Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 3

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
Yangýn

YANGIN SÖNDÜRME VE ÖNLEME TEDBÝRLERÝ

A. Yanmanýn Tanýmý:

Maddenin ýsý ve oksijenle birleþmesi sonucu oluþan kimyasal bir olaydýr.Yanma olayýnýn oluþabilmesi için madde, ýsý ve oksijenin (hava) bir arada olmasý gerekir.

B. Yangýn Çeþitleri:

A Sýnýfý Yangýnlar: Katý madde yangýnlarýdýr. Soðutma ve yanýcý maddenin uzaklaþtýrýlmasý ile söndürülebilir.

B Sýnýfý Yangýnlar: Yanabilen sývýlar bu sýnýfa girer.Soðutma (sis halinde su) ve boðma (Karbondioksit, köpük ve kurur kimyevi toz) ile söndürülebilir.

C Sýnýfý Yangýnlar: Likit petrol gazý, hava gazý, hidrojen gibi yanabilen çeþitli gazlarýn yanmasý ile oluþan yangýnlardýr.Kuru kimyevi toz, halon, 1301 ve halon 1211 kullanarak söndürülebilir. Elektrikli makine ve hassas cihazlarýn yangýnlarýný da bu sýnýfa dahil edebiliriz.

D Sýnýfý Yangýnlar: Yanabilen hafif metallerin ve alaþýmlarýn (Maðnezyum, Lityum, Sodyum, Seryum gibi) yanmasýyla meydana gelen yangýnlardýr. Kuru kimyevi tozlar bu yangýnlarý söndürmede kullanýlýrlar. Elektrik donanýmlarýnýn yanmasýyla oluþan yangýnlarý ayrý bir sýnýf içinde deðerlendirmeyip C sýnýfý yangýnlarýniçerisinde inceleyebiliriz. Elektrik akýmý kesilerek müdahale edilmeli ve kuru kimyevi toz kullanýlmalýdýr.

C.Yangýnýn Nedenleri:

1.KORUNMA ÖNLEMLERÝNÝN ALINMAMASI

Nedenlerin baþýnda yangýna karþý önlemlerin alýnmamasý gelmektedir. Yangýn elektrik kontaðý, ýsýtma sistemleri, LPG tüpleri (evlerde kullanýlan tüp gazlarý) patlayýcý-parlayýcý maddelerin yeterince korunmaya alýnmamasýndan doðmaktadýr. Özellikle büyük yerleþim alanlarýnda, konut ve iþ yerlerinde çýkan yangýnlarýn büyük bir kýsmý elektriðin ve LPG tüplerinin yanlýþ kullanýmýna dayanmaktadýr. Elektrik enerjisi aksamýnýn teknik koþullara göre yapýlmamasý da yangýný yaratan diðer bir neden olmaktadýr. Bununla birlikte kaloriferlerde ve soba ile ýsýtma yöntemlerinde, bacalarýn temizlenmesi ve parlayýcý-patlayýcý maddeler için gerekli önlemlerin alýnmasý halinde yangýn afetinde büyük bir azalma olacaktýr.

2. BÝLGÝSÝZLÝK

Yangýna karþý hangi önlemlerin nasýl alýnacaðýný bilmemek ve bu konuda yeterli eðitimden geçmemek yangýnýn önemli nedenlerindendir. Elektrikli aletlerin doðru kullanýmýný bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlýþ yerleþtirmek, tavan arasýna ve çatýya kolay tutuþabilecek eþyalar koymak yangýný davet eder. Yangýnýn oluþumunu önlemek ve oluþan bir yangýnýn söndürülmesini bilmek eðitim ve bilgilenmeden geçer. Bu nedenle yangýný önlemeyi öðrenmek kadar yangýný söndürmede ilk müdahaleleri de öðrenmek gerekir.

3. ÝHMAL

Yangýn nusunda bilgi sahibi olmak yeterli deðildir. Söndürülmeden atýlan bir kibrit veya sigara izmariti, kapatmayý unuttuðumuz LPG tüp (evlerde kullanýlan tüp gaz), ateþi söndürülmemiþ ocak, fiþi prizde unutulmuþ ütü gibi ihmaller büyük yangýnlara yol açabilir.

