Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
ISI PAYLAÞIMI 2012-2013 KIÞINDA KANUN GEREÐÝ ISI PAY ÖLÇER ÝLE YAPILACAKTIR.
Enerji VerimliliðiTAYFUN AYDENÝZ
APARTMAN YÖNETÝCÝSÝENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ KANUNU; 18/4/2007 tarihinde, 5627 sayýlý kanun olarak TBMM’sinde kabul edilmiþ ve 02 Mayýs 2007 Tarihli Resmi Gazete yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir.

5627 Sayýlý Enerji Verimliliði Kanunun binalara verdiði süre 02.Mayýs.2012’de dolmuþtur.

Isý paylaþýmý ISI PAY ÖLÇER’ler ile yapýlacak ve Kat sakinleri kullandýklarý kadar ödeyeceklerdir. Boþ olan daireler yada Kullanýcý Kat sakinlerinden isteyenler, ýsýtma yapýlan baðýmsýz bölümlerdeki mahal sýcaklýklarýný, Termostadlý vanalar ile, asgari 15 °C olacak þekilde ayarlayabileceklerdir.

AYRINTILAR ÝÇÝN TIKLAYINIZ
BÝNALARDA GÜÇLENDÝRME KREDÝSÝ ÝÇÝN YENÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ
medyadanKoçfinans, Artyol Mühendislik ile kentsel dönüþümde vatandaþlarý rahatlatacak bir iþbirliðine imza attý.

Ýki kuruluþ arasýnda yapýlan iþbirliðine göre Koçfinans bina güçlendirme kredisi verecek, Artyol ise riskli binayý güçlendirecek. Bu kredi paketi ile 2 bin TL-15 bin TL arasýnda deðiþecek tutar için 6 ay 0 faizli taksit uygulanacak.

Konuyla ilgili deðerlendirmede bulunan Artyol Mühendislik Yönetim Kurulu Baþkaný Sinan Türkkan, kredi kullanmak isteyen kiþi ya da kurumlarýn öncelikle güçlendirme yaptýrmak istedikleri bina ile ilgili apartman kararý almak zorunda olduðunu söyledi.

AYRINTILAR HABERÝN DEVAMINDADIR.
APARTMANLARDA BALKON KAPATMA OLAYI VE DANIÞTAYIN GÖRÜÞÜ
YazarlarElif DEMÝRHAN
Yaklaþým Dergisi


Özellikle son yýllarda, apartmanlardaki balkonlarýn, deðiþik þekillerde kapatýlmasý yaygýnlaþmaya baþladý.

Apartman sakinleri arasýnda tartýþmalara ve baþta belediye olmak üzere bazý kurumlara þikayetlere konu olabilen bu uygulama ile ilgili olarak, Danýþtay’a intikal eden çok sayýda ihtilaflý olay var.

Geniþ bir kesimi ilgilendiren bu konuyu, Danýþtay’ýn da kararlarý ýþýðýnda, kýsaca ortaya koymakta yarar görüyoruz.


DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYINIZ
KONUT KAPICILARINA KONUT VERÝLMESÝ ZORUNLU DEÐÝLDÝR HÜKMÜ ÝPTAL EDÝLMÝÞTÝR
Konut KapýcýlarýKAPICILARA KONUT VERÝLMESÝ ÝLE ÝLGÝLÝ 2004 YILINDA YAYINLANAN YÖNETMELÝKTEKÝ MADDENÝN DANIÞTAY TARAFINDAN ÝPTALÝ ÜZERÝNE BAKANLIK 2010 YILINDA YENÝ BÝR YÖNETMELÝK YAYINLADI.

03 Mart 2004 Tarihli R.Gazetede yayýnlanan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn “Konut Kapýcýlarý Yönetmeliði”nin 13. maddesinde yer alan “kapýcýya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu deðildir.” hükmünü Danýþtay 10. dairesi 3.03.2007 tarihinde iptal etti.

ÝPTAL KARARI HABERÝN DEVAMINDADIR...
KÝRACINIZIN AÝDAT BORÇLARINA DÝKKAT EDÝN...
YazarlarPROF.DR.ÞÜKRÜ KIZILOT
skizilot@yaklasim.com
Kaynak:hurriyet.com.tr


KÝRA geliri elde eden milyonlarca kiþi var.

“Aidat” olayý son derece önemli.

Kiracýnýn ödemediði durumlarda, aidatlar mal sahibinden istenir.
Nedenine gelince, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, kat maliki; gider ve avans borcu ile gecikme tazminatýndan, kiracýsý ile birlikte müþtereken ve müteselsilen sorumlu tutuluyor (KMK. Md.22).


DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN...
APARTMAN HÝZMET GÖREVLÝLERÝNÝN (KAPICILARIN) ÝÞE ALINMASI VE ÝÞTEN ÇIKARTILMASI
Konut KapýcýlarýYönetici adli ve idari mercilerde, uyuþmazlýk konusu ile ilgili olarak iþvereni temsil eder.

Konut yöneticilerinin görev, yetki ve sorumluluklarý Konut Kapýcýlarý Yönetmeliðinin 4. maddesinde düzenlenmiþtir. Buna göre yöneticinin görev ve yetkileri þunlardýr:

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN...
BÝNALARA ENERJÝ KÝMLÝK BELGESÝ HAZIRLANMASI
Enerji Verimliliði

Enerji verimliliðin, enerjiyi üretmekten daha önemli olduðu günümüz dünyasýnda yasal düzenlemeler ile belirlenen kýstaslara göre ticari binalarda, okullarda, hastahanelerde, AVM’lerde vb.. Bina Enerji Yöneticisi bulundurmak zorunludur.

