Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
BAZI YARGITAY KARARLARI
1- Ortak yerlerde inþaat, onarým ve tesisler yapýlmasý tüm kat maliklerinin rýzasýna baðlýdýr.

(Y.18.HD 2003/2211 E-2003/4329 K. )

2- Kat malikleri kurulunca verilen kararý yerine getirmekle görevli bulunan yönetici, tüzel kiþiliði de olmadýðýndan yöneticiye husumet yöneltilemez.

(Y.18.HD. 2003/1111 E-2003/2313 K.)

3- Tavan, taban veya duvar ile birbirlerine baðlantýlý bulunan baðýmsýz bölümlerin baðlantýlý yerlerinde, bu bölümlerin maliki ya da birden çok maliki varsa bu maliklerin ortak rýzasý ile ana yapýya zarar vermeyecek onarým, tesis ve deðiþiklik yapýlabilir.

(Y.18.HD. 2002/12367 E-2003/1337 K.)

4- Gider ve avans payýnýn tamamýný ödemeyen kat maliki (veya onun baðýmsýz bölümünde baþka bir nedene dayanarak oturan kiþi) ödemede geciktiði günler için aylýk %10 hesabýyla gecikme tazminatý ödemekle yükümlüdür. Gecikme tazminatýnýn baþlangýcý borçlunun temerrüde düþtüðü tarihtir.

(Y.18.HD. 2002/12065 E-2003/162 K.)

5- Kat maliklerinin anagayrimenkulün mimari durumunu titizlikle korumaya mecbur olup, bunlardan birisinin bütün kat maliklerinin rýzasý olmadýkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inþaat, onarým ve tesis yaptýrmasý yasaklanmýþtýr.

(Y.18.HD. 2002/11829 E-2003/500 K.)

6- Kat Mülkiyeti Yasasýnýn 35. maddesinin (i) bendi uyarýnca yöneticinin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karþý icra takibinde bulunma ve dava açma yetkisi vardýr.

(Y.18.HD.2002/9313 E- 2002/10461 K.)

7- Yöneticinin, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karþý icra takibi yapma ve dava açma yetkisi bulunmaktadýr.

(Y.18.HD. 2002/11618 E- 2003/598 K.)

8- Anagayrimenkulün bakým, koruma ve onarým giderleri genel gider niteliðinde olup, bu giderlerin ve bunun için toplanacak avansa kat maliklerinin her birisi aksi kararlaþtýrýlmadýkça kendi arsa paylarý oranýnda katýlmakla yükümlü olduðu gibi, bu konuda kat malikleri kurulunca alýnan kararlara da uymalarý zorunludur.

(Y.18.HD. 2002/10746 E- 2002/12060 K.)

9- Kat maliklerinden her biri anataþýnmazýn ortak giderlerinden sorumlu olup, baðýmsýz bölümünde fiilen oturmamýþ olsa bile payýna düþeni ödemekle yükümlüdür.

(Y.18.HD. 2003/4074 E- 2003/4777 K.)

10- Kat mülkiyeti Yasasýnýn ortak giderlerin teminatýna iliþkin 22. maddesi hükmüne göre kiracýlarýn sorumluluðu, anataþýnmazda bu sýfatla oturduðu sürece geçerlidir.

(Y.18.HD. 2003/2563 E- 2003/3293 K.)

11- Dava kat malikleri kurulu kararýnýn iptali istemine iliþkin olup uyuþmazlýðýn niteliði gereði husumetin iptali istenen karara olumlu oy kullanan tüm kat maliklerine yöneltilmesi gerekir.

(Y.18.HD. 2003/7610 E- 2003/7740 K.)

12- Kat malikleri, ortak yerleri kullanýrken doðruluk kurallarýna uymak, özellikle birbirini rahatsýz etmemek, birbirinin hakkýný çiðnememek ve yönetim planý hükümlerine uymakla karþýlýklý olarak yükümlüdürler.

(Y.18.HD. 2003/258 E- 2003/1716 K.)

13- Kat maliklerinden herbirisi rýzasý olmadan diðer kat maliklerince anagayrýmenkulün ortak yerlerinde onaylý projeye aykýrý olarak her türlü tesis ve deðiþikliðin yapýlmasýna karþý çýkma ve yapýlmýþ olanlarýn da eski hale getirilmesini isteme hakkýna sahiptir.

(Y.18.HD. 2003/2054 E- 2003/3294 K.)

14-

  • ÇATIYA MÜDAHALENÝN ÖNLENMESÝ
  • HUSUMET

18.HD.
E: 2004/4688 K: 2004/5394
28.6.2004
      KMK 19 KMK 34


ÖZET:Yasada, hükmi þahsiyeti olmadýðý halde, kat maliklerince anagayrimenkulün yönetim için seçilen üç kýþlýk kurula, yönetim kurulu Unvaný verilmiþ olduðu dikkate alýnarak, dava dilekçesinde kiþilerin ismi açýklanmadan yönetim kurulu denilerek açýlan davanýn, yönetici olan üç gerçek kiþiye karþý açýldýðýnýn kabulü gerekir.
Bütün kat maliklerinin rýzasý olmadýkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inþaat, onarým ve tesis yapýlmasý yasak olup, kat malikleri gibi yöneticiler de yasanýn bu buyurucu hükmüne uymakla yükümlüdür.

                                                    (YKD. ARALIK 2004)

ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.