4. KAZALAR

Ýstem dýþý oluþan olaylardan bazýlarý da (kalorifer kazanýnýn patlamasý, elektrik kontaðý gibi) yangýna neden olmaktadýr. Ancak kendiliðinden geliþen bütün olaylar, baþlangýçta yeterli önlemlerin alýnmasý sonucu olabildiði gibi bilgisizliðin de rol oynadýðýný görebiliyoruz. Temelde bunlar olmaksýzýn kazalarýn yol açtýðý yangýnlar da olmaktadýr.

5. SABOTAJ

Yangýna karþý gerekli önlemler alýndýðý halde; bazý insanlar çeþitli amaç ve kazanç uðruna kasýtlý olarak kiþi ve topluma ait bina ve tesisleri yakarak can ve mal kaybýna neden olabilir.

6. SIÇRAMA

Kontrol atýna alýnmýþ veya alýnmamýþ bir yangýn ihmal veya bilgisizlik sonucu sýçrayarak, yayýlarak veyahut parlayýp patlayarak daha büyük boyutlara ulaþmasý mümkündür. Bu nedenle bu tür olaylara karþý dikkatli olmamýz gerekmektedir.

7. DOÐA OLAYLARI

Rüzgarlý havalarda kuru dallarýn birbirine sürtmesi yada yýldýrým düþmesi ve benzeri doða olaylarý sonucunda yangýn çýkabilir. Korunma önlemlerinin alýnmamasý

D.Yangýn Söndürmede Kullanýlan Yöntemler

I- Soðutarak Söndürme

Su ile soðutma :Soðutarak söndürme prensipleri içinde en çok kullanýlanýdýr. Suyun elveriþli fiziksel ve kimyasal özelliði yanýcý maddeyi boðma (yanan cismin su içine atýlmasý sonucu oksijeni azaltma) ve yanýcý maddeden ýsý alarak yangýnýn söndürülmesinde en büyük etken olmaktadýr. Su yangýn yerine kütlesel olarak gönderileceði gibi püskürtme lans larý ile de gönderilebilir.

Yanýcý maddeyi daðýtma : Yanan maddenin daðýtýlmasýyla yangýn nedeni olan yüksek ýsý bölünür, bölünen ýsý düþer ve yangý yavaþ yavaþ söner. Akaryakýt yangýnlarýnda bu tip söndürme yangýnýn yayýlmasýna neden olacaðýndan uygulanmaz.

Kuvvetli üfleme :Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ýsýsýnýn düþmesine neden olmaktadýr. Bu tip (soðutarak) söndürme ilkesi ile baþlangýç yangýnlarýnda baþarýya ulaþýlabilir. Büyümüþ veya belirli boyutlara gelmiþ yangýnlarda üfleme yangýna daha fazla oksijen saðlayacaðýndan yangýnýn büyümesine olur. nedenle tür söndürmeler kulalnýlmaz.

II- Havayý kesme

Örtme : Katý maddeler (kum, toprak, halý, kilim vb) ve kimyasal bileþikler (köpük, klor, azot vb) kullanýlarak yanan maddenin oksijen ile temasýnýn kesilmesi ile yapýlan söndürmedir. Akaryakýt yangýnlarýna örtü oluþturan kimyasal kullanýlmaktadýr.
Boðma: Yangýnýn oksijenle temasýnn kesilmesi veya azaltýlmasý amacýyla yapýlan iþlemdir. Özellikle kapalý yerlerde oluþan yangýnlara uygulanýr.
Yanýcý maddenin ortadan kalkmasý : Yanma koþullarýndan olan yanýcý maddenin ortadan kalkmasý sonucu yangýnýn söndürülmesidir.

E. Söndürücü Maddeler:

Su: Ateþi söndüren maddeler arasýnda en önemlisi sudur. Su özellikle A tipi yangýnlar için (katý) mükemmel bir söndürücüdür.

