile çalýþmadýðý, paraþüt sisteminin olmadýðý veya çalýþmadýðý, ray baðlantýlarýnýn uygun olmadýðý görülmüþtür.

Ayrýca kabin kapý olmayan ve kat kapýlarý çarpma kapý þeklinde olan asansörlerde ölümcül kazalarýn meydana geldiði ve genellikle ara katta kalan kabinlerden kurtulmayý çalýþma esnasýnda kazalarýn olduðu görülmüþtür. Bütün bu sayýlanlar ve incelemeler sonunda asansörlerin ne Asansör Yönetmeliði, ne de ilgili TSE standartlarý dikkate alýnmadan monte edildiði ve genellikle kazaya karýþan asansörleri yapan kiþi ve þirketlerin asansör firmasý kimliðinden uzak olduklarý ve konunun uzmaný mühendislerinin bulunmadýðý tespit edilir. Bunun dýþýnda pek çok asansörün iþletme ruhsatý alýnmadan çalýþtýrýldýðý, pek azýnýn periyodik bakým sözleþmesi bulunduðu, bakým sözleþmesi olanlarýn ise bakým defteri ve bakým raporlarýnýn düzenli tutulmadýðý, kýsacasý nasýl bakým yapýldýðýnýn belli olmadýðý anlaþýlýyor. Bir diðer önemli eksik ise yýllýk kontrollerin kazaya karýþan veya karýþmak üzere olan asansörlerde hiç yapýlmamýþ olmasýdýr. Bu kazalar nasýl önlenir? Bu sorunun klasik yanýtý eðitim. Ancak kanýmca esas yolu bina sahibi ve kullanýcýlara gerekli bilgilendirmelerin, tanýtýmlarýn ve gerekirse medya ortamý kullanýlarak genel bir bilinç kazandýrýlmasýyla olacaktýr.

Kaza habersiz seyahat dileðiyle.


Yrd. Doç. Dr. Zeki KIRAL
Dokuz Eylül Üniversitesi


“Ulaþým araçlarý günlük hayatýmýzda sýkça, sürücü veya yolcu olarak kullandýðýmýz araçlardýr. Gün içerisinde bazen ulaþým araçlarýnýn karýþtýðý kazalara tanýk oluruz. Bu kazalar göz önündedir ve çoðu zaman medya için haber kaynaðý teþkil eder ve sürekli olarak ülke gündemindedir. Asansörler de günlük hayatýmýzda diðer ulaþým araçlarý kadar önemli bir yere sahiptirler. Bununla birlikte asansörler ile ilgili yaþanan problemler, öncelikli olarak yerel kullanýcýlarýný etkilediði için çoðu zaman gündemde deðildir. Konu, ancak üzücü sonuçlarý olan asansör kazalarý ile gündemimize taþýnýr ve tartýþýlýr.

Asansör kazalarýnýn oluþumundaki temel etkenler kullaným ve projelendirme ile ilgili hatalardýr. Halihazýrda konutlarda ve iþyerlerinde kullanýlan asansörlerin önemli bir kýsmýnýn eski teknolojiye sahip olmasý, güvenli kullaným bilincinin yeterince oluþmamýþ olmasý ve asansörlerin ilgili yönetmeliklerle belirlenmiþ þartlarda iþletmede tutulamamasý, arzu edilmeyen, üzücü asansör kazalarýna sebep olmaktadýr.

Mevcut konutlardaki eski üretim asansörlerdeki yenileme veya teknolojik iyileþtirmeler önemli miktarlarda mali kaynak gerektirmektedir. Üretim ile ilgili problemler, CE belgelendirmesi ile birlikte mümkün olan en düþük seviyelere indirilebilir. Bununla birlikte projelendirme ve uygulama aþamasýnda da ayný özenin sürekli olarak gösterilmesi gerekmektedir. Güvenli asansör kullanýmý bilincini oluþturmak için, öncelikle ilköðretim öðrencilerine yönelik uygulamalý eðitim faaliyetlerini içeren projeler ilgili kurumlarýn katkýsý ile geliþtirilmelidir. Dilimizde kaza kelimesini içeren çeþitli deyimler mevcuttur.
 
