Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 3

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
KAT MÜLKÝYETÝNE GEÇÝÞDE ZORUNLU AÞAMALAR
KAT MÜLKÝYETÝ - KAT ÝRTÝFAKI - YAPI RUHSATI - YAPI KULLANMA ÝZNÝ 634 Sayýlý Kat Mülkiyeti yasasý (2.7.1965 tarih 12038 sayý R.G.)

Madde 1 - Tamamlanmýþ bir yapýnýn kat, daire, iþ bürosu, dükkan, maðaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrý ayrý ve baþlý baþýna kullanmaya elveriþli olanlar üzerinde, o gayrimenkulun maliki veya ortak malikleri tarafýndan, bu kanun hükümlerine göre, baðýmsýz mülkiyet haklarý kurulabilir. Yapýlmakta veya ileride yapýlacak bir yapýnýn, birinci fýkrada yazýlý nitelikteki bölümleri üzerinde, yapý tamamlandýktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanýn ortak malikleri tarafýndan bu kanun hükümlerine göre kat irtifaký kurulabilir.

Madde 2 - Bu kanuna göre :

a- Kat mülkiyetine konu olan yapýnýn bütününe (Ana gayrimenkul); Yalnýz esas yapý kýsmýna (Ana yapý); ana gayrimenkulun ayrý ayrý ve baþlý baþýna kullanýlmaya elveriþli olup, bu kanun hükümlerine göre baðýmsýz mülkiyete konu olan bölümlerine (Baðýmsýz bölüm); bir baðýmsýz bölümün dýþýnda olup, doðrudan doðruya o bölüme tahsis edilmiþ olan yerlere (Eklenti); Baðýmsýz bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkýna (Kat mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki);
b- Ana gayrimenkulun baðýmsýz bölümleri dýþýnda kalýp, korunma ve ortaklaþa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerine (Ortak yerler); Kat maliklerinin ortak malik sýfatý ile paydaþý bulunduklarý bu yerler üzerindeki faydalanma haklarýna (kullanma hakký)
c- (2814 sayýlý yasayla deðiþik bent) Bir arsa üzerinde ilerde kat mülkiyetine konu olmak üzere yapýlacak veya yapýlmakta olan bir veya birden çok yapýnýn baðýmsýz bölümleri için o arsanýn maliki veya ortak malikleri tarafýndan bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkýna (Kat irtifaký); bu hakka sahip olanlara da (Kat irtifaký sahibi)
d- Arsanýn, bu kanunda yazýlý esasa göre baðýmsýz bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarýna (Arsa payý)
e- kat mülkiyetine veya kat irtifakýnýn kurulmasýna esas resmi senede (Sözleþme) denir.

Kart irtifaký kurulmasý A. Gerekli belgeler :

1. Dilekçe : Bütün baðýmsýz bölümlerin ayrý ayrý deðerleri ile bu bölümlere, deðerleri ile orantýlý olarak ayrýlan arsa paylarýný gösterir tüm maliklerce imzalanmýþ dilekçe (istenildiðinde bu dilekçe Tapu Sicil Müdürlüðü görevlilerince yazýlýr)

2. Genel inþaat projesi : Bir mimar veya mühendis tarafýndan yapýlmýþ olmasý ve doðruluðu Belediyece (Belediye sýnýrlarý dýþýnda Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürlüðünce) tasdik edilmiþ olmasý gerekir. Bir arsa üzerine birden fazla inþa edilen yapýlarýn her birinin projede ayrý ayrý gösterilmesi ve blok yapýlarda, her blok için ayrý proje verilmesi zorunludur.

3. Vaziyet planý : Bir arsa üzerine yapýlacak birden fazla yapýlarýn (Blok veya ayrý ayrý) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeþil saha spor tesisleri gibi ortak yerlerinin açýkça gösterilmesi ve Belediyece tasdik edilmiþ olmasý gerekir. Genel inþaat projesinde, vaziyet planý mevcut ise ayrýca vaziyet planý ibrazýna gerek yoktur.

4. Yönetim planý : Ana gayrimenkulun yönetimini düzenleyen yönetim planýnýn bütün maliklerce her sayfasý imzalanmýþ olmasý gerekir.

5. Liste : Listenin her baðýmsýz bölümün arsa payýný, kat, daire, iþ bürosu gibi nevini ve bunlarýn birden baþlayýp sýra ile giden numarasýný, varsa eklentisini göstermesi ile ana gayrimenkulun maliki veya bütün paydaþlarý tarafýndan imzalanmasý ve noterden tasdikli olmasý gerekir.

6. Maliklerin veya yetkili temsilcilerin fotoðraflý nüfus cüzdanlarý

7. Maliklerin 6x4 cm. büyüklüðünde ikiþer adet vesikalýk fotoðrafý (Resmi senet ve tapu senetlerine yapýþtýrýlmasý için)

Kat Mülkiyeti Kurulmasý A. Gerekli belgeler :1. Dilekçe : Bütün baðýmsýz bölümlerin ayrý ayrý deðerleri ile bu bölümlere, deðerleri ile orantýlý olarak ayrýlan arsa paylarýný gösterir tüm maliklerce imzalanmýþ dilekçe (istenildiðinde bu dilekçe Tapu Sicil Müdürlüðü görevlilerince yazýlýr.)