Kum: Yanýcý maddelerin oksijenle iliþkisinin kesilerek söndürülmesinde kullanýlýr. Kullanma anýnda kumun yanýcý maddeyi tamamen örtmesi saðlanmalýdýr.

Karbondioksit gazý (CO2): Yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazý yanýcý maddeyi oksijensiz býrakarak yangýnýn söndürülmesi olayýdýr. Genellikle çelik tüplerde basýnç altýnda sývý halde tutulur. Bu gazla açýk alanlarda ve hava akýmýnýn olduðu yerlerde yangýnýn söndürülmesi oldukça zordur. Kuru kimyevi toz: Yangýn söndürmede kullanýlan etkin maddelerden birisi de kuru kimyasal tozdur. Kimyasal tozlarýn, cinslerine göre A.B.C. sýnýfý yangýnlar etkin bir þekilde söndürülebilmektedir. Aþýrý sýcaklýktan (tahta, kumaþ, araba lastiði gibi maddelerde) oluþan yangýnlar, sývýlarýn (benzin ve türevleri) tutuþmasýndan çýkan yangýnlarý ve yanýcý gazlarýn (havagazý-doðalgaz vb.) basýnç altýnda çýkmasýndan oluþan yangýnlarýn söndürülmesinde kullanýlmaktadýr. Köpük: Köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun sonucu olarak da hava ile temasý keser ve ayrýca soðutma özelliðinin bulunmasý nedeniyle de yangýn söndürücü olarak kullanýlýr.

F. Yangýn Önlemleri:


  

 
Genel:

Yangýn güvenliði için yapýlan masraflar asla israf sayýlmaz. Yapýlan hiçbir masraf insan hayatýndan daha deðerli deðildir. Bu hususta yönetmelik hükümlerini yerine getirirken bir mecburiyet olmasa dahi mal ve can güvenliði düþünülmelidir. Sigortalama iþlemi hiçbir zaman yangýn güvenliðinin alternatifi olamaz. 

Ýþyerlerinde:
Tüm ihtiyaçlar haricinde yangýn için yeterli bir su rezervi bulundurulmalý, yangýn dolabýnda hortum, rekor ve lanslar tesisata baðlý ve her an kullanýma hazýr ve þehir itfaiyesi ile ayný standartta olmalý, otomatik ihbar, alarm ve algýlama ile söndürme sistemi varsa bakýmlý ve çalýþýr konumda olmalýdýr. 

Konutlarda:
Her katta en az 1 adet 6 kg'lýk, mutfaklarda ise 2 kg'lýk ABC tipi Kuru Kimyevi Tozlu söndürücü bulundurmalýdýr. 

Motorlu Araçlarda:
Özel otomobillerde en az 1 adet 1 veya 2 kg'lýk, oturma yeri (14) kiþiye kadar olan araçlarda 1 adet 6 kg'lýk, tehlikeli madde taþýyan araçlarda ve oturma yeri 14 kiþiden fazla olan otobüslerde, biri ön biri arka bölgede olmak üzere 2 adet 6 kg'lýk (ABC Kuru Kimyevi Tozlu) yangýn söndürme cihazý bulundurulmalýdýr.H.

EV VE ÝÞ YERLERÝNDE ALINACAK ÖNLEMLER

-Çatlak, hatalý inþa edilmiþ veya dolmuþ bacalar yangýn nedeni olabilir.
-Bacalar devamlý temizlenmelidir,T
avan arasý ve bodrumlar temiz tutulmalýdýr,
-Yanýcý maddeler evinizin veya iþ yerinizin uygun bir yerinde saklanmalýdýr,
-Soba, kalörifer ve mutfak ocaklarýndan çýkabilecek yangýnlara dikkat edilmelidir,
-Çocuklarýn ateþle oynamalarýna engel olunmalýdýr,
-Sigara içilmemesi gereken yerlerde bu kurala uyulmalýdýr,
-Kaynak ve kesms iþlemlerinde çok dikkatli olunmakýdýr,
-Elektrik donanýmýna ehiyetsiz kiþiler el sürmemelidir,
-LPG tüplerinin bulunduðu mutfak ve banyolar sürekli havalandýrýlmalýdýr,