“Kaza geliyorum demez”, “Görünmez kaza” vb. Birçok mekanik ve elektronik parçadan oluþan elektromekanik bir sistem olan asansörlerde, uygun projelendirme, projelerin saðlýklý uygulanmasý, iþletme süresince gerekli bakým ve onarým çalýþmalarýnýn zamanýnda ve özenli yapýlmasý, toplumda asansör emniyeti ve güvenli kullaným bilincinin yerleþtirilmesi, “geliyorum” diyen fakat duyulmayan asansör kazalarýnýn iþitilmesini, görünmez olarak nitelendirilenlerinin de aslýnda öngörülebilir ve önlenebilir olmasýný saðlayacaktýr.”


Yrd. Doç. Dr. H. Tarýk DURU
Kocaeli Üniversitesi

“Asansör sistemleri modern yaþamýn vazgeçilmez bir unsurudur. Güvenlik sözkonusu olduðunda da her an canýmýzý ve malýmýzý emanet ettiðimiz bir taþýma aracý olarak en az diðer taþýtlar kadar önemli bir taþýma sistemidir.

Asansör güvenliði denildiðinde zincirin ilk halkasý asansör sisteminin yerleþtirileceði yapýnýn inþaat mühendisliði ve mimari açýdan uygunluðu ve kusursuz bir montaj için oluþturduðu alt yapýdýr. Daha sonra sistemi oluþturan elektriksel ve mekanik komponentlerin her birinin norm ve standartlara uyumu ve kusursuz bir montaj gelmektedir. Bu önkoþullar öncelikle bir asansör sisteminin normal þartlarda güvenilir bir sistem olarak devreye alýnmasýný ve geçerli tüm direktiflerin bu sistem için saðlandýðýný garanti edecektir.
 
Ýþletmeye alýnan bir asansör sistemi için ikinci önemli faktör, sistemin tasarlandýðý çalýþma koþullarýnda ve doðru olarak kullanýlmasýdýr. Burada özellikle kuyu ve makine dairesinin rutubet, sýcaklýk ve yýpratýcý diðer faktörler açýsýndan asansör sistemi için oluþturduðu ortam önem kazanmaktadýr.

Ýlk kurulum esnasýnda mükemmel koþullar saðlansa bile iþletme sürecinde yukarýdaki faktörlerin deðiþebileceði unutulmamalýdýr. Makine dairesi yaðýþlý havalarda su alan veya yaz aylarýnda aþýrý sýcaklýklara maruz kalan bir sistemin güvenli çalýþmasýndan bahsetmek olanaksýzdýr. Güvenlik açýsýndan son ve en önemli husus asansör sisteminin doðru kullanýmýdýr.
 
Burada da bir çok diðer konuda olduðu gibi egitim ve kurallara uyma faktörü ön plana çýkmaktadýr. Özellikle aþýrý yükleme, öngörülenden yüksek trafik yoðunluðu gibi bilinçsiz kullanýmýn hem komponentlerin erken yaþlanmasýna hem de güvenirliðin azalmasýna neden olacaðý açýktýr. Bu açýdan özellikle okullarda öðrencilere yönelik eðitimlerin ve bina yöneticilerine yönelik eðitimin son derece önemli olduðu söylenebilir.

Sonuç olarak bir asansör sisteminin güvenliði açýsýndan projendirme, iþletmeye alma,kullanma ve periyodik bakým aþamalarýnýn herbirine en üst düzeyde önem verilmesi, tüm direktiflerin eksiksiz uygulanmasý ve en önemlisi konu ile ilgili tüm kiþi kurum ve kuruluþlarýn yeterli bir eðitim sürecinden geçirilerek bilinçlendirilmesi gereklidir.”
EMO-MMO ÝZMÝR ÞUBESÝ’NÝN HAZIRLADIÐI “HUKÝKÝ SORUMLULUKLAR
BÝNA SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERÝ NELERDÝR?” ÇALIÞMASI


