Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 4

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
Ev Bakýmý
EVINIZIN YILLIK BAKIMINDA UYULACAK HUSUSLAR

 


YILLIK BAKIM TAKVÝMÝ
Yaþadýðýnýz ev zaman içinde yýpranýr. Ancak bu yýpranma homojen bir þekilde olmaz. Diðer bir deyiþle evin her yeri ayný zamanda ve ayný oranda eskimez. Yapýnýn bazý üniteleri uzun süre yýllara meydan okurken, bazýlarý daha kýsa ömürlüdür. Bu durumda belli periyotlarda, uygun mevsimlerde yapýlan tamiratlar binanýn ömrünü uzatacaktýr.


HER YILBAKIM TEMÝZLÝK DEMEKTÝR

 • Yaðmur suyu oluklarýnýn kurumuþ yaprak, çamur, toz gibi yabancý maddelerden temizlenmesi.
 • Çatýnýn kontrol edilmesi (yýl içinde yapýlmasý gereken acil bir tamirat varsa daha önce yapýlabilir).
 • Rutubeti ve su sýzýntýsýný önlemek için çatýda oluþmuþ açýlmalarý, aralýklarý köpükle kapatmak.
 • Varsa; çatý pencerelerinin camlarýnýn yýkanmasý ve verandanýn tamiri.
 • Binanýn dýþ yüzeyinde rutubete baðlý olarak yosun, küf gibi maddelerin oluþup oluþmadýðýný kontrol etmek ve gerekirse temizlemek.
 • Su sýzýntýsý bulunan pencereleri gözden geçirip, macunlarýný yenilemek.
 • Alüminyum ya da PVC pencere doðramalarýný yýkamak.
  Yosun ve küfe karþý, teras, balkon ve merdiven gibi yerleri kontrol edip, önlem almak.
 • Çatý saçlarýnýn, balkon altlarýnýn ve pencere pervazlarýnýn dýþ yüzeylerini örümceklerden arýndýrmak.
 • Kapý ve pencerelerin (çatý pencereleri dahil) menteþe ve kilitlerini, ayrýca sürgülü garaj kapýlarýný yaðlamak.
 • Panjur, merdiven korkuluðu gibi metal aksamý olan yüzeylerin pastan korunmasý için
 • gerekli bakýmý yapmak ya da bir ustaya yaptýrmak.

   

  ÝKÝ YILDA BÝRDOÐRAMALAR ELDEN GEÇÝRÝLMELÝ

 • Ahþap kapý pervazlarýný ve baðlantý yerlerini temizleyip, kontrol etmek.
 • Yaðmur sularýnýn indiði alaný,bataklýk haline gelmemesi ve taþmalarý önlemek için temizlemek.
 • Rutubete karþý hassas olan pencere kanatlarý ve panjurlarýn durumunu kontrol etmek.
  Pencere pervazlarýný temizlemek.
 • PVC ya da alüminyum panjurlarý içten ve dýþtan yýkamak.
 • Kirlenen tenteleri söküp yýkamak.
 • Çatý katýný ve çatýnýn genel durumunu gözden geçirmek. Kiremitlerin durumuna bakmak.
 • Ýzolasyon sistemini kontrol etmek. • ÜÇ YILDA BÝRBOYA VE BADANA ZAMANI


 • Ýç mekanlarda gerekli boya badana iþlerini yapmak.
 • Ahþap doðrama birimlerinin bakýmýný yapmak (cila hariç).
 • Ahþap üniteleri temizlenip perdahlanmasýndan sonra (maden ya da ahþap yüzeyli bir bölgeyi pürüzsüz hale getirme) boyamak.
 • Teras ve balkon duvarlarýný boyamak.
 • Yer döþemeleri, kiremitler ve baca tuðlalarý arasýndaki derzin (harcýn) durumunu kontrol edip, azalma veya açýlma varsa ekleme yapmak.
 • Çatý ve yer kaplamalarýnda sýzýntý, kabarma olup olmadýðýný kontrol edip, varsa tamir etmek.
 • Dýþ etkenlerden kirlenmiþ boyalý ya da sývalý yüzeyi yýkamak.
 • Ahþap yüzeylerin (çatý, kapý ve pencere doðramasý gibi) tahtakurusu gibi zararlý haþerattan etkilenip etkilenmediðini kontrol etmek.
 • Çift camlý pencerelerde sýzýntý varsa, sýzýntý olan bölgenin izolasyonunu yaptýrmak.
 • Kiremit aralarý ve pencere pervazlarýndaki sýzýntýyý önlemek için renksiz kapatýcý ve koruyucularla onarmak.
 • Evin iç duvarlarýnýn ve tavanlarýn badanasýný yenilemek. •  

