Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 3

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
ASANSÖR ÝÞLETME, BAKIM VE PERÝYODÝK KONTROL YÖNETMELÝÐÝ
DikkatASANSÖR BAKIM VE ÝÞLETME YÖNETMELÝÐÝ
Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi/Sayýsý: 18.11.2008/27058

ASANSÖR ÝÞLETME, BAKIM VE PERÝYODÝK KONTROL YÖNETMELÝÐÝ

Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi/Sayýsý: 24.06.2015/29396

Yürürlükten kaldýrýlan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.


BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar
Amaç
MADDE 1 – (Deðiþik:RG-5/11/2011-28106)
Bu Yönetmeliðin amacý, insanlarýn ve/veya yüklerin taþýnmasýnda kullanýlan asansörlerin hizmete alýndýktan sonra çevrenin, insanlarýn ve canlýlarýn saðlýk ve güvenliðini tehdit etmeyecek þekilde kullanýmlarýný saðlamak üzere; iþletilmesi, bakýmý, yýllýk kontrolü, bakým ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve satýþ sonrasý hizmetleri için uyulmasý gereken kurallarý belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Asansör Yönetmeliði (95/16/AT) kapsamýnda monte edilmiþ asansörleri ve ayný Yönetmeliðin yürürlüðe girmesinden önce monte edilmiþ ve halen faal olan asansörleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (Deðiþik:RG-5/11/2011-28106)
(1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayýlý Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 7 nci maddelerine, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanunun 19 uncu maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.
Tanýmlar
MADDE 4 – (Deðiþik:RG-5/11/2011-28106)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15°’den fazla bir açý oluþturan kýlavuzlar boyunca hareket eden bir taþýyýcýya sahip olan ve
1) Ýnsanlarýn,
2) Ýnsanlarýn ve yüklerin,
3) Bir kiþi zorlanmadan taþýyýcýya girebiliyorsa ve taþýyýcý içine ya da taþýyýcý içindeki bir kiþinin kolayca ulaþabileceði þekilde yerleþtirilmiþ kontrollerle teçhiz edilmiþ ise sadece yüklerin,
taþýnmasýna yönelik bir tertibatý,
b) Asansör monte eden: Asansörlerin tasarým, imalat, montaj ve piyasaya arzýndan sorumlu olan, asansöre CE uygunluk iþaretini iliþtiren ve AT uygunluk beyaný düzenleyen gerçek veya tüzel kiþiyi,
c) Asansörün piyasaya arzý: Asansör monte edenin, asansörü kullanýcýya ilk olarak hazýr hale getirmesini,
ç) A tipi muayene kuruluþu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularýný içerecek þekilde, TS EN ISO/IEC 17020 standardý kapsamýnda akredite olan muayene kuruluþunu,
d) AT uygunluk beyaný: Asansör monte edenin piyasaya arz ettiði asansörün Asansör Yönetmeliði (95/16/AT) hükümlerine uygunluðunu beyan ettiði belgeyi,
e) Bakanlýk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýný,
f) Bakým: Asansörün hizmete alýnmasýndan sonra tasarlandýðý biçimde, kullaným ömrü boyunca kendisinin ve bileþenlerinin, fonksiyonlarýný ve güvenlik gereklerinin devamlýlýðýný saðlamaya yönelik asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafýndan yürütülen bütün iþlemleri,
g) Bina sorumlusu: Asansörün, güvenli bir þekilde çalýþmasýný saðlamak amacýyla düzenli olarak bakýmýný, onarýmýný ve yýllýk kontrolünü yaptýrmaktan sorumlu olan, binanýn maliki veya kat maliki/malikleri veya bunlarýn yetki verdiði gerçek veya tüzel kiþiyi,
ð) Hizmet denetimi: Asansörlerde aylýk bakým ve servis hizmeti veren asansör monte eden veya onun yetkili servisinin, bu Yönetmelikte belirtilen þartlara uygunluðunun Bakanlýk tarafýndan denetimini,
