Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 5

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
KENTSEL DÖNÜÞÜMDE MÜLKÝYET HAKKI
YazarlarKentsel dönüþüm yasasý kapsamýnda son 3 yýlda önemli bir aþama kaydettiðimizi söylemek gerekmektedir. Yasanýn çýkarýldýðý 2012 yýlýndan itibaren 3 yönetmelik deðiþikliði ve 1 Anayasa Mahkemesi iptali ile belli bir rotanýn çizildiði kamuoyunda belli bir algýnýn oluþtuðu aþikardýr.

Ancak yasanýn mülkiyet hakký konusunda özellikle Anayasa’da yer alan Mülkiyet hakkýnýn kutsallýðý ve yine Türk Medeni Kanunu Eþya Hukuku kapsamýnda yer alan mülkiyet hakkýna yapýlan ihlallerin koruma altýna aldýðý kýsýmlarý koruyamamasý yaþadýðýmýz büyük sorunlardan birisidir.

6306 sayýlý yasada maliklerin riskli yapý kararý kesinleþtikten sonra (riskli yapý yazýsý geldikten sonra 15 gün içinde itiraz edilmemiþse veya 15 gün içinde itiraz edilmiþ Çevre ve Þehircilik Ýl Ýtiraz Komisyonunca red edilmiþse kesinleþir) yapmalarý gereken 2/3 arsa payý çoðunluðu ile karar alýnmasýdýr. Bu kararý almadan önce SPK lisanslý deðerleme þirketinden rapor alýnmasý ve akabinde tüm maliklerin toplantýya çaðrýlmasý esastýr. (Noterden davet zorunluluðu kaldýrýlmýþ olup iadeli taahhütlü mektup, elden davet ve yine noter yoluyla tebligat yapýlabilir) Ýþte tüm hak sahiplerinin toplantýya davet edilmesi zorunluluðu sonrasýnda 6306 sayýlý yasanýn uygulama yönetmeliðinin 15/2.maddesi devreye girmektedir. Yönetmelik bu konuda maliklerin oy birliði ile anlaþamamalarý halinde 2/3 arsa payý çoðunluðu ile karar alabileceklerini belirtmiþ ve bu kararýn da belirleyici olduðunu açýklamýþtýr. Buraya kadar olan kýsým da bir sýkýntý bulunmamaktadýr. Temel sýkýntý 2/3 arsa payý çoðunluðu ile alýnan kararlarýn içeriði ve niteliðinde yatmaktadýr. 2/3 arsa payý çoðunluðu neye karar vermektedir?

1) Hak sahipleri/arsa payý sahipleri 2/3 arsa payý çoðunluðu ile yapým þekline karar vermektedir.
Burada iþte ilk büyük sýkýntý ortaya çýkmaktadýr. Yönetmelik maliklerin kat karþýlýðý, hasýlat paylaþýmlý, hisse satýþý vb. usullerle yapým þeklini beliryebileceklerini belirlemiþtir. Burada mesela tek baþýna 2/3 arsa payýna sahip çoðunluða sahip bir hissedarýn tüm bina için tek baþýna karar verebilmesi lüksü direkt olarak ortaya çýkmaktadýr. Ýstanbul’da bazý binalarda tek baþýna 2/3 hisseyi elinde tutan hissedarlarýn ellerinde avuçlarýnda kalan bir tane konut sahibi ve yatýrýmý olan diðer maliklere “ben artýk burada size daire vermeyeceðim hisselerinizi bana satýn” tehditi yaptýklarýný biliyoruz.

Peki böyle bir durumda Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ne yapmakta mülkiyet hakký açýkça ihlal edilen hak sahiplerini nasýl korumaktadýr? Bu soruya vereceðimiz cevap nettir. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý yasayý çýkaran kurum olarak size biz yapmýþ olduðunuz ve 2/3 arsa payý çoðunluðu ile alýnan kararýn içeriðine karýþmýyoruz, mülkiyet hakký ihlali varsa yargýya baþvurun diyerek mülkiyet hakký ihlaline hiçbirþey diyememektedir.
Peki böyle bir durumda yargý ne þekilde hareket etmektedir? 6306 sayýlý yasayý neredeyse 3 yýl geçmesine raðmen hala net olarak algýlayamayan yargý adeta bir mayýn tarlasý gibidir. Bir mahkemenin evet dediðine bir baþka mahkeme hayýr diyebilmektedir. Daha yargý 6306 sayýlý yasa konusunda görev sorununu çözememiþtir. Kat mülkiyeti kanunu ile uzaktan yakýndan ilgisi olmayan bir yasa ile ilgili bazý Sulh Hukuk Mahkemeleri görevli gibi yargý faaliyetine devam etmekte, bazý Asliye Hukuk Mahkemeleri de açýlan davalarda bu Kat mülkiyeti kanununu ilgilendirmektedir diyerek görevsizlik kararý vermektedir.

