Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
...::MODA::...
PAZAR GEZMESÝ  ÝÇÝN HADÝ MODA BURNUNA


  Bugün pazar yine "Nereye gideceðiz?" diye kara kara düþünmeyin. Huzuru uzaklarda aramanýza gerek yok hemen yaný baþýmýzdaki Moda burnu bu pazar için ideal seçim
 
 
 
Dondurmacý Ali Usta


Moda'da dondurmanýn modasý hiç geçmiyor; yaz kýþ Ali Usta'nýn kapýsýnda kuyruk görürseniz þaþýrmayýn.

1968'den bu yana, kendi imal ettiði italyan usulüdondurmalarýyla bir marka haline gelen Ali Usta'da, tüm dondurma çeþitleri günlük, taze süt kullanýlarak yapýlýyor ve üç günden fazla bekletilmiyor.

Bademli, cevizli, karamelli, kestaneli, hindistan cevizli ve karýþýk meyveli dahil olmak üzere 35 çeþit dondurma bulabileceðiniz mekânda, tarifi sýr gibi saklanan "Santa Maria" ise gerçek bir klasik.Kýrýntý
1980'lerin ortalarýnda Kýrýntý'da buluþmak, çok özel bir hafta sonu programý sayýlýrdý. O zamanlar Moda'nýn tek hamburgecisi olarak haklý bir üne kavuþan Kýrýntý, pek çok benzeri açýlmasýna raðmen hâlâ farklýlýðýný koruyor. Hýzlý hareket eden hayatla özdeþleþebilmek için hafif ve taze, hýzlý ve çaðdaþ yiyecekler yaratarak çaðý yakalama felsefesini ilke edinen Kýrýntý'nýn mutfaðý, tipik Akdeniz ve Amerikan mutfaðýnýn Türk damak tadýna uyarlanmýþ bir tarzý var. Salatalar, burgerler, sandviçler, makarna çeþitleri, diyet yemekleri, vejetaryen yemekleri, dürümler, kahvaltýlýklar arasýnda seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Ama Texaþ beef burger, Amerikan peynirli brokoli ve baharatlý karides yiyenler piþman olmuyor. Kýrýntý'nýn diðer þubeleri ise Erenköy ve Niþantaþý'nda.

Çay bahçeleri
Bahar ve yaz aylarýnda Moda'ýn çay bahçelerinde, hele ki deniz gören masalarda yer bulmak imkansýz gibidir. Zira kitabýný, gazetesini, örgüsünü, bulmacasýný alan herkes, erkenden gelir ve akþama dek kalkmadan oturur masada.
 
Denizi, gelip geçeni seyretmek, kitap okumak hiç sýkmaz insaný. Yan yana sýralanan, hem servis hem de görüntü açýsýndan birbirinin neredeyse ayný olan çay bahçelerinde Modalý yazar Buket Uzuner'i kitabýna gömülmüþken görebilirsiniz.Bir de Kemal'in Yeri'nde hayranlarý ile söyleþen Edip Akbayram'ý...Moda Deniz Kulübü
Moda Deniz hamamý diye de bilinen bölgede inþa edilen Moda Deniz Kulübü,
 Ýstanbul'un deniz sporlarýyla uðraþan sosyal amaçlý ilk kulüplerinden.
 
1935'te kurulan Moda Deniz Kulübü'nde 1950'lerde yazlarý müzik çalýnmaya baþlandý.

Bugün yüzme havuzu, fitness center'ý, tenis kortu, konferans salonlarý, restoran, bar ve yelken ünitesi ile hizmet
sunuyor.
Sadece üyelere açýk olan kulübün üyelik þartlarý için www.modadenizkulubu.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.


Kaçýrmayýn...

* Yeni Moda Eczaneþi'nin tarih kokan ilaç vitrinlerini
* Gezinti yolunda sabah erkenden yürüyüþ
* Kýrýntý'da hamburger
* Kemal'in Yeri'nde gün batýmý 
* L'assomption Katolik Kilisesi'nde, pazar günleri gerçekleþtirilen Türkçe ayini
* Ali Usta'nýn meþhur "Santa Maria" dondurmasýný
* Moda Ýskelesi'nde çilingir sofrasý


Türkiye’nin en güzel 10 çocuk parkýndan biride de  MODA'dadýr

Anneler, gazeteciler, belediyeciler ve þehircilik uzmanlarýndan oluþan  bir büyük jüri  
Türkiye’nin en güzel 10 çocuk parkýný araþtýrdý.

Nedir çocuk parklarýnýn olmazsa olmazý? Elbette salýncaklar, kaydýraklar, tahterevalliler ve mümkünse bir miktar yeþil alan. Bunlar iþin çocuklarý ilgilendiren kýsmý. Anne babalar ise güvenlik, temizlik ve ulaþým kolaylýðý gibi unsurlara dikkat ediyor. Parkýn içine baþýboþ hayvanlar giriyor mu, çocuklar oynarken oturacak yer, yakýnlarda tuvalet var mý sorularýnýn cevabý da önemli. En iyi 10 listesine Türkiye’nin dört bir yanýndan parklar girdi. Kimi konumu, kimi bolca yeþil alaný, kimi de çocuklarýn iyi vakit geçirmesini saðlayacak diðer olanaklarý ile öne çýkýyor.

