Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
ASANSÖRLER ÝÇÝN YENÝ YÖNETMELÝK UYARISI !
Dikkat"2014/33/AB yönetmeliði olarak hazýrlanan ve asansörlerdeki yeni uygulamalar için tanýnan süre 20.07.2017 tarihinde son bulmaktadýr.

Bu tarihten itibaren EN81-20 ve EN81-50 standardýna uygun asansörler yapýlmasý zorunlu hale getirilmiþtir. Bu durum asansör kuyu diplerinin, kuyu duvarlarýnýn ve makine dairelerinin statik ve yükseklik olarak deðiþiklikleri ilk etapta hazýrlanmasýný öngörmektedir.

Ýlk etapta bunlarýn uygun olarak yapýlmasý asansör montajý esnasýnda çözümsüz sorunlarýn önüne geçmiþ olacaktýr. Asansör montajý sýrasýnda yapýlmasý gereken ilave tedbir ve uygulamalar sonrasýnda giderilebilecek gibi görünmemektedir. Kuyu içerisine, asansör kapý önüne ve makine dairesine yapýlacak olan aydýnlatma þiddetleri eskiye oranla deðiþtirilmiþ olup bu þiddetler önemli derecede artýrýlmýþtýr.

2007 yýlýnda uygulamaya sokulan yangýna dayanýklý kapýlar bu yönetmelikle birlikte kabinler içinde geçerli olacaktýr. Kabin tabaný, tavaný ve yan duvarlarý önceden kullanýlan malzemeleri ortadan kaldýrmýþtýr. Kabin taban malzemesi -cf1-s2 Kabin tavan malzemesi -cs2-d0, Kabin yan duvar malzemesi -cs2-d1,üründe malzemelerden oluþturulacaktýr. Kuyu dibine montaj edilecek merdiven, ölçüleri hesaba katýlarak taþýnabilir veya sabit olabilmektedir.

Yine kuyu dibi yüksekliði hesaba katýlarak acil stop adedi ve mesafesi, kuyu aydýnlatma anahtarý mesafesi, kuyu dibine ilave olarak bakýmcý kumandasý, yapýlan kabinlerin tavan mukavemeti,son kat yaþam alaný,kabin üstü korkuluk yüksekliði,yarý otomatik kapýlarda telli camýn yerine üretici iþaretli lamine cam zorunluluðu, kapýlarýn 300 N þiddete karþý þekil deðiþtirmeme özelliði, klavuz raylarýnýn montajýnýn cývatalý olma zorunluluðu, asansör makinesýnda bulunan volan'a uygulanan kuvvete göre UPS,þiddetin büyüklüðüne göre elektrikli kumanda butonu zorunlu hale getirilmiþtir.

Kabin butonlarýnýn düðme yükseklikleri, dýþ ve iç butonlara sesli ikaz(buzzer),kapý açýlýp kapanmasý sýrasýnda Türkçe olarak konuþma zorunluluðu getirilmiþtir.

Yine bu standartta göre asansör kuyu duvarlarý tuðla gibi malzemeden yapýlamayacaktýr. Asansör kuyusunun altýnda bir yaþam alaný varsa(garaj vb.)bu tip kuyu tabanlarý 5000 N'a dayanýklý olduðuna dair statik rapor hazýrlanacaktýr.

Bundan önceki yönetmelikte olduðu gibi yine denge aðýrlýðýna hýz regülatörü uygulamasý devam etmektedir. 20.07.2017 sonrasý alýnacak olan iskanlarda bu yönetmelik geçerli olacaðýndan önceden anlaþmasý yapýlan asansörlerin bu tarihten önce tescil iþlemlerinin sonuçlandýrýlmasý ciddi önem arz etmektedir.

Aksi taktirde yukarýda belirttiðimiz koþullarýn yapýlmasý çok zor olacaktýr


29 Haziran 2016 ÇARÞAMBA -29757 SAYILI RESMÝ GAZETEDE YAYINLANAN ASANSÖR YÖNETMELÝÐÝ (2014/33/AB) OKUMAK ÝÇÝN TIKLAYIN..


Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.