Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
Biz Kimiz
TAYFUN AYDENÝZ
 
Dünya'ya ilk kez Mersin'de merhaba demiþim.

Ýlk ve orta Öðrenimimi Ankara'da , lise öðrenimimi Ýstanbul'da Haydarpaþa Lisesinde tamamladým

Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi , Harita ve Kadastro Mühendisliði bölümü mezunuyum.

Sýrasýyla;
 • Tek-Art ( Mehmet Ali Yýlmaz) Akkuyu Nükleer Santralý Alt Yapý Þantiyesi,
 • STFA Temel Harita A.Þ Altunizade Merkez,
 • ESKA Caddebostan-Bostancý Sahil yolu dolgu ve inþaatýnda, saha ve þantiye mühendisi olarak çalýþtým.
 • 1993'e kadar D.P.T. Ýnþaat-Proje Grubunda Auto-Cad projelendirme ve inþaat keþif uzmaný olarak çalýþtým.

  1993 yýlýnda Profesyonel olarak Apartman ve Site  Yönetim ve Danýþmanlýk   hizmeti  vermek üzere Vision Ltd.Þti. ni kurarak ticaret hayatýna girdim. 

  1976'dan bugüne kadar, Hentbol oyunculuðu, hentbol hakemliði ve 1997-2001 yýllarý arasýnda Türkiye Hentbol Federasyonunda Merkez Hakem Kurulu Ýstanbul üyesi  olarak görev yaptým.

  Halen www.hentbol.net web sitesinin ve www.balikadam.org web sitesininde  editörüyüm 

  Evli ve bir çocuk babasýyým. 

   

 •    SANEM AYDENÝZ       
   
  Ýstanbul Moda  doðumluyum.

  Kadýköy Kýz Lisesi ve   Galatasaray Ýþletme Y.O. mezunuyum.

  Deðiþik þirketlerde çalýþtýktan sonra Alarko Holding A.Þ ‘de  Mali Ýþler Müdürü olarak  görev aldým.

  Holding'de  Mali Ýþler Müdürlüðü görevimin yanýnda uzun yýllar  Alsim Alarko A.Þ., Altek Elektrik Santralleri A.Þ. Altaþ Turistik Tesisler A.Þ. Tüm Tesisat ve Ýnþaat A.Þ. Yýltaþ Yýldýz Turistik Tesisler A.Þ Þirketlerinin denetciliðini yaptým.

  Daha sonra   ayrýlarak  kurucu ortak olduðum Vision Ltd.Þti'de  hizmet vermeye  baþladým.

  Caddebostan Balýkadamlar Spor Kulübü üyesiyim

  Ayrýca çeþitli dernek ve sosyal klüplere'de  üyeyim.


  Sanat'a , þiir'e  ve þiir yazmaya olan düþkünlüðüm  yoðun iþ  ve sosyal hayat tempomuz içerisinde de  devam etmektedir.

  Þiirlerimden  oluþan  bir "ÞÝÝR SERGÝSÝ"  açarak bu konuda  bir  ilk olduðumu düþünüyorum.

  Yakýn bir  gelecekte seçme  þiirlerimden oluþacak bir þiir kitabý çýkarmayý planlamaktayým.


  Evli ve bir çocuk annesiyim.
   
    

   


  ye Girii
  Kullanc Ad

  Parola  Henz ye Deil Misiniz?
  Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

  Parolanz M Unuttunuz?
  Buraya Tklayn
  Kat Mülkiyetine Geçiþ

  Sorularýnýz Ýçin

  e-SSK  Atesci Belgesi

  dask
  Kat Mülkiyeti Kanunu

  Bilgi Bankasý

  Mevzuat

  MODA
  -videolar
  içerik korumasý


  APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


  ..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

  Son Yenileme 16.01.2013

  Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.