Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
ARSA ÝMAR PLANINDA KISITLIYSA !
YazarlarArsanýz, imar planýnda yeþil alan, yol, okul alaný, park alaný gibi kamusal alana ayrýlmýþ ise Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Emre Alcan; idareden taþýnmazýn gerçek satýþ bedelinin dava yoluyla talep edilebileceðini açýkladý.

Ýmar uygulamalarýnýn amacý: Ýdareler, imara uygun konut alanlarý oluþtururken, diðer taraftan da düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacý olan okul, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeþil alan, pazar yeri, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlere ait alanlar için gerekli olan arazileri elde etmektir. Bu yerlerin elde edilmesi sýrasýnda arsa sahipleri maðdur edilebilmektedir.

Hukuk devleti ilkesi gereðince, imar planlarý ve bunlarýn uygulanmasý amacýyla idarece yapýlan düzenlemeler keyfi olmamalý, makul bir þekilde, meþru ve kamusal amaçlarýn gerçekleþtirilmesiyle ilgili, Anayasa'nýn ikinci kýsmýnda yer alan temel hak ve hürriyetlerle uyumlu, özellikle Anayasa'nýn 35. Maddesi ile güvence altýna alýnan mülkiyet hakkýna saygýlý olmalýdýr.

Çevredeki parsellere imar verilirken, diðer parselin yeþil alan, yol, okul vs. sebeplerle imarsýz býrakýlmasý ve yapý yapýlmasýna izin verilmemesi:
Ýdarenin imar planýndan sonra taþýnmazý bütçe yetersizliðini ileri sürerek kamulaþtýrmamasý veya takasa konu yapmamasý, taþýnmaz sahiplerinin uzun yýllar belirsiz bir þekilde bekletilerek maðdur edilmesi sonucunu doðurmaktadýr.

Taþýnmaz sahibinin, bu þartlar neticesinde taþýnmazýndan faydalanmasýnýn mümkün olmamasý sebebiyle taþýnmazýn deðerinin çevredeki imar izinli taþýnmazlara göre aþýrý derecede düþmesinin yaný sýra, ayrýca taþýnmaz sahibi faydalanamadýðý taþýnmazý için bir de vergi ödemek durumunda kalmaktadýr.

Kamulaþtýrma yapýlmaksýzýn bu þekilde hukuken el atma yoluyla taþýnmaz üzerindeki mülkiyet hakký kýsýtlanan taþýnmaz mal malikleri maðduriyeti oluþturan idareden “Taþýnmaz Mal Bedelinin" tazminini içtihadý gerektirici kararlara baðlý ve dayalý olarak dava yoluyla talep etmeleri artýk mümkündür.
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.