EN ÝYÝ 10

1. Özgürlük Parký - Ýstanbul

2. Moda Parký - Ýstanbul

3. Miniatürk Çocuk Parký - Ýstanbul

4. Evcil Hayvanlar Parký - Ankara

5. Engelli Çocuklar Parký - Adana

6. Oyuncakistan Parký - Ankara

7. Emirgan Korusu Parký - Ýstanbul

8. Bostanlý Rekreasyon Alaný Parký - Ýzmir

9. Baby Park - Antalya

10. Röne Park - ÝstanbulMODA PARKI

Korumalý salýncaklar var

Kadýköy Moda Burnu’nda yer alan park, haftasonlarý anne ve babalar tarafýndan oldukça raðbet görüyor.
 
Parkýn en büyük özelliklerinden biri merkezi bir yerde bulunuyor olmasý. Ýçinde, Fahri Korutürk büstü, çiçek alanlarý ve bir oyun grubu var. Oyun grubunda, üç tane ikili salýncak, küçükler için de iki tane korumalý salýncak mevcut.

Çocuklar için kayma ve týrmanma gruplarý da bulunuyor. Oturma gruplarý, hem anne ve babalar, hem de yaþlýlar için birebir. Trafik ýþýklarýnýn anlamý, harfler ve iþaretler de, eðitim amaçlý olarak oyun gruplarýna konmuþ.

Moda parkýnýn bir baþka avantajý da parkýn yanýndaki çay bahçeleri. Çocuðunuz oynarken siz de denize nazýr çay keyfi yapabilirsiniz.


 

Kadikoy'un Moda semti, ozellikle 1900 yillarin ortalarinda sosyal acidan sehrin merkezi yerlerinden biri haline gelmistir.

Ozellikle basta Ermeni ve Rum azinliklar olmak uzere, Ingiliz, Rus ve Almanlarin tercih ettigi bir semt olmustur.

Zamaninda cogunlukla 2-3 katli Avrupayi tarzda, bahceli evleri olan Moda, daha sonralari bu evlerin teker teker ortadan kaybolmasina sahit olmus ve bu binalar yerlerini bitisik sirali evlere birakmistir.Coðrafi olarak Moda,

Kadýköy yarýmadasýnýn Marmara denizine uzanan en uç noktasýnda bulunan Moda burnu falezi üzerinde yer alýr.

Resmi kayýtlarda ise Kadýköy merkez ilçesini oluþturan üç mahalleden biri olan Caferaða Mahallesi'nin bir semtidir.

Diðer semtleri ise Bahariye, Mühürdar ve Þifa oluþturur.
Fakat gündelik dilde, bu yazýya da konu olan niteliklerinden ötürü bütün Caferaða Mahallesi'ne "Moda" denir.Dolayýsýyla "Moda sahili" denildiðinde de Mühürdar'dan Kurbaðalýdere'ye kadar olan kesim anlaþýlýr.  Bir aidiyet nesnesi olarak Moda'dan söz edildiðinde ise akla hemen, içinden geçilmeyen, gitmek için gidilen, insanýn kendini evinde hissettiði, zamanýn yavaþ aktýðý, huzurlu, denizle sakin bir iliþki kurulan bir "yer" gelir.

Ýstanbul, 2000-2500 yýl öncesine götürülebilen bir tarihsel geçmiþin mirasýný barýndýrýr.

Ne var ki, Moda Burnu'nu oluþturan falezin üzerinde çok eskilere tarihlenen bir kültür varlýðý yoktur.

Burada Halkedon akropolünün ve Apollon tapýnaðýnýn yer almýþ olduðu ise sadece bir söylentidir. Osmanlý'nýn son döneminde Levantenler'in yaþadýðý bir yer olan Moda birkaç okul yapýsý ve bir-iki konak dýþýnda bu döneme ait kültürel varlýklarýný da kaybetmiþ ve Ýstanbul'un 1950 sonrasý hýzlý ve anonim yapýlaþmasýndan payýný almýþtýr. Yapýlanma ortalama beþ katlý, sýkýþýk, daracýk sokaklý ve büyük çoðunluðu ikamet için kullanýlan apartmanlardan oluþur. Bütün bu olumsuz sürece raðmen Moda'yý bir yer yapan en önemli iki unsurdan biri yolla kurduðu doðru iliþki, diðeri ise denizle kurduðu dolaysýz iliþkidir.

Moda bir yarýmadanýn ucunda yer aldýðýndan, Kadýköy'ün transit trafiðinin dýþýnda kalýr.

Bu nedenle, Paul Virilio'nun ironik bir biçimde, "içine yerleþilebilir dolaþým" olarak tanýmladýðý kentin aksine, içinde dolaþýlan yerleþim olma niteliðini bugüne kadar koruyabilmiþtir.