h) Ýlgili idare: Belediyeleri veya belediye sýnýrlarý dýþýnda kalan alanlardaki yapýlar için valilikleri veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapý ruhsatý ve yapý kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diðer kurum ve kuruluþlarý,
ý) Kurtarma çalýþmasý: Asansör içerisinde insanýn veya insanlarýn mahsur kaldýðýna dair bilginin alýnmasýyla baþlayan, asansörün teknik dosyasýnda yer alan kurtarma talimatýna uygun olarak yapýlan ve insanýn veya insanlarýn serbest kalmasýyla sonuçlanan çalýþmayý,
i) Yetkili mühendis: Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliðine baðlý Elektrik Mühendisleri Odasý ve Makine Mühendisleri Odasýnca asansörlere yönelik olarak proje, montaj, bakým, tadilat, standartlar ve mevzuat üzerine mesleki yeterliliði belgelendirilen Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendislerini,
j) Yetkili servis: Asansör monte edenin, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacak þekilde kendi adýna kurduðu servis istasyonunu veya asansörlerde aylýk bakým ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için sorumluluðu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapýlan ve iki yýlda bir yenilenen sözleþme ile yetki verdiði TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip gerçek veya tüzel kiþiyi,
k) Yýllýk kontrol: Asansörün, güvenli ve iþletme yönünden uygun þekilde çalýþtýðýnýn tespiti için, piyasaya arz edildiði tarih itibarýyla ilk yýlýn sonunda, devamýnda ise yýlda en az bir kere bina sorumlusu tarafýndan yaptýrýlacak periyodik kontrolü,
ifade eder.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Asansörlerin Tescili
Asansörlerin tescili
MADDE 5 – (Deðiþik:RG-5/11/2011-28106)
(1) Asansörün monte edildiði yapýya uygunluðu ile ilgili iþlemler, ilgili idare tarafýndan 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayýlý Ýmar Kanunu ve ilgili diðer kanunlar ve bu kanunlar kapsamýnda yürürlükte bulunan mevzuata göre yürütülür.
(2) Asansör Yönetmeliðine (95/16/AT) uygun olarak piyasaya arz edilen ve kullanýcýnýn hizmetine sunulmak üzere iþletmeye alýnacak olan her asansör, asansör monte eden tarafýndan ilgili idareye tescil ettirilir. Asansör monte eden, asansörün AT uygunluk beyaný ile birlikte ilgili idareye baþvurur ve EK I’de yer alan içeriðe uygun olacak þekilde düzenlenmiþ olan onaylý tescil belgesini alýr.
(3) Ýlgili idarece yapýlan tescillerin bildirimi, altý aylýk dönemler itibariyle, asansörün bulunduðu ildeki bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüðüne EK II’de yer alan bildirim cetveline uygun olacak þekilde yapýlýr.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Asansörlerin Bakýmý, Bakýmýn Kapsamý ve Bakýmla Ýlgili Diðer Hususlar
Bakým
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamýndaki asansörlerin kullanýlmasý esnasýnda, can ve mal güvenliðini teminen sürekli kontrol altýnda tutulabilmesi için;
a) Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylýk bakým ve servis hizmetlerini vermek zorundadýr. Garanti süresi içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun yetkili servisi arasýnda aylýk bakým ve servis hizmetleri sözleþmesi yapýlmasý zorunludur.
b) Bina sorumlusu garanti süresinin bitiminden sonra asansörü monte eden veya onun yetkili servisiyle veya bir baþka asansör monte eden veya onun yetkili servisiyle aylýk bakým ve servis hizmetleri sözleþmesi yapmak zorundadýr.
c) Asansör monte edenle yetkili servisi arasýnda yapýlacak olan yetkili servis sözleþmesi, montaj ve revizyon konularý hariç, sadece bakým ve servis konularýný içerir.
