Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
BÝNALARDA ISI TASARRUFU
Binalarýn yalýtýmý ile %25 den %50’ye varan yakýt tasarrufu saðlanmasý mümkündür.

Binanýn yalýtým yapýlan sol tarafýnda ýsý kayýplarýnýn çok az olduðu, yalýtýmsýz sað tarafýnda ise radyatör arkasýndan ve pencerelerden ýsý kayýplarýnýn fazla olduðu görülmektedir.
Bildiðimiz gibi ýsýnan hava yükselir ve çatýdan dýþarýya kaçmaya çalýþýr. Bu nedenle öncelikle çatýnýn yalýtýlmasý gerekir. Evimizi yalýtmak demek evi battaniye ile sýmsýký örtmeye benzer. Dýþarýdan soðuk içeriye giremez ve içeriden de ýsý dýþarýya kaçmaz. Evleri yalýtmak için cam yünü, plastik köpük gibi malzemeler kullanýlýr.

Pencereler ve kapýlar, evimizdeki ýsýnýn dörtte birinin kaybýna neden olmaktadýr. çift cam veya ýsýcam olan pencerelerde ýsý kaybý yarý yarýya azalmaktadýr.
örnek HesapPencere ve kapýlarýnýzda hava sýzdýran yerleri belirleyin. Yanan bir mumu pencere kenarlarýnda ve diðer sýzýntý olabilecek yerlerde dolaþtýrýn. Mum alevi saða sola hareket ediyorsa sýzýntý var demektir.Pencere ve kapýlarýnýzda hava sýzdýran yerleri belirleyin. Yanan bir mumu pencere kenarlarýnda ve diðer sýzýntý olabilecek yerlerde dolaþtýrýn. Mum alevi saða sola hareket ediyorsa sýzýntý var demektir. Pencerenizin ve kapýlarýnýzýn kenarlarýndan olan hava sýzýntýlarýný önlemek için pencere bandý ve süngerler kullanýnýz.

 

Kýþ aylarýnda pencerelerinizin perdelerini kapalý tutunuz.Gündüzleri, güneþ ýþýðýný doðrudan alan pencerelerinizi açýk tutunuz.Radyatörlerin ýsý akýþýna engel olacak þekilde uzun perdeler kullanýlmamalýdýr.

Radyatörlerden taþýným ve ýþýným yoluyla çýkan ýsý radyatörün arkasýndaki duvarý ýsýtýr. Dýþarýya olan ýsý kaybýný önlemek için alüminyum folyo kaplý ýsý yalýtým levhalarý yerleþtiriniz.

Apartman giriþ kapýlarýnýn çift veya otomatik kapanacak þekilde olmasý merdiven boþluklarýnýn dolayýsýyla evlerimizin daha sýcak olmasýný saðlayacaktýr.Kýþ aylarýnda giriþ-çýkýþlarda bu kapýlarý açýk býrakmayýnýz.

Eskiden ýsýtma sistemi tasarýmlarý, 90°C kazan çýkýþ ve 70°C kazan dönüþ sýcaklýklarý üzerinden yapýlýrken, günümüzde bina kabuðunun iyi yalýtýlmasý halinde sýcaklýklar, 70/55°C ve daha altýnda olacak þekilde yapýlabilmektedir. Bu þekilde kazan boyutlarý küçülmekte, maliyetleri azalmakta, verimleri de artmaktadýr.

Kalorifer tesisatýnýn bodrumlardaki daðýtým ve toplama borularýnýn ve vanalarýnýn yalýtýmý ile enerji tüketimi azaltýlabilir.


Binalarda özellikle kuzey ve güneye bakan taraflarda güneþ ýþýnlarý sebebiyle büyük sýcaklýk farklarý olmaktadýr. Odalarýn sýcaklýðýnýn artmasý halinde pencereleri açmak yerine radyatör musluðunu kýsýnýz. Günde 2 saat açýk duran pencereler sebebiyle 50-75 kW/m2 yýl ýsý kaybý olduðu söylenebilir. Sýcaklýk ayarlý termostatik vanalar kullanýlarak oldukça büyük ýsý tasarrufu saðlanabilir. Oda sýcaklýðýný 1°C arttýrmak için yaklaþýk % 6 oranýnda daha fazla yakýt gerekmektedir.
Oda sýcaklýðý 23 °C iken ýsý kaybý 100 ise;
Oda sýcaklýðý 22 °C olursa % 6 tasarruf
Oda sýcaklýðý 21 °C olursa % 12 tasarruf
Oda sýcaklýðý 20 °C olursa % 18 tasarruf saðlanabilir.


TERMOSTATÝK RADYATÖR VANASI

Oda sýcaklýðý ayarlanan deðere gelince radyatörde su dolaþýmý kesilir ve odanýn normal deðerden daha fazla ýsýnmasý önlenerek enerji tasarrufu yapýlýr. ýki ýsýtma sezonunda kendisini geri ödemektedir. 

Dýþ hava sýcaklýðý ve iç ortam sýcaklýðý esas alýnarak gece-gündüz ve saatlere göre ayar yapma olanaðý saðlayan otomatik kontrol sistemleri nin uygulanmasý ile de önemli oranda tüketimler azaltýlabilir.

ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.