Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 3

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
Hakkýmýzda
 

VISION
SOSYAL HÝZMETLER ORGANÝZASYON LTD.ÞTÝfoto3.jpgVision   1993 yýlýnda Profesyonel Yönetim Hizmetleri   yapmak üzere Kadýköy - Ýstanbul'da  kuruldu.

Kurucularý  Galatasaray Ýþletme mezunu Sanem AYDENÝZ ve  ÝTÜ Ýnþaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliðinden ( Bilinen adý ile Harita ve Kadastro Mühendisliði)  mezun  Tayfun AYDENÝZ 'dir


temizlik1.jpgTamamen güvene  dayalý bir iþ kolu  olan apartman  yöneticiliði ,
1993 yýlýndan itibaren  Moda'da

"VISION  LTD.ÞTÝ. "    tarafýndan   çaðdaþ, þeffaf  ve  güvenilir bir  þekilde yapýlmaya  baþlanmýþtýr. Bugün  bu  hizmet  TÜM ÝSTANBUL  GENELÝNDE  Apartmanlara, Ýþ Merkezlerine  ve Sitelere  verilmektedir. 
 


temizlik1.jpgApartmanlarýn , sitelerin  ve
iþ merkezlerinin sorunlarýnýn 
çok  deðiþik ve  kýsa sürede
cevap bulunma zorunluluðu
olduðu gerçeðinden  hareket  ederek, Ofis kadromuzun  dýþýnda,

 • Sýhhi tesisatcý , kanalcý
 • Elektrikci
 • Baca ve depo temizleyicisi
 • Ýlaçlamacý ,
 • Hidrofor ve Kazan bakýmcý 'dan  oluþan 8 kiþilik bir teknik kadroya  sahibiz.

  Ofis kadromuz, Ortaklar  dahil,  6 kiþiden oluþmaktadýr.
 • Haftanýn 5 günü saat  9.00 - 18.30 ,  Cumartesi 9.00 - 13.00  arasý  asistan  sekreterimiz sizlerin tüm istek ve þikayetlerinizi  kayýt  altýna  almakta,

 • Muhasebe birimimiz, haftalýk olarak  tüm gelir ve giderleri bilgisayara iþlemekte,

 • Her ay sonu gelir ve gider hesaplarýný  gösterir  þeffaf bir bilonço dýþ muhaberat ekiplerimizce sizlere ulaþtýrýlmaktadýr. 


 • Aidat ve Genel gider borçlarýna  ait  Ýcra takibat  dosyalarý ofisimizde bu konuda  deneyimli  elemanlarýmýz tarafýndan gerekirse  anlaþmalý hukuk büromuz tarafýndan hazýrlanmakta  ve icra  dairesine   verilmektedir. Apartman yönetimlerine Ýcra  takibi  konusunda  öncesinde   ve  sonrasýnda  hiçbir  mali  yükümlülük getirmemekteyiz.

 • Ve gene Binalarýmýzýn  634 sayýlý KMK'ndan doðacak her türlü  hukuki iþleri içinde,   634 konusunda  deneyimli ve  uzman bir hukuk bürosu ile birlikte  çalýþmaktayýz.


   

  APARTMAN YÖNETÝCÝLÝÐÝ

  Yaþamýn git gide hýzlandýðý  Ýstanbul'da
  komþuluk iliþkileride buna paralel olarak gerilemekte.
  Özellikle de apartman yönetimleri esnasýnda ortaya Çýkan karmaþýklýklar komþuluk iliþkilerini iyice zedelemekte.

  Bu düþünceden hareketle
  Apartman içindeki huzuru saðlamak ve komþular arasý gerilimi azaltmak için apartman yönetimleri profesyonel yönetimlere  býrakýlmaya baþlandý.  Burdan hareketle diyoruz ki
  " BIRAKIN BÝZ  YÖNETELÝM ...SÝZ KEYFÝNÝZE BAKIN"


   

  Vision 
  Sosyal Hizmetler Organizasyon Ltd.Þti.
  Firmamýz Yönetim hizmetlerinin destekleyici bir unsuru olarak  Apartman, site, ve iþ merkezlerine  Dýþ cephe mantolama ve boya iþleri, Çatý aktarýmlarý , bahçe ve havuz bakýmý  ve  benzeri konularda danýþmanlýk hizmeti 'de  vermektedir. • ye Girii
  Kullanc Ad

  Parola  Henz ye Deil Misiniz?
  Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

  Parolanz M Unuttunuz?
  Buraya Tklayn
  Kat Mülkiyetine Geçiþ

  Sorularýnýz Ýçin

  e-SSK  Atesci Belgesi

  dask
  Kat Mülkiyeti Kanunu

  Bilgi Bankasý

  Mevzuat

  MODA
  -videolar
  içerik korumasý


  APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


  ..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

  Son Yenileme 16.01.2013

  Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.