Yine konumundan dolayý, denizle dolaysýz bir iliþkisi olmuþtur. Falez yapýsý nedeniyle bir kýyý þeridine sahip olmamasýna raðmen, özellikle

Moda deniz hamamý bu iliþkinin yoðun bir biçimde yasþanmasýna olanak saðlar.
 
Ancak, 1990 sonrasýnda gerçekleþtirilen dolgu bu iliþkiyi doðal olmaktan çýkaran ilk müdahale olur. 1994 nazým imar planýnda ise bu dolgu alanýn otoyol olmasý öngörülür. Fakat daha sonra aklýselimin hakim olmasýyla, otoyol yapýmýndan vazgeçilir ve dolgu alan bir rekreasyon alanýna dönüþtürülür. Bu yeni durum tam da Modalýlar'ýn yaþamlarýnda yerini almaya baþlamýþken otoyol projesi yeniden gündeme gelir ve kabus yeniden yaþanmaya baþlar.

"Otoyol" Marc Augé'nin "yer-olmayan" kavramsallaþtýrmasýnýn baþat ögesidir. Yere ait deðildir, standarttýr. Geniþliði, malzemesi, sýnýrlayýcýlarý, aydýnlatma elemanlarý, iþaret levhalarý, çizgileri, hýz sýnýrý ve üzerinde hareket eden nesneler her yerde aynýdýr. Ýsmi yoktur, numarasý vardýr. Yer-olmayanýn dönüþtürücüsüdür. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin, Moda'yý denizden koparýp, sahil otoyolunun oluþturduðu kalýn bir konturla "resmin" içine dahil etme isteði, geriye dönüþsüz bir biçimde Moda'nýn yer-olmayana dönüþümünü gerçekleþtirecektir. Moda artýk kaotik kente sýrtýný dönmüþ konumunu, dinginlik ve zamansýzlýk duygusunu yitirecektir. Artýk dýþarýdakiler Moda sahilini otomobillerle deneyimleyeceklerdir. Otomobildekiler ise, tüm yer-olmayanlarda olduðu gibi, otomobilden deneyimleyeceklerdir. Halbuki þu anda Moda'da otomobiller hareketsiz, insanlar hareketlidir.

Peki bütün bunlar ne için yapýlýyor? Yetkililerin açýklamalarý "kamu yararýna" olduðu yönünde. Üstelik daha önce yapýlan benzeri yapýlanmalarýn sorun çözücü deðil, sorun üretici olduðu görüldüðü halde. Kaldý ki, bu müdahaleler sonucunda, kaybedilen ve kazanýlanýn muhasebesi de yapýlamýyor. Çünkü kaybedilen "nitelik", kazanýlan ise "nicelik".

Bu müdahaleler 1950'li yýllarýn baþýndan itibaren, Ýstanbul'un bütün ayýrýcý özelliklerini yok etti. Deniz surlarýnýn, Salacak'ýn, Dragos'un baðlamýndan, yani denizden koparýlmasý hakikiliklerini kaybetmelerine, anlam baðlamlarýný yitirmelerine neden oldu. Sürekli deklanþöre basan bir Japon turist grubunun tarihsel mekânlarý bile bir yer-olmayana dönüþtürebildiði günümüz dünyasýnda, Moda'yý hakiki yapan, ne baðlamýndan koparýlmýþ bir turistik nesne, ne de dolaþýmýn içinde bir yerleþim olmasýdýr. Burada "hakikat" insan ve yer iliþkisindedir.

Yer-olmayan, içinde yaþadýðýmýz dünyanýn kaçýnýlmaz sonuçlarýndan biridir þüphesiz. Augé'nin tanýmýyla üstmodernliðin ya da yaygýn deyiþle postmodern durumun en önemli oluþturucusudur. Charles Jencks'in, "madem bu durum kaçýnýlmaz, mutlaka iyi bir yaný da olmalý..." demesi, durumdan vazife çýkaranlarýn önünü etik anlamda açsa da, bu dünyada azýnlýklara da yer vardýr. Çünkü, yerin yer-olmayana dönüþüm hýzý, öznenin özne-olmayana dönüþüm hýzýndan kat kat fazladýr.

Öznenin sahip olduðu "kollektif bilinç" yeri unutmamakta ve onu aramaktadýr. Vincent Descombes'un "kiþi nerede kendi evindedir?" sorusuna yer-olmayanýn yanýtý, "burada kendi evinde deðildir, ama baþkalarýnýn evinde de deðil!" olur. Ayný soruya Moda'da verilecek yanýt ise, "semt sakinleri burada kendi evlerindedir, misafirler ise baþkalarýnýn evlerinde" olacaktýr.

Evet,
Moda otoyoluna karþý çýkmak gerek. Sonunda Sully Prudhomme'un deyiþiyle

"Dokunmayýn. Zaten kýrýlmýþ!" dememek için.
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.