BÝNA SORUMLUSU (7.Bölüm 22.Madde)

Bina sorumlusu, asansörün, bu Yönetmelik kurallarýna uygun olarak güvenli bir þekilde çalýþmasýný saðlamak amaci ile ayda bir defa düzenli bakýmýný ve onarýmýný bu Yönetmelikte tarif edilen asansör firmasýna veya yetkili servisine yaptirmaktan ve kullanýcýlarýn can ve mal güvenliðinin tam olarak saðlanmasý amacý ile gerek kullaným hatalarýndan, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek olan tehlikelerin önlenmesi için yapýnýn baðlý bulunduðu belediye veya valilik tarafýndan ilk kontrolünü asansörün iþletmeye açýlmasýndan iki yýl sonra, daha sonraki kontrollerini de her yýl yaptýrmaktan sorumludur.YILLIK KONTROL l7.Bölüm 24. Madde)

Yapýnýn baðlý bulunduðu Belediyelerce veya Belediye hudutlarý dýþýndaki yapýlar için valiliklerce yýlda en az bir kere her asansörün kontrolü yapýlacaktýr. Ancak kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan belediyeler veya valilikler yýllýk kontrol iþini, dýþarýdan elektrik ve/veya makina mühendisine yaptýrabilecektir. Bu mühendis emniyet ve iþletme yönünden tesisin iþletilmesine engel bulunmadýðýný belirten ve sorumluluðunu taþýyan bir rapor verecektir.

Bu rapor 3 nüsha olacak, Belediyede veya Valilikte, bakýmcý firmada ve kullanýcýda kalacaktýr. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden asansörün bulunduðu binanýn yöneticisi ve bakýmýný yapan firma müþtereken sorumludur.

Yukarýda belirtildiði gibi, kadrosunda yeterli teknik elemaný bulunmayan Belediyeniz, Yýllýk Kontrol iþini TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý ve Makina Mühendisleri Odasý Izmir þubeleri'ne vermiþtir. Anýlan Odalarýn görevlendirdiði elektrik ve makina mühendislerince, yönetmelik hükümleri çerçevesinde asansörünüzün yýllýk kontrolü yapýlarak bir rapor düzenlenmiþ ve asansörde bulunan eksik ve hatalarýn durumuna göre kýrmýzý, mavi ve yeþil etiketten birisi asansöre yapýþtýrýlmýþtýr.
 
Düzenlenen raporda belirtilen (varsa) eksik ve hatalarýn can güvenliðiniz açýsýndan bir an önce giderilebilmesi için, raporun fotokopisi bakýmcý firmanýza iletilmelidir. Asansörün iþletilmesine engel bulunmadýðýný bildiren raporun düzenlettirilmesinden yönetici ve bakýmcý firma sorumludur.ASANSÖRDE BAKIM ÞARTLARI NELERDÝR?”

BAKIM 17.8ölüm 23. Madde1


Bu Yönetmelik kapsamýndaki asansörün kûllanýlmasý esnasýnda, temel saðlýk ve emniyet gereklerinin devamlýlýðýný teminen sürekli kontrol altýnda tutulabilmesi için;

a) Bina sorumlusu ile bir asansör firmasý veya onun yetkili servisi arasýnda garanti müddetince geçerli aylýk bakým ve servis hizmetleri anlaþmasý yapýlmasý zorunludur. Ayrýca, asansör firmasý arýzaya müdahale zamanýný söz konusu anlaþma metninde belirtmelidir.

b) Anlaþma yapýlan firma, asansörü imal eden asansör firmasý veya onun yetkili servisi olabileceði gibi, bir baþka asansör firmasý veya onun yetkili servisi olabilir. Ancak, garanti süresince aylýk bakým ve servis hizmetleri için anlaþmaya baðlanan firma muhakkak asansörü imal eden asansör firmasý veya onun yetkili servisi olmalýdýr.

c) Aylýk bakým ve servis hizmeti verilen asansörde, orijinal yedek parça kullanýlýr.