ç) Asansör monte eden, yaptýðý her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarýný 10 (on) yýl süreyle temin etmek ve kendisince monte edilen asansöre aylýk bakým ve servis hizmeti veren bir baþka asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini acilen ve normal piyasa koþullarýnda karþýlamak zorundadýr. Bununla birlikte asansör monte eden, kendi bilgi ve becerisini içeren ticari sýrlarý saklý kalmak kaydýyla, yedek parçalarýn yaný sýra bakým hizmeti verilebilmesini temin eden diðer araç ve bilgileri de ilgililere saðlar. Asansörü monte eden, asansöre müdahale edilmesine engel olunmasý amacýyla çeþitli cihaz ve þifreleme yöntemlerini kullanmýþ ise, ilgilinin asansöre müdahale edebilmesi için gerekli tüm bilgi ve imkâný saðlamak zorundadýr.
Bakýmýn kapsamý
MADDE 7 – (1) Can ve mal güvenliðinin devamýný saðlamak için; asansörün ve tüm aksamlarýnýn bakýmý, bakým ve iþletme kýlavuzlarýnda yer alan talimatlara göre yapýlmalýdýr.
a) Bakým;
1) Yaðlama ve temizlemeyi,
2) Kontrolleri,
3) Kurtarma çalýþmalarýný,
4) Ayarlama iþlemlerini,
5) Kullanýma veya yýpranmaya baðlý olarak meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini etkilemeyen bileþen onarýmý veya deðiþtirilmesini,
kapsar.
b) Bakým;
1) Yeni bileþenin karakteristikleri orijinali ile ayný olsa dahi makine, asansör kabini, kapýsý, kontrol paneli, kýlavuz ray gibi bir ana bileþenin veya güvenlik aksamýnýn deðiþtirilmesini,
2) Asansörün yerinin deðiþtirilmesini,
3) Asansörün hýz, taþýyabildiði yük v.b. gibi herhangi bir karakteristiðinin deðiþtirilmesi de dahil modernizasyonunu,
4) Ýtfaiye tarafýndan yapýlan kurtarma çalýþmalarýný,
5) Asansör boþluðunun (kuyusunun) dýþ bölümlerinin temizlenmesini,
6) Asansör kabini iç kýsmýnýn temizlenmesini,
kapsamaz.
Bakýmla ilgili diðer hususlar
MADDE 8 – (1) Bakýmla ilgili diðer hususlar aþaðýda belirtilmiþtir.
a) Bakým yapan firmaca temin edilecek asansör bakým defteri, yapýlacak kontrollerde görevliler tarafýndan incelenir. Bu defter asansörün varsa makine dairesinde veya bina sorumlusunca kalýcý olarak muhafaza edilir. Her bakýmdan sonra asansör bakýmý ile ilgili yapýlan bütün iþlemler asansör bakým defterine iþlenir. Bakým defterine iþlenecek kayýtlarýn bir nüshasý bakým yapan firma tarafýndan da muhafaza edilecektir.
b) Bakým yapan firmalar, asansörlerin bakýmýný bu Yönetmeliðe uygun olarak yapacak olup, can ve mal güvenliði yönünden asansörün risk taþýmasý durumunda, bina sorumlusunu yazýlý olarak bilgilendirir. Bilgilendirme yapýldýktan sonra bina sorumlusu, asansörün uygun hale getirilmesini saðlayacaktýr. Bakým yapan firmanýn yazýlý ihtarýna raðmen uygunsuzluk giderilmediði takdirde sorumluluk bina sorumlusuna ait olacaktýr.
c) Bakým iþini üstlenen firma, bakým sözleþmesi imzalanmasý akabinde söz konusu asansör için detaylý bir durum tespit raporu hazýrlayýp, bina sorumlusuna verecektir.
