Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
Çatý Bakýmý
ÇATILARIMIZIN BAKIMI NE ÞEKÝLDE OLMALIDIR.


Bir evin Çatýsý yalýtým iþlevini yerine getiremeyecek hale geldiyse; çatý örtüsünde bazý hatalar mevcutsa yapýyý oluþturan diðer yapý elemanlarýnda da ciddi fonksiyonel bozukluklara neden olabilir.


Her sene kýþýn aðýr hava koþullarýna maruz kalan çatýnýzýn periyodik olarak kontrol edilmesi gerekir. çatýnýn yalýtým deðerlerini azaltacak, birtakým etkenler engellenmeli veya mevcutsa çözüm yolu aranmalýdýr.


"Az eðimli çatýlarda (% 33'den az ) baca dibi ve ýþýklýðin çatýyla birleþim yerleri gözden geçirilmeli varsa kir ve istenmeyen bitkisel oluþumlar çatýnýzdan uzaklaþtýrýlmalýdýr. Çatýnýn herhangi bir yerinde sýzmalar tespit edilirse, bu sýzmalarýn engellenmesi gereklidir. çünkü sýzmalar çatýnýzda rutubete neden olur.


Hasarlý bir çatýnýn bakýmýný ne kadar bekletirseniz, meydana gelecek risklerin de o derece artmasýna sebep olursunuz. Bazen catýdaki tek bir kiremitin yarattýðý su sýzýntýsý problem olabilir. Bu durumda hasarlý kiremiti bulup onu yenilemek sorunu çözebilir. Ancak eðer çatýda çok sayýda hasarlý kiremit varsa bu daha zor bir durumdur.


eðer çatý bu durumuyla uzun zaman ihmal edilmiþse, çatýyý tamamen yenilemek daha akýllýca bir çözüm olacaktýr. çünkü büyük olasýlýkla çatý konstruksiyonunu oluþturan ahþaplar da nem den etkilenmiþtir. Ve en kötüsü iyi yalýtýlmamýþ veya hasarlý çatýnýn sýzdýrdýðý su zamanla duvarda bile rutubete neden olur.


Yeni bir çatýnýn yapýlmýnda iþi tecrübeli bir çatý ustasýna býrakmak,doðru çatý çözümünü elde etmek için en mantýklý yoldur.

ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.