  10 YILDA BÝRDIÞ CEPHE GÖZDEN GEÇÝRÝLMELÝ

 • Çatý katýnýn ve dýþ cephenin sýva ve boyasýný yenilemek.
 • Bacalarýn durumunu gözden geçirmek. Su sýzýntýsýný engellemek için betonunda ya da tuðlalarýnda çatlaklarýn olup olmadýðýna bakmak.
 • Dýþ cephedeki sývalarda çatlak, dökülme olup olmadýðýný kontrol etmek.
 • Pencere, balkon demiri, korkuluk gibi ünitelerin baðlantý yerlerini gözden geçirip açýlma olup olmadýðýný saptamak.


 • 15 YILDA BÝRÝZOLASYON SÝSTEMÝNE DÝKKAT


   
 • Yaðmur sularýnýn gittiði oluklarý deðiþtirmek ya da sýzýntý yapýp yapmadýklarýný kontrol etmek.
 • Çatýnýn kontrol edilmesi. Kiremitlerin derzi, izolasyon sistemi, su borularýnýn durumu ve ahþap bölümlerde açýlma olup olmadýðýna bakmak.
 • Çatýda yaðmur sularýnýn biriktiði PVC kaplý derelerin, suyun basýncýndan ya da nemli ortamda oluþan bitkilerden etkilendiyse yenilemek.
 • Taþ binalarda dýþ etkenlerden kirlenen dýþ cepheyi temizlemek.   


 • 20 YILDA BÝR BAZI PARÇALARI DEÐÝÞTÝRME VAKTÝ


 • Öncelikle çatýnýn durumunu kontrol etmek. Kiremitleri, bacalarý, çatý pencerelerini onarmak, sýzýntý varsa izolasyonu yapmak.
 • Özellikle þehir içinde ya da deniz kenarýndaki evlerin alüminyum ve ahþap doðramalarýný onarmak, ahþap olanlarý deðiþtirmek.
 • Taþ binalarda, dýþ yüzeyde kullanýlan taþlarýn arasýndaki harcý yenilemek.
  30 YILDA BÝRÇATI ÝYÝ BÝR BAKIM ÝSTER

 • Þömineyi onarmak, dýþarý sýzýntý ya da is yayýyorsa deðiþtirmek.
 • Binanýn dýþ yüzeyini gözden geçirmek.
 • Onarýlamayacak kadar kötü durumdaysa çatý kaplama malzemesini tamamen deðiþtirmek.  50 YILDA BÝRTEPEDEN TIRNAÐA ELDEN GEÇÝRÝN

 •  
 • Çatýyý kýsmen ya da durumuna göre tamamen yeniden yaptýrmak. Taþ ya da tuðla örülü duvarlarý onarmak.
 • Çimento harcýyla yapýlmýþ olan sývalarý yenilemek.
 • Çatý kaplama malzemelerinin yýpranmasýndan etkilenen izolasyon sistemini yenilemek.
 • Eskiyen ve kireçlenen su ve kanalizasyon tesisatýný, tüm borularýyla birlikte deðiþtirmek.


  Kaynak:www.adresdergi.com.tr

 • ye Girii
  Kullanc Ad

  Parola  Henz ye Deil Misiniz?
  Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

  Parolanz M Unuttunuz?
  Buraya Tklayn
  Kat Mülkiyetine Geçiþ

  Sorularýnýz Ýçin

  e-SSK  Atesci Belgesi

  dask
  Kat Mülkiyeti Kanunu

  Bilgi Bankasý

  Mevzuat

  MODA
  -videolar
  içerik korumasý


  APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


  ..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

  Son Yenileme 16.01.2013

  Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.