Yangýna karþý korunmak ucuzdur.Evinizde ve iþ yerinizde yangýna karþ önlemler almak sanýldýðý kadar pahalý deðil, tam tersine ucuzdur. Üstelik yangýna karþý korunma cihaz ve donanýmalrý yüksek nitelikte ve saðlam olarak üretildikleri için uzun ömürlüdür ve yýllarca hizmet verebilirler.


I. YANGIN KAPINIZI ÇALARSA


·         A-) Sakinlerin Yapacaðý iþler:
·         Yangýn emarelerinden; duman, yanýk kokusu, alev vs. gibi anormal bir durumla karþýlaþan kiþiler;
·         Soðukkanlýlýðýný muhafaza etmeli ve paniðe sebebiyet vermeden çevresindeki personeli uyarmalý,
·         Yangýn butonuna basarak alarm sistemini devreye sokmalý,
·         Yangýn güvenlik merkezini olaydan haberdar etmeli ve Ýtfaiye'ye (ALO:110) ihbar yapmalý,
·         Yangýn yerini terk ederken kapý ve pencereleri kapatmalý,
      Yangýn her tarafý sarmýþ ve kaçýþ yollarý dumanla kaplý ise, muhafazalý bir yere sýðýnýp kapýyý kilitlemeden kapatarak, battaniye ve ýslak bezle kapý kenarlarýndan içeriye duman giriþini önlemeli ve mevcut imkanlarla durumdan yangýn merkezi veya çevredekiler! haberdar ederek kurtarýlmayý beklemelidir. 

B-) Görevlilerin Yapacaðý iþlemler: 
·         Ýlgililere ve koruma amirine durum derhal bildirilmeli,
·         Tüm görevli ekipler harekete geçirilmeli,
·         Yangýn söndürme ekibi mevcut yangýn söndürme cihazlarý ile ilk müdahaleyi yapmalý,
·         Kurtarma ekibi eþyalarýn tahliye edilmesine yardým etmeli,
·         ilkyardým ekibi hazýr duruma getirilmeli  ve yaralananlara  gerekli   müdahaleyi yapmalý,
·         Koruma ekibi harekete geçmeli ve güvenliði saðlamalý,
      Bölge itfaiyesi yangýn mahalline geldiðinde; görevi Ýtfaiye'ye devretmeli, Yangýn Amiri'nin istediði bilgiler açýk ve net bir þekilde verilerek amire yardýmcý olunmalýdýr. 

YANGIN ÝHBARININ BÝLDÝRÝLMESÝ (ALO: 110) 
·         Yangýn  mahallinin adresini açýk ve doðru olarak ver ve bilinen noktalardan hareketle yangýn yerini açýk olarak tarif et,
·         Yangýnýn çeþidi ve yerini, binanýn kat adedi, konumu ve yapý tarzýný (ahþap, kagir vb. gibi) belirt,
·         Ýhbar esnasýnda; adýný, soyadýný ve telefon numaraný Ýtfaiye Komuta Merkezine doðru olarak bildir. 

TAHLÝYE ESNASINDA ÖNERÝLER
·         Paniðe kapýlma, kapý ve pencereleri kilitlemeden kapat,
·         Çalýþma yerini terk ederken önemli evrak vs.'yi almayý unutma,
·         Çýkýþ levhalarýný takip ederek yangýn kaçýþ yollarýný ve merdivenlerini, sýkýþýklýða meydan vermeden düzenli bir þekilde kullan.
·         Binayý terk ettikten sonra hiç bir surette binaya geri dönme.
Yangýn  emniyet alanýnda  dolaþma, yetkililer senden  bilgi  istediðinde  bildiklerini sakin bir þekilde; kýsa, açýk ve net olarak aktar.

ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.