Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 5

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
Bahce Bakýmý

 


1.1. TÜRLÜ, TORBALI, TENEKELÝ FÝDAN DÝKÝMÝ
(TOPRAKLI FÝDAN DÝKÝMÝ)

Fidanýn kökünü saran toprak tabakasýnýn her tarafýndan (yanlar ve alt kýsým) 20-30 cm'lik boþluk kalacak geniþlik ve derinlikte çukur açýlýr. Üst toprak (20-30 cm'lik üst kýsým) bir tarafa, alt toprak bir tarafa konur. Çukur açýldýktan sonra kürek veya bel ile çukur dibi iþlenir. Fidan çukura konduðunda, fidanýn kök boðazý toprak seviyesinde olacak þekilde, çukur üst toprakla doldurulur.
Tüp, torba veya kabýn dýþýna çýkmýþ kök varsa çýkan kýsýmlar kesilerek uzaklaþtýrýlýr. Fidan topraðý daðýtýlmadan, kaptan çýkartýlýr, dip kýsým 2 parmak kalýnlýðýnda topraðý ile birlikte kesilir. Böylece kök kývrýklýðý ortadan kaldýrýlmýþ olur. Fidan topraðý daðýtýlmadan, çukur merkezine dik olarak konur. Önce üst toprak çukura doldurulur. Bu doldurma iþlemi azar azar yapýlýr ve ayakla iyice sýkýþtýrýlýr. Birkaç defa yapýlan bu iþlemden sonra çukur tamamen doldurulup ayakla iyice sýkýþtýrýldýktan sonra sulama çanaðý açýlarak dikim tamamlanýr. Fidan boylu ve herekleme yapýlacaksa, yani fidan kazýða baðlanacaksa, çukur açýldýðýnda önce kazýk çukur dibine 15cm. çakýlýr, dikim bundan sonra yapýlýr. Fidan naylon torbada veya tüplü ise önce tüp dýþýna çýkmýþ olan kökler kesilir, sonra tüp dipten 2 parmak geniþliðinde kesilir. Çukur merkezine dik olarak konup, tüp naylonu dikine kesilir., etrafý gevþek þekilde üst toprakla doldurulduktan sonra naylon çýkarýlýp atýlýr. Bundan sonra çukur azar azar doldurularak ayakla sýkýþtýrýlýr. Dikim bittikten sonra sulama çanaðý açýlýr. Can suyu verilir. Pamuk kolonla fidan kazýðýna baðlanýr. Kolon aðaçla fidan arasýnda 8 þekilde baðlanýr.

Topraklý fidan dikim þekli :

1- Çukur açýlýr.
2- Çukur dibine kazýk çakýlýr. Çukur kap boyuna göre üst toprak doldurulur.
3- Çukur toprakla doldurulup ayakla sýkýþtýrýlýr. Sulama çanaðý açýlýr. Pamuk kolonla baðlanýr.

1.2. FÝDANLARIN BUDANMASI

Budama, kök ve tepe budamasý þeklinde olur. Fidanlýkta sökülen ve dikim sahasýna nekledilecek olan çýplak köklü fidanlarýn kökleri uzundur. Bunlarýn kýsaltýlmasý gerekir. Aksi halde bunlar dikimde katlanýr ve kök geliþmesi zorlaþýr. Halbuki kesilen köklerde oluþan yeni yüzeyler, zengin kök teþekkülüne sebep olur. Köklerin budanmasýyla zarar görmüþ, yahut tabii durumunu kaybetmiþ olan fidan kökleri uzaklaþtýrýlýr. Boylu yapraklý fidanlarda, gövde ve kök dengesini saðlamak üzere tepe ve gövde budamasý da yapýlýr. Kök, gövde dengesini saðlamak için yapýlan budamalar esnasýnda fidanýn tepesine uygun þekil verilir. Bu þekil ileride aðacýn almasý arzulanan þekle göre, piramit, konik, sütun þeklinde olabilir. Fidanlar gömüye alma esnasýnda budama tercih edilmelidir. Böylelikle gömüden alýnan fidanlar, süratle dikim yerlerine sevkedilir.

2. ÇÝM TOHUM EKÝMÝ
Yöre þartlarýna ve kullaným amacýna uygun çim tohumu seçilir. 1m2'ye 40-50gr. isabet edecek þekilde elle veya makine ile ekim iþi rüzgarsýz, donsuz günlerde yapýlmalýdýr. 15 Ekim - 15 Haziran arasýnda ekim yapýlmalýdýr. Toprak çamur yada çok ýslak, çok kuru olmamalý, hafif rutubetli ve tavýnda olmalýdýr. Tohum sahaya eþit daðýtýlmalýdýr. Toprakla kapatýlýr ve ekimden sonra 1,5 cm. derinliðinde týrmýklanarak tohum toprakla karýþtýrýlýr. Bundan sonra sahada 25kg.'ý geçmeyen silindirle veya 35cm. x 35cm. ebadýnda bir tokmakla sýkýþtýrma iþi yapýlýr.

