Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 4

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
..::PROFESYONEL APARTMAN VE SÝTE YÖNETÝMÝ::..
...Yaþamýn gitgide hýzlandýðý ve dikey geliþtiði Ýstanbul'da komþuluk iliþkileri de buna paralel olarak gerilemekte. Apartmanlar  ve siteler birbirlerini tanýmayan insanlarýn yaþadýðý küçük köylere dönmekte.

Özelliklede buralarýn yönetimleri esnasýnda ortaya çýkan karmaþýklýklar, zor oluþan komþuluk iliþkilerini iyice zedelemekte.

Bu düþünceden hareketle Apartman ve Site  içindeki huzuru saðlamak ve komþular arasý gerilimi azaltmak için apartman  ve site yönetimleri tarafýmýzdan  profesyonel olarak yapýlmaya baþlandý.
APARTMANINIZIN  YADA SÝTENÝZÝN 
 PROFESYONEL YÖNETÝMÝ
TARAFIMIZDAN YAPILDIÐINDA,


 • Apartmanýnýzýn/Sitenizin  masraflarýný  dairelere nasýl paylaþtýracaðým diye düþünmeyeceksiniz. Arsa payýymýþ, eþitmiþ, adam baþýna imiþ gibi sorunlar sizi rahatsiz etmeyecek.
 • Dairelere yaptýklarý ödemeler için tek tek makbuz yazmayacak bunu deftere nasýl iþleyeceðim diye düþünmeyeceksiniz.
 • Hazýrlamakla yükümlü olduðunuz Ýþletme projesi ve detaylarýndan ve kabul görmesi için yapmanýz gerekenlerden kurtulacaksýnýz.
 • Kapýcý,kaloriferci, gece bekcisi ve (veya)bahçivanýnýzýn SSK , iþe giriþ bildirgelerini ,aylýk SSK bildirgelerini hazýrlamakla uðraþmayacaksýnýz.
 • Yukarda sayýlan Apartman/Site  hizmet görevlilerinizin iþe giriþ ve çýkýþlarýnda  Bölge Çalýþma Müdürlüklerine verilecek resmi evraklarý tanzim etmekle uðraþmayacaksýnýz.
 • Yýllýk Olaðan ya da Olaðanüstü toplantýlarýnýzýn usulüne uygun yapýlmasý ve alýnan kararlarýn kanun karþýsýnda dayanaklara dayanmasý konusunda bir kuþkunuz kalmayacak. Alacaðýnýz kararlar K.M.K 'na uygun olacak ve kanunen takibi kolay olacak.
 • Apartmanýn/Sitenin  ihtiyacý olduðunda asansörcü, elektrikci, tesisatcý gibi ustalarý aramayacak yapýlan iþin düzgün yapýlýp, yapýlmadýðýný kontrol için ustalarýn baþýnda beklemiyeceksiniz. Bunu sizin yerinize biz yapacaðýz.
 • Ortak kullaným alanlarý olan,çatýnýzýnn aktarýlmasý,merdiven boþluðunun boyatýlmasý, dýþ cephenin boyatýlmasý iþleri yaptýrýlacaðýnda fiyat teklifleri, bu teklifi veren firmalarýn güvenilirliði,en uygun fiyata en kaliteli þekilde kime yaptýrýlacaðý bizim tarafýmýzdan hazýrlanacak, Teklifler size gelecek siz karar vereceksiniz.
 • Apartman/Site masraf ve faturalarýný deftere iþlemek bize kalacak, siz rahatýnýza bakacaksýnýz
 • Binamýzý sigorta yaptýrdýk mý, yangýn tüplerimiz dolu ve kullanýma hazýr mý diye dert etmeyeceksiniz.
 • Kapýcýnýzýn,  hizmet personelinizin yýllýk izin formlarýný hazýrlamayacak,yýllýk izine ayrýldýðýnda yerine kimi bulacaðýz diye dert etmeyecek, izin kullanmazsa ne yapacaðým diye düþünmeyeceksiniz.
 • Defterlerinizin yýllýk noter defter tasdiki ile uðraþmayacaksýnýz.
 • Kapýcý kýdem tazminatý fonu ayrýlmas  gibi teknik konularý dert etmeyeceksiniz.
 • Parasýný  ödemeyen komþunuzu icraya vermek zorunda kalmayacaksýnýz.

...Tam bu nedenlerden dolayý diyoruzki...!

BIRAKIN BÝZ YÖNETELÝM,
SÝZ KEYFÝNÝZE BAKIN

 

BÝZE ULAÞMAK  ÝÇÝN
0216.347 38 55 (tel)
0216.347 39 47 (tel)
0216.349 70 85 (fax)

apartman.yoneticisi@hotmail.comye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.