Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
ARSA ÝMAR PLANINDA KISITLIYSA !
YazarlarAv.Emre ALCAN
Gayrimenkul Hukuku

Arsanýz, imar planýnda yeþil alan, yol, okul alaný, park alaný gibi kamusal alana ayrýlmýþ ise Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Emre Alcan; idareden taþýnmazýn gerçek satýþ bedelinin dava yoluyla talep edilebileceðini açýkladý.

HABERÝN DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN....

Kaynak: Konuthaberleri.com
ORTAK YERLERDE ONARIM, TESÝS VE DEÐÝÞÝKLÝKLER YAPILAMAZ.
Yargýtay kararlarýT.C. YARGITAY
18.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/1434
Karar: 2006/2211
Karar Tarihi: 16.03.2006

ÖZET: Kat Mülkiyeti Yasasýnýn 19. maddesi hükmüne göre kat malikleri ana taþýnmazýn mimari durumunu titizlikle korumakla yükümlü olduklarý gibi kat maliklerinden biri diðer tüm kat maliklerinin rýzasý olmadýkça ortak yerlerde inþaat, onarým, tesis ve deðiþiklikler yaptýramaz.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN...
KENTSEL DÖNÜÞÜMDE MÜLKÝYET HAKKI
YazarlarAv.Ali Güvenç KÝRAZ
Gayrimenkul Hukuku Derneði Baþkaný
emlakkulisi.com

Kentsel dönüþüm yasasý kapsamýnda son 3 yýlda önemli bir aþama kaydettiðimizi söylemek gerekmektedir. Yasanýn çýkarýldýðý 2012 yýlýndan itibaren 3 yönetmelik deðiþikliði ve 1 Anayasa Mahkemesi iptali ile belli bir rotanýn çizildiði kamuoyunda belli bir algýnýn oluþtuðu aþikardýr.

Ancak yasanýn mülkiyet hakký konusunda özellikle Anayasa’da yer alan Mülkiyet hakkýnýn kutsallýðý ve yine Türk Medeni Kanunu Eþya Hukuku kapsamýnda yer alan mülkiyet hakkýna yapýlan ihlallerin koruma altýna aldýðý kýsýmlarý koruyamamasý yaþadýðýmýz büyük sorunlardan birisidir.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN...
APARTMANLARDA GÜRÜLTÜ YASAÐI...
KMKEmniyet Müdürlüðü, apartmanlarda gürültü suçuna iliþkin yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre 19.00 ile 07:00 saatleri arasýnda matkap ve benzeri ürünlerin apartman içinde kullanýlmasý yasaklandý.

HABERÝN DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYINIZ...
EKSÝK GÜN BÝLDÝRÝMÝ HAKKINDA BÝLMEDÝKLERÝMÝZ....
YazarlarRamazan ELMA
Türkoðlu SGK Müdürü


Tüm yönleriyle eksik gün uygulamasý ya da eksik gün bildirimlerinde neler deðiþti?

Bilindiði üzere iþverenler ay içinde 30 günden az çalýþtýrdýklarý sigortalýlarýn eksik gün çalýþma nedenlerini APHB’ nin verilmesi gereken süre içinde Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliðinin 10 nolu ekindeki Eksik Gün Bildirim Formu düzenlemek ve ekine ispat edici belgeleriyle eklemek suretiyle SGK’ ya bildirmek zorundadýr.

devamý için týklayýn...
ÝÞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLERLE ÝÞ AKDÝNÝN FESHÝ...
YazarlarÝþ Sözleþmesinin Haklý Nedenle Ýþveren Tarafýndan Bildirimsiz Feshi
Bekir GEÇER
S.S.K. Baþkanlýðý, Sigorta Müfettiþi


I. Giriþ
Ýþ sözleþmesinin bildirimsiz olarak feshine imkan veren haklý sebeplerin ortaya çýkmasý durumunda iþ sözleþmesi kendiliðinden sona ermediðinden, iþ sözleþmesini fesih hakký kazanan tarafýn bu hakkýný kullanarak sözleþmeyi sona erdirmesi gerekmektedir. Feshin “bildirimsiz” olmasýnýn nedeni, bu bildirimin iþ sözleþmesini anýnda (derhal) sona erdirmesidir.
ASANSÖRLER ÝÇÝN YENÝ DÖNEM BAÞLIYOR....
HaberlerAsansörlerin yýllýk periyodik kontrollerinden belediye ve il özel idareleri sorumlu olacak.