3. ÇÝM SAHANIN SULANMASI
Ekim iþi bittikten sonra püskürtme veya yaðmurlama metoduyla topraðýn üstü 15cm. derinliðinde su iþleyecek þekilde sulama yapýlýr. Sulama ilk biçime kadar günde 1 defa yapýlmalýdýr. Toprak yüzeyinden itibaren 3cm kalýnlýðýnda kýsým nemini kaybettiði zaman sulama yapýlmalýdýr.

4. ÇÝM BÝÇME
Ýlk biçim iþi çim 7.5 cm. boya ulaþtýðý zaman yapýlýr. Bundan sonraki biçimler maksada göre 5cm. veya 8 cm. boya ulaþtýðý zaman yapýlýr.

5. ÇÝM ALANLARININ GÜBRELENMESÝ
Nisan sonu Mayýs baþýnda belirtilen kimyasal gübreler veya özel kompoze gübreler verilir. 1m2 çim saha için 30gr. azotlu gübre 25 gr. fosforlu gübre için 15 gr. potasyumlu gübre veya gübre karýþýmý kullanýlýr. Gübreleme zemin hafif nemli iken yapýlýr ve arkasýndan sulanýr.

2. ÇÝM SAHA TANZÝMÝNDE DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR
 • Toprak çamur, çok kuru olmamalý. Rutubetli ve tavda olmalý.
 • Yaðmurlu, donlu çok kuru þartlarda toprak iþlenmemeli.
 • Toprakta 5cm'den büyük taþ, inþaat artýklarý, bitki artýklarý veya baþka yabancý maddeler olmamalý.
 • Drenaj problemi olmamalý, yani sahada su birikmemeli.
 • Çim sahada ortaya çýkacak olan yabani otlar sahadan uzaklaþtýrýlmalý.
 • Görülebilecek hastalýklarla mücadele edilmeli
BAHÇE  AYLIK  BAKIM  PROGRAMI