Yargýný bu belirsizlik durumunun maðduru yine vatandaþýn bizzat kendisidir. Çünkü mahkemeler tedbir kararý vermediði sürece 6306 sayýlý yasadaki süreçler devam etmektedir. Yargý ihtiyati tedbir kararý vermediði için de ben hiçbirþeye karýþmam diyen Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý karara katýlmayan 1/3’ün payýný açýk arttýrma ile satma sürecini direkt baþlatmaktadýr. Bu süreç baþladýðýnda da evinizi kaybetmemek uðruna elinizi kaldýrýp evet dediðiniz bir baþka maðduriyet sürecini daha oluþturmuþ olmaktasýnýz.

2) 2/3 arsa payý çoðunluðu yapýlacak olan projeye ve þekline karar vermektedir.
Burada ise büyük bir tehlike ortaya çýkmaktadýr. Mülkiyet hakkýnýn aynen korunduðu inþaatlarý bir kenara býrakacak olursak bazý durumlarda 2/3 mesela mesken olan bir yapý içinde ben buraya otel yapacaðým diyebilmektedir. Otel bir ticari alandýr ve kat mülkiyeti ile kurulmaz. Burada ilk tehlike size tek bir tapu içerisinde sadece bir hissenin verilecek olmasýdýr. Yine bazý olaylarda otel yapacaðýn iddia eden 2/3 bunu þirket olarak yapacaðýný ve herkesin mülkiyet hakkýn þirkete devredeceðini þirket hissesi vereceðini söylemektedir. Bu yukarýda belirtilen vahim durumun artýk trajedik bir noktaya götürülmesidir. Yani ayni mülkiyet hakkýný zorla 2/3 kurulacak olan þirkete devrettirmekte sizin burada sadece þirket hisseniz var olmaktadýr. Peki bunun olmasýna ses çýkarmayan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý þu soruyu cevaplamalýdýr.

Ayni mülkiyet hakký, þirket hissesine 2/3 çoðunluk ile çevrilebilir mi? Maalesef bu soruya da Bakanlýk bu bizi ilgilendirmez 2/3 çoðunluk ile verilen karara uyarýz bir mülkiyet hakký ihlali var ise yargýya gidin cevabýný yinelemektedir. Yargýnýn mayýn tarlasý niteliði de maalesef bu konuda korkunç bir sonucun ortaya çýkmasýna sebebiyet verebilmektedir. Þöyle ki; bu karara katýlmayan ayni mülkiyet hakkýnýn þirket hissesine çevrilmesini istemeyen malik yargýdan bir tedbir kararý alamadýðý takdirde mecburen evet diyerek otel yapýmýna, otelin þirket olarak kurulmasýný ve mülkiyet hakkýnýn otele devredilerek kendisine sadece þirket hissesi verilmesine evet demek zorunda býrakýlacaktýr. Oteli yapan þirketin 2/3 arsa payý çoðunluðuna sahip hisse sahibi de ilk sermaye arttýrýmýnda bu hisseleri yok edebilmektedir. Hangi hukuk ve hangi hukuk sistemi açýkça böylesi bir mülkiyet hakký ihlalini koruyabilir?

Kentsel dönüþümün milli bir dava olduðu þehirlerimizin yenilenmesi gerektiði açýktýr. Ancak bu yapýlýrken mülkiyet hakký açýk ve aleni ihlal edilmemeli ve gerek Bakanlýk gerekse de yargý bu konuda net bir duruþ sergileyebilmelidir. Aksi halde Türkiye’yi hep uzun yýllar mahkum eden Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nezdinde Türkiye kendisine ciddi tazminatlar ödeyeceði yeni bir cephe açmýþ olacaktýr. Bakanlýðýn çok net bir þekilde uygulama yönetmeliðinin 15/2.maddesinde revizyona giderek mülkiyet hakkýný koruyucu önlemler almasý gerekmektedir. Aksi halde Türkiye’nin ödeyeceði ciddi tazminatlarýn sorumlusu büyük bir kentsel dönüþüm hamlesi baþlattýðý halde Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý olacaktýr.

Saygýlarýmla
Av.Ali Güvenç KÝRAZ
Gayrimenkul Hukuku Derneði Baþkaný
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.