ç) Bakým yapan firma, bakýmýný yaptýðý asansörün durumu hakkýnda talep edilmesi halinde, ilgililere gerekli her türlü bilgiyi verecektir.
d) Bakýmý yapan firma, bina sorumlusunun, iki kiþiden az olmamak üzere asansör sayýsýný dikkate alarak belirleyeceði sayýda kiþiye acil durumlarda kurtarma çalýþmasý konusunda eðitim vermek zorundadýr. Verilen bu eðitim bir tutanakla kayýt altýna alýnacaktýr. Ayrýca kurtarma çalýþmalarýný içeren talimat, kurtarma çalýþmasýný yapacak olanlarýn kolaylýkla görebilecekleri yerlerde muhafaza edilecektir. Bina sorumlusu, eðitim alan kiþilerin deðiþmesi halinde yeni görevlilere eðitim verilmesini saðlayacaktýr.
e) Bu Yönetmeliðin 7 nci maddesinin (b) bendinin (1), (2), (3) numaralý alt bentlerinde yer alan ve bakým çalýþmasý olarak deðerlendirilmeyen asansöre ait deðiþiklikler, herhangi bir asansör monte eden tarafýndan yerine getirilmelidir.
f) Asansör bakýmý yapýlýrken, yürürlükte bulunan bakým ile ilgili standartlar dikkate alýnmalýdýr.
g) Bakým sözleþmelerinde bu Yönetmeliðe aykýrý hususlar yer alamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bina Sorumlusu ve Yýllýk Kontrol
Bina sorumlusu
MADDE 9 – (Deðiþik:RG-5/11/2011-28106)
(1) Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarýna uygun olarak güvenli bir þekilde çalýþmasýný saðlamak amacýyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakýmýný yaptýrmaktan ve kullanýcýlarýn can ve mal güvenliðinin tam olarak saðlanmasý amacý ile gerek kullaným hatalarýndan, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yýllýk kontrolünü, asansörün piyasaya arz edildiði tarih itibarýyla ilk yýlýn sonunda, devamýnda ise yýlda en az bir kere yaptýrmaktan sorumludur.
Yýllýk kontrol
MADDE 10 – (Deðiþik:RG-5/11/2011-28106)
(1) Asansörün piyasaya arz edildiði tarih itibarýyla ilk yýlýn sonunda, devamýnda ise yýlda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yýllýk kontrolü yapýnýn baðlý bulunduðu ilgili idare tarafýndan, A tipi muayene kuruluþuna yaptýrýlýr.
(2) Yýllýk kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik A tipi muayene kuruluþunun belirlenmesi aþamasýnda, yapýnýn baðlý bulunduðu ilgili idarece gerekli duyurular yapýlýr ve baþvurular alýnýr.
(3) Ýlgili idarece alýnacak baþvurular neticesinde A tipi muayene kuruluþunun yeterliliði; sahip olduðu akreditasyonun kapsamý, periyodik kontrol ve muayene konularýný kapsayacak þekilde düzenlenmiþ olan mesleki sorumluluk sigortasýnýn uygunluðu, bünyesinde tam zamanlý olarak çalýþtýrdýðý muayene þefi ve muayene personeli sayýsý, periyodik kontrol ücreti ve periyodik kontrolde kullanýlmak üzere hazýr halde tutulan teçhizatýn genel durumu gibi kriterler dikkate alýnarak incelenir.
(4) Yapýlan incelemeler neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluþu ve ilgili idare arasýnda imzalanacak görevlendirme sözleþmesi ile A tipi muayene kuruluþuna asansörlerde yýllýk kontrol iþi için yetki verilir ve kamuoyuna gerekli duyurular yapýlýr.
(5) A tipi muayene kuruluþu ile ilgili idare arasýnda imzalanacak olan protokolde öngörülen sözleþme süresi boyunca, A tipi muayene kuruluþunun akreditasyonunun ve mesleki sorumluluk sigortasýnýn sürekliliði saðlanýr.
(6) Mesleki sorumluluk sigortasýnýn sürdürülmemesi, akreditasyonun askýya alýnmasý veya iptal edilmesi durumlarýnda, ilgili idare tarafýndan A tipi muayene kuruluþunun yetkisine son verilir ve gerekli duyurular yapýlýr.
(7) Yýllýk kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibine ve yýllýk kontrol ücretinin karþýlanmasýna dair sorumluluk, asansörün bulunduðu yapýdaki bina sorumlusuna aittir.
(8) Yýllýk kontrol faaliyetleri kapsamýnda bina sorumlusundan talep edilecek yýllýk kontrol ücreti, ilgili idare tarafýndan tespit ve ilan edilir.