Ocak ayý bakýmlarý • Bitkilerin üzerindeki karlarýnýn temizlenmesi don etkisi ve kar kýrýlmalarýnýn önlenmesi için gereklidir.
 • Kýrýlan dallarýn temizlenmesi, yaralý dokularýný macunlanmasý, don tehlikesine karþý hassas türlerin sarýlarak muhafaza edilmesi, drenaj sorunlarýnýn giderilmesi, göllenmelerin drene edilmesi vb.
Þubat ayý bakýmlarý • Þubat ayý bitki budamalarý için en uygun zamandýr.
 • Hava þartlarý gözönünde bulundurularak (yaðýþsýz havalarda) yapraklý aðaçlarýn, çalýlarýn (meyve aðaçlarý, süsbitkileri vs) budama iþlemi yapýlabilir.
 • Ayýn sonlarýna doðru bakýrlý ilaçlarla bitkilerin gövde ve yapraklarý ile gövdenin topraða baðlandýðý toprak çevresi ilaçlanmalýdýr.
Mart ayý bakýmlarý • Kýþtan çýkan bitkilerin budama ve form verme iþleri mart ayý boyunca sürdürülebilir.
 • Bakýrlý ilaçlarla yapýlan koruma ilaçlamasý da ayný þekilde bu ay içinde yapýlmalýdýr.
 • Azot aðýrlýklý ilkbahar gübrelemesi yapýlarak çimler kuvvetlendirilir.
 • Kýþ nedeni ile sararmýþ olan renkleri normale döner.
Nisan ayý bakýmlarý • Ýlkbahar gübrelemesi bu ay içinde sürdürülmelidir.
 • Koruyucu mantar ve böcek ilaçlamasý 15 günde bir tekrar edilmelidir.
 • Nisan ayý içersinde tava gelmiþ toprak iþlenmelidir.
 • Mevsimlik çiçekler , bazý soðanlý bitkiler ve çok yýllýk yerörtücüler dikilebilir.
 • Mevsimlik çiçek tohumlarý bu ayda ekilebilir.
 • Tohum ekme yoluyla çim tesisi, meyve aðaçlarýnda göz aþýsý için en uygun aydýr.
Mayýs ayý bakýmlarý • Mayýs ayýnda havalarýn birdenbire ýsýnmasý nedeniyle ilk haftadan sonra ekme çim tavsiye edilmez.
 • Çimler hava sýcaklýðýna baðlý olarak daha hýzlý büyüdükleri için haftada bir kez biçilmeleri gerekir.
 • Çim alanlarýn düzenli bir þekilde sulanmasý ve topraðýn sürekli nemli kalmasý saðlanmalýdýr.
 • Böcek ve mantar zararlýlarýna karþý mücadele bu aydan itibaren eylül sonuna kadar 10 günlük periyotlar halinde tekrar edilmelidir.
 • Bahçede herhangi bir zararlýnýn görülmediði durumlarda da koruyucu ilaçlar atarak bitkiler ve çim alanlar çevreden gelebilecek zararlýlara karþý korumuþ olur.
Haziran ayý bakýmlarý • Haziran ayý itibariyle çim boylarý uzun tutularak kesilmelidir.
 • Yaz gübrelemesi için uygun zamandýr.
 • Kuru ve sýcak hava çimlerde renk deðiþiklikleri ortaya çýkarmýþsa Amonyum Nitrat kullanýlabilir.
 • Yine zararlýlarla koruma ve mücadele iþlemlerine devam edilmelidir.
 • Ýlaçlama için havanýn yaðýþsýz olduðu günler tercih edilmeli ve gün içerisinde sýcaklýðýn en düþük olduðu akþam saatleri seçilmelidir.
Temmuz ayý bakýmlarý • Havalarýn sýcak ve yaðýþsýz olmasý nedeniyle sulama ve biçme iþlerinin düzenli olarak yapýlmasý gerekir.
 • Bu ay içerisinde çim alanlarda, havalandýrma iþleminin yapýlmasý çimlerin saðlýklý olarak devamýný saðlar.
 • Çim havalandýrma iþlemi, çim havalandýrma makinasý ile yada havalandýrma týrmýklarý yardýmý ile yapýlýr.
 • Çimler boylarý uzun tutularak sýk sýk biçilmelidir.
 • Zararlýlarla mücadeleye devam edilmelidir.
Aðustos ayý bakýmlarý • Temmuz ayýnda yapýlmasý gereken iþlemler yarým kalmýþ yada yapýlmamýþ ise; bu ayda tamamlanabilir.
 • Zararlýlara karþý mücadele ve koruma iþlemlerine devam edilmelidir.
Eylül ayý bakýmlarý • Çim alanlarýn sonbahar bakýmý, bu ayda baþlanabilir.
 • Hastalýk veya baþka nedenlerle bozulan yerlerin ekme yoluyla tamamlanmasý yapýlabilir.
 • Yaz boyunca uzun kesilen çimler bu aydan itibaren kýsa tutularak
  biçilmelidir.
 • Solucanlar bu ayda aktif duruma geçerler.
 • Çim kökleri için tehlike oluþtururlar.
 • Bu tür zararlýlar için zirai mücadele yapýlmalýdýr.
 • Ekim yoluyla çim tesisi için uygun aydýr.
 • Havalarýn sýcak ve kuru olmasý durumunda eylül ayýnýn ikinci yarýsý tercih edilmelidir.
Ekim ayý bakýmlarý • Ekim ayý itibariyle bahçelerde yoðun olarak yaprak dökülmeleri baþlar.
 • Dökülen yapraklarýn çim alanlar üzerinden toplanmasý gerekir.
 • Temizlenmediði takdirde böcek ve solucan probleminin artmasýna dolayýsý ile
  çimlerin zarar görmesine neden olur.
 • Ekim ayýnýn sonuna doðru tohum ekme yolu ile çim tesisi sona erer.
 • Çimlere kýþ gübresi atmak için uygun zamandýr.
 • Kýþ gübresi, kýþ mevsimi boyunca çimlerin potasyum ihtiyacýný karþýlayarak soðuktan ve dondan etkilenmesini önler.
 • Çim alarýn düzenli biçme iþlemi sona erer.
 • Bahar ayýnda bahçelere dikilen mevsimlik çiçekler, bozulmaya baþlayacaðýndan onlarýn toplanýp temizlenmesi yerlerinin hazýrlanmasý gerekir.
 • Kýþ mevsimi boyunca çiçek açan mevsimlik çiçekler ( hercai menekþeler,çuhalar,
  kýþ nergisleri, vs.) ve soðanlý bitkiler ekilebilir.
Kasým ayý bakýmlarý • Kasým ayý boyunca çim alarlarda yapýlacak iþler;dökülen yapraklarýn temizliði eðer böcek solucan gibi zaralýlar görülüyorsa onlarýn ilaçlanarak uzaklaþtýrýlmasýdýr.
 • Kasým ayýnýn ikinci yarýsýndan itibaren, bahçe içerisinde yeri deðiþtirilmek istenen bitkiler,söküm tekniðine uygun bir þekilde sökülerek istenilen yere dikilebilir.
 • Meyve aðaçlarý ve diðer bitkiler yanmýþ, elenmiþ ve fumige edilmiþ organik gübre veya inorganik gübre takviyesi ile kýþ aylarýnýn etkilerinden korunabilir.
Aralýk ayý bakýmlarý • Aralýk ayý boyunca bahçede yapýlacak iþler yok denecek kadar azdýr.
 • Mevsim itibariyle kar yaðýþý olan bölgelerde bitkilerin üzerlerindeki karlar sürekli temizlenmeli soðuða duyarlý bitkiler sarýlmalýdýr.
 • Islak veya donmuþ çim alan üzerinde dolaþmaktan kaçýnmalýdýr.
 • Bahçe ekipmanlarýnýn bakýmý, temizlenmesi yeni sezona hazýrlanmasý için
  uygun aydýr.

ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.