Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
ORTAK YERLERDE ONARIM, TESÝS VE DEÐÝÞÝKLÝKLER YAPILAMAZ.
Yargýtay kararlarýT.C. YARGITAY
18.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/1434
Karar: 2006/2211
Karar Tarihi: 16.03.2006

ÖZET: Kat Mülkiyeti Yasasýnýn 19. maddesi hükmüne göre kat malikleri ana taþýnmazýn mimari durumunu titizlikle korumakla yükümlü olduklarý gibi kat maliklerinden biri diðer tüm kat maliklerinin rýzasý olmadýkça ortak yerlerde inþaat, onarým, tesis ve deðiþiklikler yaptýramaz. Yargýtay'ýn yerleþmiþ uygulamalarýna göre bir baðýmsýz bölümün balkonlarýnýn dýþ duvar ve cepheleri Yasanýn 4. maddesi hükmü uyarýnca ortak yer olarak tanýmlanmaktadýr. Ana taþýnmazdaki tüm kat maliklerini baðlayan sözleþme niteliðindeki yönetim planýnýn 22. maddesinde açýkça baðýmsýz bölümlerin balkonlarýnýn kapatýlamayacaðý, balkon ve pencerelere güneþlik, jaluzi ve benzeri dýþ elamanlarýn taktýrýlamayacaðý hükme baðlanmýþtýr.

(634 S. K. m. 19)

Dava dilekçesinde projesine ve site yönetim planýna aykýrý olarak kapatýlan balkonun eski hale getirilmesi istenilmiþtir. Mahkemece davanýn reddine karar verilmiþ, hüküm davacý vekili tarafýndan temyiz edilmiþtir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduðu anlaþýldýktan sonra dosyadaki bütün kaðýtlar okunup gereði düþünüldü:

Davacý vekili dava dilekçesinde, kat mülkiyetli ana taþýnmazda kat maliki olan davalý Mustafa'nýn A2 Blok 18. nolu baðýmsýz bölümün balkonunu mimari projeye, yönetim planý hükümlerine ve kat malikleri kurulu kararlarýna aykýrý olarak kapattýðýný ileri sürülerek sözü edilen deðiþikliðin projesine uygun eski hale getirilmesine karar verilmesini istemiþtir.

Kat Mülkiyeti Yasasýnýn 19. maddesi hükmüne göre kat malikleri ana taþýnmazýn mimari durumunu titizlikle korumakla yükümlü olduklarý gibi kat maliklerinden biri diðer tüm kat maliklerinin rýzasý olmadýkça ortak yerlerde inþaat, onarým, tesis ve deðiþiklikler yaptýramaz. Yargýtay'ýn yerleþmiþ uygulamalarýna göre bir baðýmsýz bölümün balkonlarýnýn dýþ duvar ve cepheleri Yasanýn 4. maddesi hükmü uyarýnca ortak yer olarak tanýmlanmaktadýr. Ana taþýnmazdaki tüm kat maliklerini baðlayan sözleþme niteliðindeki yönetim planýnýn 22. maddesinde açýkça baðýmsýz bölümlerin balkonlarýnýn kapatýlamayacaðý, balkon ve pencerelere güneþlik, jaluzi ve benzeri dýþ elamanlarýn taktýrýlamayacaðý hükme baðlanmýþtýr.

Yerinde yapýlan inceleme sonucu düzenlenen bilirkiþi raporundan davalýnýn A2 Blok 18 numaralý baðýmsýz bölümünün mutfak balkonunu 12 parçadan oluþan cam ile kapattýðý, bu camlarýn sabit ray üzerinde kayarak açýlýp kapandýðý anlaþýlmaktadýr. Bilirkiþinin yerinde saptadýðý bu sistemin varlýðý dosyadaki fotoðraflarda da görüldüðü gibi bu konuda davanýn taraflarýn arasýnda da çekiþme yoktur. Yargýtay'ýn yerleþmiþ uygulamalarýna göre balkonu kapatma malzemesinin saydam (cam) ya da ýþýk geçirmeyen nitelikte olmasý ve/veya tek parçadan ya da bir kaç parçadan (somut olayda olduðu gibi desensiz 12 cam plakadan) oluþmasý sonucu deðiþtirmez. Saptanan bu durum karþýsýnda davalýnýn baðýmsýz bölümünün balkonunu mimari projeye ve yönetim planýnýn 22. maddesi hükmüne aykýrý olarak tüm kat maliklerinin rýzasý bulunmaksýzýn kapatmýþ olmasýnýn Kat Mülkiyeti Yasasýnýn yukarýda deðinilen 19. maddesi hükmüne aykýrýlýk oluþturduðu gözetilerek davanýn kabulü ile dava konusu edilen balkonun eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, mahkemece yerinde olmayan gerekçeyle davanýn reddi doðru görülmemiþtir.

Bu itibarla yukarýda açýklanan esaslar göz önünde tutulmaksýzýn yazýlý þekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlarý bu nedenlerle yerinde olduðundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereðince (BOZULMASINA), temyiz peþin harcýnýn istek halinde temyiz edene iadesine, 16.03.2006 gününde oybirliði ile karar verildi.(¤¤)
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.