Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
RAPOR PARASI NASIL ALINIR...
Konut KapýcýlarýSosyal Güvenlik Kurumu çeþitli saðlýk nedenlerinden dolayý çalýþamayacak olan iþçiler için rapor parasý (iþsizlik ödeneði) ödemektedir. Raporlu olan iþçiler çalýþamadýklarý günler için rapor parasýný alabilirler. Ýþçilerin maddi açýdan maðdur olmamalarý için raporlu olduðu günlerin iþ göremezlik ödeneði ödenir.

Raporlu olunan günler için rapor gününün ilk 2 günü için rapor parasý ödenmez. Ýlk 2 günden sonraki günler için rapor parasý ödenir.

Rapor Parasý Alma Þartlarý Nelerdir?

Rapor parasý almak için son 1 yýlda 90 gün sigortalý olmanýz gerekir. Burada önemli olan rapor almýþ olduðunuz ay/aylar için bu 90 günlük prim hesaba katýlmaz.

Rapor Parasý Nasýl Alýnýr?

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ziraat bankasýnýn yaptýðý protokolde iþ görmezliði ödeneði MOSÝP denilen mali otomasyon sistemi projesi ile ödenmektedir. Ziraat Bankasý her ayýn 8 – 14 ü arasý bu ödemeleri yapar. Ziraat Bankasýnda hesabýnýz varsa sizin gidip bu ödemeyi almanýza gerek yoktur. Otomatik olarak ziraat hesabýnýza bu para yatacaktýr. Hesabýnýz yok ise iþsizlik ödeneði TC Kimlik Numaranýza yatacaðýnýzdan her ayýn 8’i ila 14’ü arasýnda kimlik kartýnýzla bankaya gidip ödemeyi alabilirsiniz.

Ne Kadar Rapor Parasý Alabilirim?

Rapor parasý son 3 aylýk brüt maaþ ortalamanýzýn günlük tutarý bulunarak hesaplanýr. Eðer hastanede yatarak tedavi görüyorsanýz günlük brüt tutarýnýzýn yarýsý (½) rapor parasý olarak yatar. Ayakta tedavi olarak hastaneden ayrýlmanýz durumunda ise günlük maaþýnýzýn 3/2 sini rapor parasý olarak alýrsýnýz.

Örneðin:

Son 3 aylýk maaþý ayný olan bir çalýþan hastaneye giderek muayene olsun ve 10 gün evde dinlenmesi için rapor alsýn. Dikkat edilmesi gereken nokta 10 günlük raporun ilk 2 günlük kýsmý ödenmeyeceði için 8 günlük rapor ücreti alýnýr.

Aylýk Brüt Maaþ = 2.100,00 tl
Günlük Brüt Maaþ 2.100,00 / 30 = 70,00 tl
Günlük Rapor Ücreti 70,00 * 3/2 = 46,67 tl
Hak Kazanýlan Ücret 46,67 * 8 = 373,33 tl
Geçmiþ yýllara ait rapor paranýz varsa ve almamýþsanýz ödemeyi bankadan alabirisiniz. E-Devlet sisteminde rapor paranýzýn (iþsizlik ödeneði) olup olmadýðýný sorgulamak için burayý týklayýn !
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.