Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 4

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
ENERJÝ KÝMLÝK BELGESÝ ALMA ZORUNLULUÐU 2020'YE ERTELENDÝ..
Enerji VerimliliðiÇevre ve Þehircilik Bakanlýðý, mevcut binalar için 2 Mayýs'tan itibaren zorunlu hale gelecek binalar ve baðýmsýz bölümlere iliþkin alým, satým ve kiraya verme iþlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) aranmasý þartýný 1 Ocak 2020'ye erteledi.

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn "Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði'nde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayýmlanarak, yürürlüðe girdi.

Buna göre, 5627 sayýlý Enerji Verimliliði Kanunu ile Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði kapsamýnda her binanýn almasý gereken ve binalarýn enerji tüketimi ile CO2 emisyon deðerlerini gösteren yasal bir belge olma özelliðini taþýyan Enerji Kimlik Belgesi'ne iliþkin çeþitli düzenlemeler yapýldý.

Yapý ruhsatýný 2011'den önce alan mevcut binalar için EKB'nin 2 Mayýs 2017 tarihi itibarýyla alýnmasýnýn zorunlu olmasý öngörülüyordu.

Yayýmlanan yeni yönetmelikle, "Binalar veya baðýmsýz bölümlere iliþkin alým, satým ve kiraya verme ile ilgili iþ ve iþlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiþ olmasý þartý aranýr. Binanýn veya baðýmsýz bölümün satýlmasý veya kiraya verilmesi safhasýnda, mal sahibi Enerji Kimlik Belgesi'nin bir suretini alýcýya veya kiracýya verir." maddesine "1 Ocak 2020 tarihine kadar uygulanmaz." hükmü eklenerek, uygulama ertelendi.

Yönetmelikle EKB vermeye yetkili kuruluþlar, "Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlýk tarafýndan yetkilendirilmiþ gerçek veya tüzel kiþiler." olarak belirlendi.

Yapýlan yeni düzenleme ile EKB, Bakanlýk tarafýndan yayýmlanacak tebliðle belirlenen formatta ve muhteviyatta yapýlacak.

EKB vermeye yetkili kuruluþlar
Yeni yönetmelikle EKB vermeye yetkili kuruluþlara iliþkin usul ve esaslar da düzenlendi.

Buna göre, yeni binalar için, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliðine (TMMOB) baðlý ilgili meslek odasý tarafýndan, adýna düzenlenmiþ serbest müþavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi ile EKB düzenleme eðitimini baþarý ile tamamlayan personel bulunduran gerçek veya tüzel kiþilere, Bakanlýkça EKB verme yetkisi verilecek.

Mevcut binalar içinse EKB düzenleme eðitimini baþarýyla tamamlayan personel bulunduran 5627 sayýlý Kanun kapsamýnda bina kategorisinde yetkilendirilmiþ olan "Enerji verimliliði danýþmanlýk þirketleri" de EKB verebilecek.

EKB vermeye yetkili kuruluþlarýn bu belgelerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin denetimi de Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na ait olacak.
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.