Kamuoyunda torba kanun olarak adlandýrýlan yürürlüðe giren "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ile Bazý Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun", asansörlerin yýllýk kontrol ve aylýk bakýmlarýna iliþkin önemli yenilikler getirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýndan alýnan bilgiye göre; yapýlan düzenlemeyle, asansörlerin yýllýk periyodik kontrolleri belediye ve il özel idarelerinin yasal görevleri arasýna eklendi.

HABERÝN DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN....
HAFTA TATÝLÝ ÜCRETÝNÝN HESAPLANMASI
Konut KapýcýlarýFeti SAVRAN
Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmaný
Sosyal Güvenlik Denetmeni


4857 Sayýlý Ýþ Kanunu’nun 46. Maddesi “Hafta tatili ücreti” baþlýðýný taþýmaktaysa da, ilginç bir þekilde bu madde, hafta tatilinde yapýlan çalýþmalarýn ücretlendirmesine iliþkin bir düzenleme içermemektedir.

Çalýþma yaþamýna iliþkin düzenlemeler gereði, çalýþanlarýn haftanýn 6 iþ günü çalýþmýþ olmalarý durumunda, 24 saat kesintisiz dinlenmelerinin saðlanmasý esastýr.

Hafta tatiline hak kazanan iþçinin çalýþmadýðý güne iliþkin ücreti, iþverenler tarafýndan kendilerine herhangi bir çalýþma karþýlýðý olmaksýzýn ödenmektedir. Günlük ücretle çalýþtýrýlan iþçilerin hafta tatili ücretleri, bir günlük ücretlerinin tutarýna eþittir.

Devamý için týklayýn...
Kaynak: www.iskanunu.com
APARTMAN YÖNETÝCÝSÝNE VERÝLECEK ÜCRET VERGÝLENDÝRÝLMELÝDÝR...
HaberlerT.C.
GELÝR ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI
Antalya Vergi Dairesi Baþkanlýðý
Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüðü


Ýlgide kayýtlý yazýnýzda; Huzur sitesi yöneticisi Levent Abit’in apartman yöneticiliðinden dolayý 800,00.-YTL huzur hakký adý altýnda aylýk aldýðýný bu ücretin vergilendirilip vergilendirilmeyeceði konusunda tereddüt hasýl olduðundan bu konuda özelge talep ettiðiniz anlaþýlmýþtýr.

Bilindiði üzere, 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesinin 1 ve 2. paragrafýnda “Ücret, iþverene tabi ve belirli bir iþyerine baðlý olarak çalýþanlara hizmet karþýlýðý verilen para ve ayýnlar ile saðlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

HABERÝN DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN....
YARGITAY'DAN YENÝ VE ÖNEMLÝ ÝÇTÝHAT'LAR
Yargýtay kararlarýÇATI ONARIMI GÝBÝ TAMÝRATLARIN BEKLEMEYE TAHAMMULÜNÜN OLMAMASI NEDENÝ ÝLE MAHKEMECE TESPÝTÝNE GEREK YOKTUR....

Yargýtay 18. Hukuk Dairesi,
Esas: 2011/1651,
Karar: 2011/4063 Ýçtihat


ÖZET
"Davacý, çatýyý tamir ettirdiðini ileri sürerek tamir masraflarýnýn diðer kat maliklerinden arsa paylarý oranýnda tahsilini talep etmektedir.
Dava konusu çatýnýn onarýma muhtaç olduðu, bu tür tamiratlarýn beklemeye tahammülünün bulunmadýðý gibi ayrýca bu durumun belgelenmesi için mahkemece tespit yaptýrýlmasýna da gerek olmadýðýndan; mahkemece tüm deliller deðerlendirilerek anataþýnmazýn çatýsý için yapýlan masraf belirlenip arsa paylarý oranýnda davalýlardan tahsiline karar verilmesi gerekir."

AYRINTILAR ÝÇÝN HABERÝN DEVAMINA TIKLAYIN...
APARTMANLARDA KOMÞULARI RAHATSIZ ETMENÝN YASAL YAPTIRIMLARI
KMKNEJAT KAZAN
gencbaro.org


Nüfus artýþý ve hýzlý kentleþme, çok katlý binalara yani apartmanlara yerleþme oranýný arttýrmýþtýr. Çok sayýda baðýmsýz bölümü olan bu yapýlar, komþuluk iliþkilerini zayýflatmaktadýr. Özellikle büyük þehirlerdeki iþ ve trafik stresinin ardýndan; ev ve çevresi, sosyalleþmekten öte, iyi bir dinlenme yeri olarak görülmektedir.

Bu nedenle de sadece birkaç duvar ile birbirinden ayrýlan konutlarda, huzurlu yaþam, bu konutlarda yaþayan insanlarýn birbirlerine olan davranýþlarý ile yakýndan ilgilidir.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN...
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.