(9) Yýllýk kontrol, asansörün bakýmýný üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaretinde gerçekleþtirilir.
(10) Yýllýk kontrol aþamasýnda asansörde oluþabilecek hasarlarýn tazmini, A tipi muayene kuruluþunun mesleki sorumluluk sigortasýndan karþýlanýr.
(11) A tipi muayene kuruluþunca verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilir ve ilgili idarede, bakým yapan firmada ve bina sorumlusunda birer nüshasý muhafaza edilir.
(12) Bina sorumlusunca yýllýk kontrolüne izin verilmeyen asansör, A tipi muayene kuruluþu tarafýndan yapýnýn baðlý bulunduðu ilgili idareye bildirilir ve yýllýk kontrolü yaptýrýlýncaya kadar hizmet dýþý býrakýlmasý saðlanýr.
(13) Yýllýk kontrol neticesinde, asansörün çalýþmasýnda can ve mal güvenliði açýsýndan bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalýþmasýna can ve mal güvenliði saðlanýncaya kadar izin verilmez. Buna raðmen, asansörün çalýþtýrýlmasýndan bina sorumlusu sorumludur.
(14) Yýllýk kontrolün yaptýrýlýp yaptýrýlmadýðýnýn denetiminden ilgili idare sorumludur.
(15) Asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonrasýnda, yýllýk kontrol tekrarlanýr.
(16) Yýllýk kontrol faaliyetine iliþkin istatistiki bilgiler ilgili idarece kayýt altýna alýnýr ve Bakanlýða açýk tutulur.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Çeþitli ve Son Hükümler
Aykýrý davranýþlarda uygulanacak hükümler
MADDE 11 – (Deðiþik:RG-5/11/2011-28106)
(1) Bu Yönetmeliðin hizmete iliþkin hususlarýna aykýrý hareket edenler hakkýnda; Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun, taraflarýn bu Kanun kapsamý dýþýnda kaldýðý durumlarda ise genel hükümler geçerlidir.
(2) Yýllýk kontrol faaliyetleri kapsamýnda, bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapýlamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliði açýsýndan tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleþtirilmeyen asansör, yýllýk kontrolü yapýlýncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanýncaya kadar, yapýnýn baðlý bulunduðu ilgili idare tarafýndan hizmet dýþý býrakýlýr.
Yürürlükten kaldýrýlan hükümler
MADDE 12 – (1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Asansör Yönetmeliðinin (95/16/AT) 14 ilâ 26 ncý maddeleri yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Hizmet denetimi
EK MADDE 1 ‒ (Ek:RG-5/11/2011-28106)
(1) Asansörlerde aylýk bakým ve servis hizmeti veren asansör monte eden veya onun yetkili servisinin, bu Yönetmelikte belirtilen asgari þartlara uygun hizmet sunup sunmadýðýna dair denetim, Bakanlýk tarafýndan yapýlýr.
Satýþ sonrasý hizmetler
EK MADDE 2 ‒ (Ek:RG-5/11/2011-28106)
(1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Sanayi Mallarýnýn Satýþ Sonrasý Hizmetleri Hakkýnda Yönetmelik gereði, onaylý Satýþ Sonrasý Hizmetleri Yeterlilik Belgesi için asansör monte eden tarafýndan Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýna baþvuru yapýlýr.
(2) Piyasaya arz edilen asansörlere yönelik satýþ sonrasý hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacýyla, bu Yönetmelikte Bakanlýk tarafýndan belirlenmiþ olan asgari kriterler çerçevesinde ve Türk Standardlarý Enstitüsü tarafýndan tespit edilen standardlarda belirtilen özellikleri taþýyacak nitelikte en az bir servis istasyonu, asansör monte eden tarafýndan kurulur.
(3) Asansör monte eden, monte ettiði her asansör için 10 yýllýk kullaným ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle, bakým ve servis hizmetini sunmak zorundadýr.