2. Genel inþaat projesi : Bir mimar veya mühendis tarafýndan yapýlmýþ olmasý ve doðruluðu Belediyece (Belediye sýnýrlan dýþýnda Bayýndýrlýk ve Ýskan müdürlüðünce) tasdik edilmiþ olmasý gerekir. Bir arsa üzerine birden fazla inþa edilen yapýlarýn her birinin projede ayrý ayrý gösterilmesi ve her blok için ayrý proje verilmesi zorunludur.

3. Vaziyet planý : Bir arsa üzerine yapýlan birden fazla yapýlarýn (blok veya ayrý ayrý) arsa içindeki konumu, varsa özel yol, yeþil saha spor tesisleri gibi ortak yerlerin açýkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiþ olmasý gerekir. Genel inþaat projesinde vaziyet planý mevcut ise ayrýca vaziyet planý ibrazýna gerek yoktur.

4. Yapý kullanma izni (Ýskan Ruhsatý)

5. Fotoðraf : Ana gayrimenkulun ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösterir en az 13xl8 cm. boyutlarýnda olmasý ve Belediyece tasdik edilmiþ olmasý gerekir.

6. Liste : Listenin, her baðýmsýz bölümün arsa payýný, kat, daire, iþ bürosu gibi nevini ve bunlarýn birden baþlayýp sýra ile giden numarasýný, varsa eklentisini göstermesi ile ana gayrimenkulun maliki veya bütün paydaþlarý tarafýndan imzalanmasý ve noterden tasdikli olmasý gerekir.

7. Yönetim planý : Ana gayrimenkulun yönetimini düzenleyen yönetim planýnýn bütün maliklerince her sayfasýnýn imzalanmýþ olmasý gerekir.

8. Maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoðraflý nüfus cüzdanlarý

9. Maliklerin 6x4 cm büyüklüðünde ikiþer vesikalýk fotoðrafý (Resmi senet ve tapu senetlerine yapýþtýrýlmasý için)

10. Kat irtifaký kurulmuþ bir taþýnmaz malýn kat mülkiyetine geçiþte 1, 2, 3, 6 ve 7 nci maddelerindeki belgeler kat irtifaký tesisinde alýndýðýndan yeniden ibraz edilmesine gerek yoktur. Sadece, yapý kullanma izni (iskan ruhsatý) fotoðraf ve yönetim planýnýn (verilmemiþ ise) ibrazý halinde maliklerden birinin veya yöneticinin talebine istinaden kat mülkiyeti kurulur.

Yapý Ruhsatý 3194 sayýlý imar yasasý

Madde 21 - Bu kanunun kapsamýna giren bütün yapýlar için 26. Maddede belirtilen istisna (Kamuya ait yapýlar) dýþýnda Belediye veya Valiliklerden (veya yeminli Serbest Mimarlýk ve Mühendislik bürolarýndan) yapý ruhsatý alýnmasý mecburidir.

Ruhsat alýnmýþ yapýlarda herhangi bir deðiþiklik yapýlmasý da yeniden ruhsat alýnmasýna baðlýdýr. Bu durumda baðýmsýz bölümlerin brüt alaný artmýyorsa ve nitelik deðiþmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.

Ancak derz, iç ve dýþ sýva, boya, badana, oluk, dere, doðrama, döþeme ve tavan kaplamalarý, elektrik ve sýhhi tesisat tamirleri ile çatý onarýmý ve kiremit aktarýlmasý ve yönetmeliðe uygun olarak mahallin hususiyetine göre Belediyece hazýrlanacak Ýmar Yönetmeliðinde belirtilecek taþýyýcý unsuru etkilemeyen diðer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi deðildir.

Belediyeler veya Valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapýlar arasýnda uyum saðlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacýyla dýþ cephe boya ve kaplamalarý ile çatýnýn malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir.

Yapý Kullanma izni için istenilen belgeler


1. Emlak vergisine ait iliþik kesme belgesi
2. Vizesi yapýlmýþ kanal ruhsatý
3. Temel, toprak ve ýsý yalýtým vizeleri yapýlmýþ yapý ruhsatý
4. Bina ön ve arka cephesinden 2 þer adet 13x18 cm renkli resim
5. Çevre düzenleme projesi
6. Asansörlü binalar için proje, ruhsat ve kullaným belgesi
7. Yapýlarýn kontrol hizmeti için ödenen ücret makbuzu
8. Ýskan harcý tahsil fiþi
9. SSK iliþik kesme belgesi
10. Tapu tescil belgesi
11. Emlak istimlak Daire Baþkanlýðýndan borcu olmadýðýna dair yazý
12. Doðalgaz Tesisat projesine göre inþa edildiðini gösterir belge

Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.