d) Asansörü imal eden firma, yaptýðý her tip ve özellikteki asansörün orijinal yedek parçalarýný 10 yýl süreyle stokta bulundurmak ve kendisince imal edilen asansöre aylýk bakým ve servis hizmeti veren bir baþka asansör firmasý veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini, acilen ve normal piyasa koþullarýnda mutlaka karþýlamak zorundadýr.
Avrupa Komisyonu’nca tavsiye olarak sunulan
95/216/EC direktifinde yer alan 10 güvenlik kuralý:


1- Kabin içinde kapý bulunmayan kabinlerin kapýlý hale getirilmesi veya benzeri güvenlik þartlarýný saðlayýcý tedbirler alýnmalý ve buna uygun bir sinyalizasyon sistemi bulunmalý.

2- Aský halatlarý düzenli kontrol edilmeli ve aþýnmýþ halatlar vakit geçirilmeden deðiþtirilmelidir.

3- Kabinin her katta durma seviye ayarlarý düzgün olmalý, giriþ-çýkýþlarda ayak takýlmasý gibi durumlarýn oluþmasý engellenmeli, engelli ve yaþlýlarýn kolay geçiþleri saðlanmalýdýr.

4- Kabin ve katlarda çaðrý ve kumanda buton takýmlarýnýn engelliler tarafýndan da kolaylýkla kullanýlabilir halde tasarýmlanmalý ve monte edilmelidir.

5- Kabin otomatik iç kapýsýnda giriþ-çýkýþ esnasýnda sýkýþmayý önleyici elektriksel tertibat bulunmalýdýr.

6- Asansörün mevcut paraþüt sistemi standardýn öngördüðü beyan hýzýna uygun olarak seçilmeli ve yüksek hýzlarda (0,6 m/sn üstü) yavaþlamalý fren tertibatý kullanýlmalýdýr.

7- Kabin içinden dýþarý ile iletiþim saðlayacak interkom (çift yönlü haberleþme tertibatý) kurulmalýdýr.

8- Asbestli fren balatalarý kullanýlmamalýdýr. Bunlar insan saðlýðý için tehlikeli olup pek çok sektörde yasaklanmýþtýr.

9- Kabinin yukarý yönde kontrolsüz hareketini engelleyecek tedbirler alýnmalýdýr.

10- Kabinde elektrik kesintisi sýrasýnda kullanýlmak üzere acil bir aydýnlatma sistemi bulunmalýdýr.Asansörlerde karþýlaþýlan
kaza tipleri nelerdir?


1- Kabin katta yokken kat kapýsýnýn açýlmasý sonucu oluþan kazalar.

2- Kapýsýz kabinlerde, kabin hareket halendi iken kabin ve kuyu duvarý arasýnda sýkýþmalar sonucu oluþan kazalar.

3- Asansörün frenlerinin devre dýþý kalmasý, fren balatalarýnýn aþýnmasý, fren tahrik kasnaðý irtibatýnýn kesilmiþ olmasý, tahrik gücünün yetersizliði, kumand sistemi arýzalarýndan kaynaklanan nedenlerle kontrolsüz aþaðý ya da yukarý yönde hareket ile kazalara neden olmasý.

4- Ara katlarda kabin içindeki mahsur kalan kiþilerin kurtarma yönergelerine uyulmadan bilinçsiz bir þekilde kabinden çýkmaya-çýkarýlmaya çalýþýlmalarý sonucu oluþan kazalar.

5- Bir yangýn ve deprem anýnda asansörde mahsur kalýnmasý sonucu oluþan kazalar.

6- Kabinin kat seviyesinde bulunmamasý nedeniyle asansöre giriþ-çýkýþta oluþan kazalar.

7- Otomatik kapýlý asansörlerde kapýnýn giriþ-çýkýþ sýrasýnda kullanýcýlarý sýkýþtýrmasý ile oluþan kazalar.

8- Kabin içine konan yüklerin dengeli konumlandýrýlmamýþ olmasý ve seyir halinde bu yüklerin kaymasý sonucu oluþabilecek kazalar


 
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.