AYRINTILAR HABERÝN DEVAMINDADIR
ÝÞYERÝ AÇMA VE ÇALIÞMA RUHSATI 5. MADDESÝ B FIKRASI 2.BENDÝNÝN DANIÞTAYCA ÝPTALÝ
Haberler T.C.
DANIÞTAY
8. DAÝRE
E. 2005/4199
K. 2006/1740
T. 26.4.2006

• ANAGAYRÝMENKULÜN KÜTÜÐÜNDE ÝÞYERÝ OLARAK GÖSTERÝLEN BAÐIMSIZ BÖLÜM ( Umuma Açýk Ýstirahat ve Eðlence Yerinin Açýlmasýnýn ve Ýþletilmesinin Kat Maliklerinin Oyçokluðuyla Verecekleri Karara Baðlanamayacaðý )

• ÝÞYERÝ AÇMA VE ÇALIÞMA RUHSATI ( Kütüðünde Ýþyeri Olarak Gösterilen Baðýmsýz Bir Bölümde Umuma Açýk Ýstirahat ve Eðlence Yerinin Açýlmasýnýn ve Ýþletilmesinin Kat Maliklerinin Oyçokluðuyla Verecekleri Karara Baðlanamayacaðý )

• UMUMA AÇIK ÝSTÝRAHAT VE EÐLENCE YERÝ AÇILMASI ( Kütüðünde Ýþyeri Olarak Gösterilen Baðýmsýz Bir Bölümde Kat Maliklerinin Oyçokluðuyla Verecekleri Karara Baðlanamayacaðý - Mülkiyet Hakkýna ve Çalýþma Özgürlüðüne Aykýrýlýðý )

• BAÐIMSIZ BÖLÜM ( Kütüðünde Ýþyeri Olarak Gösterilen - Umuma Açýk Ýstirahat ve Eðlence Yerinin Açýlmasýnýn ve Ýþletilmesinin Kat Maliklerinin Oyçokluðuyla Verecekleri Karara Baðlanamayacaðý ) 634/m. 24

AYRINTILAR HABERÝN DEVAMINDADIR...
FAZLA MESAÝ ÜCRETÝ HESAPLAMA
Konut KapýcýlarýRESUL KURT
info@resulkurt.com
www.resulkurt.comFazla çalýþma veya bilinen adýyla fazla mesai iþçi-iþveren arasýndaki en önemli anlaþmazlýklardan birisidir. Özellikle iþten ayrýlan iþçilerin 5 yýla iliþkin fazla çalýþma ücretlerini istemelerine iliþkin davalarla karþýlaþýlmaktadýr. Bu nedenle fazla çalýþma konusunu ayrýntýlý olarak ele almak istedik.

Ýþ Kanunu'nda yazýlý koþullar çerçevesinde, haftalýk kýrk beþ saati aþan çalýþmalar fazla çalýþma ve haftalýk çalýþma süresinin sözleþmelerle kýrk beþ saatin altýnda belirlendiði durumlarda ortalama haftalýk çalýþma süresini aþan ve kýrk beþ saate kadar yapýlan çalýþmalar fazla sürelerle çalýþma olarak adlandýrýlmaktadýr.

AYRINTILAR HABERÝN DEVAMINDADIR...
ORTAK DIÞ DUVARA ASILAN KLÝMANIN KALDIRILMASI HAKKINDA...
Yargýtay kararlarý T.C. Yargýtay 18. Hukuk Dairesi

Karar Tarihi: 08-05-1998
Esas No: 1998 / 4253
Karar No: 1998 / 5094

MESKENDE DOKTOR MUAYENEHANÝSE AÇILMASINA CEVAZ VERÝLMEKTE ÝSE DE, BU FAALÝYETÝN ÞÝRKET BÝÇÝMÝNDE YAPILMASI BU KAPSAM DIÞINDADIR.
EV TÝPÝ KLÝMA CÝHAZLARINA PROJEDE OLMASA BÝLE UYGULAMADA ÝZÝN VERÝLMEKTE ÝSE DE, BUNLARIN BAÐIMSIZ BÖLÜMÜN PENCERE VEYA BALKONLARINA TAKILMASI MÜMKÜN ÝKEN ORTAK YER OLAN DIÞ DUVAR DELÝNEREK MONTE EDÝLMELERÝ, ORTAK YERE TEVAVÜZ NÝTELÝÐÝNDEDÝR.


AYRINTILAR ÝÇÝN TIKLAYINIZ...
DAÝRELERDE KOMBÝ, KLÝMA GÝBÝ CÝHAZLARIN KONULACAÐI YERLER HAKKINDA
Yargýtay kararlarýYARGITAY 18. HUKUK DAIRESI
Esas no. 2008/314 -
Karar no. 2008/4171 –
Tarih. 10.4.2008

Dava dilekçesinde, ortak yere elatmanýn önlenmesi, projeye aykýrýlýklarýn giderilmesi istenilmiþtir. Binanýn mimari projesinde kombi, klima gibi cihazlar için yer belirlenmemiþ ise, yönetim planýnda bu cihazlarýn konulmasýný yasaklayýcý düzenleme bulunup bulunmadýðýna bakýlmalýdýr. Bir yasaklama bulunmamasý halinde; baþka baðýmsýz bölümlere ve ortak alanlara zarar verecek ve tahammül sýnýrlarýný asacak boyutta koku, duman veya ses çýkarmamak koþuluyla buna izin verilmelidir.

AYRINTILAR HABERÝN DEVAMINDADIR....
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.