Garanti belgesi
EK MADDE 3 ‒ (Ek:RG-5/11/2011-28106)
(1) Asansör monte eden tarafýndan Asansör Yönetmeliðine (95/16/AT) uygun olarak piyasaya arz edilen ve kullanýcýnýn hizmetine açýlan her asansör, piyasaya arz edildiði tarih itibarýyla iki yýl süre ile garanti edilir.
(2) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik gereði, onaylý garanti belgesi için asansör monte eden tarafýndan Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýna baþvuru yapýlýr.
(3) Aylýk bakým neticesinde, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafýndan asansörde deðiþtirilecek olan herhangi bir aksam veya parça bir yýldan az olmamak üzere garanti edilir.
Geçiþ hükmü
GEÇÝCÝ MADDE 1 ‒ (1) 1/1/2012 tarihine kadar asansörün piyasaya arz edildiði tarih itibarýyla ilk yýlýn sonunda, devamýnda ise yýlda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yýllýk kontrolü yapýnýn baðlý bulunduðu ilgili idarece yapýlýr. Ancak kadrosunda yeterli sayýda Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan ilgili idare, yýllýk kontrol iþini, o asansörün yapýmýnda görev almamýþ yetkili mühendislere yaptýrabilirler. Bu mühendisler tarafýndan can ve mal güvenliði yönünden tesisin iþletilmesine engel bulunup bulunmadýðýna dair en az üç nüsha halinde bir rapor düzenlenir. Hazýrlanan raporun birer nüshasý ilgili idarede, bakým yapan firmada ve bina sorumlusunda muhafaza edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayýmý tarihinden altý ay sonra yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakaný yürütür.
Yorum
#751 | Speedycash - Kasm 20 2018 00:15:47
loans for bad credit <a href="https://loans-forbadcredit.us.com/">loans for bad credit</a> loans for bad credit loan bad credit payday loans bc <a href="https://paydayloans.us.com/">cash in minutes</a> same day payday loans no credit check payday loans loans no credit check <a href="https://onlineloansnocreditcheck.us.com/">personal loan no credit check</a> loans with no credit check payday loan companies payday advance loan <a href="https://advanceloan.us.com/">advance payday loan</a> tribal loans guaranteed approval fast cash advance payday loan personal loans with bad credit <a href="https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/">cash loan lenders</a> personal loans for people with bad credit loan poor credit payday loans online no credit check <a href="https://loans-online.us.org/">online loans no credit check</a> loans online loans online loan <a href="https://loan2019.us.com/">loan no credit</a> a loan with bad credit loan cash advance online <a href="https://cash-advance.us.org/">payday cash advance</a> cash advance cash advance installment loans no credit check <a href="https://installmentloansforbadcredit.us.org/">online loans bad credit instant approval</a> installment loans no credit need cash now loan payday <a href="https://loanpayday.us.org/">payday loans</a> personal bad credit loans payday loan
#752 | Loan Cash - Kasm 20 2018 00:24:15
loans for bad credit <a href="http://loans-forbadcredit.us.com/">loan impairment</a> unsecured loans for bad credit loans for bad credit advance loan <a href="http://advanceloan.us.com/">advance payday loan</a> cash advance payday loan advance loan payday loans no credit check <a href="http://paydayloans.us.com/">net pay advance</a> same day payday loans no credit check direct consolidation loan loan payday <a href="http://loanpayday.us.org/">payday 2 blt</a> unsecured debt consolidation debt consolidation loan loan apply online <a href="http://loans-online.us.org/">loans guaranteed approval</a> online loans no credit check payday loans in denver bad credit quick loans <a href="http://loan2019.us.com/">get loan online</a> best cash advance loans loan online payday loans california <a href="http://cash-advance.us.org/">express cash advance</a> fast cash advance payday cash advance cash fast loan <a href="http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/">alternatives to payday loans</a> personal loans with bad credit loans in maryland installment loans <a href="http://installmentloansforbadcredit.us.org/">direct lending payday loans</a> same day cash loans online loan for debt consolidation personal loan no credit check <a href="http://onlineloansnocreditcheck.us.com/">easy loans no credit check</a> very poor credit personal loans personal loan no credit check
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.