Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
Ateþçi Belgesi

MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EÐÝTÝM GENEL MÜDÜRLÜÐÜ YETKÝLÝ KALORÝFER ATEÞÇÝSÝ YÖNERGESÝ

(14/1/1986 TARÝHLÝ VE 245 SAYILI MAKAM ONAYI)

 

 

 

        DÝKKAT (!) Bu Yönerge, HAZÝRAN 2011 tarihli ve 2645 sayýlý Tebliðler Dergisi'nde yayýmlanan ''Halk Eðitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasýna Dair Yönerge''nin 46 ncý maddesiyle yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

 

 

Ek ve Deðiþiklikler: 
1) AÐUSTOS 2005/2575 TD

 

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1– Bu yönergenin amacý, Millî Eðitim Bakanlýðý Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Genel Müdürlüðüne baðlý Halk Eðitim Merkezlerinde, sývý ve katý yakýtlý kalorifer kazanlarýnýn tekniðine uygun yakýlmasý ve bakýmý iþlerinde çalýþacaklar için açýlan “Yetkili Kalorifer Ateþçisi Kurslarý”nýn kurs bitirme imtihan iþlerini tespit etmek.

Kapsam

Madde 2– Bu yönergenin, Millî Eðitim Banklýðý Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Genel Müdürlüðüne Baðlý Halk Eðitimi Merkezlerinde Yetkili Kalorifer Ateþçisi Kurslarýný açmak, bu kurslara kursiyerlerin kayýt ve kabulü, devam-devamsýzlýðý, imtihan esaslarý ile imtihan sonunda yapýlacak iþlemleri kapsar.

 

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

YETKÝLÝ KALORÝFER ATEÞÇÝSÝ KURSLARINA KATILACAKLARDA ARANACAK ÞARTLAR

 

Madde 3– Yetkili Kalorifer Ateþçisi kurslarýna katýlacaklarda aþaðýdaki þartlar aranýr.

            a) T.C. vatandaþý olmak,

             b) Okur-yazar olmak,

             c) Beden ve ruhi sakatlýðý bulunmamak,

            d) 18 yaþýný bitirmiþ olmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YETKÝLÝ KALORÝFER ATEÞÇÝSÝ OLARAK ÇALIÞACAKLARIN EÐÝTÝMÝ

Eðitim Programlarý

Madde 4- Yetkili Kalorifer Ateþçisi olarak çalýþacaklarý yetiþtirmek amacýyla gerekli eðitim programý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýnýn görüþü alýnmak suretiyle Millî Eðitim Bakanlýðý Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Genel Müdürlüðünce hazýrlanýr.

Eðitim Programlarýnýn Uygulanmasý

Madde 5- Yetkili Kalorifer Ateþçisi Eðitimi, kurs programýna uygun olarak Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüklerince hazýrlanýr.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YETKÝLÝ KALORÝFER ATEÞÇÝSÝ KURSLARINDA

GÖREVLENDÝRÝLECEK ÖÐRETÝCÝLER

 

Madde 6- (Deðiþik: Aðustos 2005/2575 TD) Yetkili kalorifer ateþçisi kurslarýnda görev yapacak uzman ve usta öðreticilerin;

            a) Makine mühendisi,

            b) Teknik eðitim fakültesi makine bölümü mezunu,

            c) Teknik eðitim fakültesi sýhhî tesisat bölümü mezunu,

            d) Lider ateþçi kursu belgesi sahibi,

            e) Makine teknikeri 

olmasý þartlarý aranýr.

Alandaki geliþmeler doðrultusunda yukarýda nitelikleri belirtilenlerin dýþýnda görevlendirilecekler için Genel Müdürlük görüþü alýnýr. Genel Müdürlük görüþünün oluþmasýnda üniversitelerle iþbirliði yapýlýr.

Madde 7- (Deðiþik: Aðustos 2005/2575 TD) Yetkili kalorifer ateþçisi kurslarýndaki uzman ve usta öðreticilerin görevlendirilmeleri mülkî amir onayý ile gerçekleþir.

Eðitim Süresi

Madde 8- Yetkili Kalorifer Ateþçisi Kurslarý günde en az 2 saat olmak üzere; 40 saatten az olmayacak þekilde düzenlenir.

Madde 9- Yetkili Kalorifer Ateþçisi adaylarý kurs programýna devama mecburdurlar. Kurs süresinin 1/5'i kadar devamsýzlýk gösterenlerin kaydý silinir. Geç kalmayý alýþkanlýk haline getirenler hakkýnda devamsýzlýk iþlemi yapýlýr.

 

BEÞÝNCÝ BÖLÜM

YETKÝLÝ KALORÝFER ATEÞÇÝSÝ ÝMTÝHANLARI

Ýmtihanlarý Yapacak Kurum

Madde 10- Yetkili Kalorifer Ateþçisi kursu imtihanlarý Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüklerince yapýlýr.

Ýmtihan Komisyonu

Madde 11- Yetkili Kalorifer Ateþçisi kursu bitirme imtihanlarý kursun öðretmeni ile Halk Eðitim Merkezi Müdürünün seçeceði en az iki üyeden kurulan üç kiþilik komisyonlar tarafýndan sözlü uygulamalarý olarak yapýlýr.

Sözlü Ýmtihanýn Niteliði

Madde12- Ýmtihanlarda sorularýn açýk, anlaþýlýr ve programa uygun olarak hazýrlanmasýna özen gösterilir. Sözlü imtihanlarda kursiyer cevap verirken sözü kesilmez. Ancak alýnan cevaplarda açýklanmasý gereken hususlar bulunuyorsa, o noktalarýn açýklanmasý kursiyerden istenebilir. Bu imtihanlarda öðretmenler sorularýn cevaplarýný sezdirecek, öðrenciyi þaþýrtacak, kýracak, onlarýn dikkatini daðýtacak söz ve hareketlerden özellikle sakýnýrlar.

Ýmtihan Yapýlýþý

Madde 13- Ýmtihanlara baþlamadan önce, komisyon üyeleri imtihan esaslarýný bir tutanakla tespit eder. Ýmtihanlarda, imtihan odasýna giren kursiyere, imtihan komisyonunca önceden hazýrlanan sorularý kur'a usulü ile çektirir. Sorular verildikten sonra her kursiyere düþünmek için biraz süre tanýnýr. Bir kursiyer sorularý cevaplandýrýrken içeriye alýnan ikinci kursiyer, kendisine verilen sorularýn cevaplarýna hazýrlanýr. Cevap verme süresi en çok yirmi dakikadýr. Ancak bu süreler geçtiði halde kursiyerler cevaplarýný henüz bitirmemiþ iseler bitirinceye kadar beklenir. Ýmtihaný bitiren öðrenciye not verilmeden ikinci öðrenciden cevap istenmez.

Ýmtihanlarýn Baþlama Saati ve Süresi

Madde 14- Sözlü ve uygulamalý olarak yapýlan imtihanlara sabah saat 09.00'da baþlanýr, 12.00'den 13.30'a kadar ara verilir. 13.30'dan 17.30'a kadar imtihan sürdürülür.

Ýmtihan Baþarýlý Sayýlma

Madde 15- Notlar 10 esasý üzerinden verilir. Sözlü uygulamalý imtihanlarda (5) veya daha yukarý not alan kursiyer bu imtihandan baþarýlý sayýlýr. Ateþçi kursu bitirme imtihanýna girmeyen kursiyerlere not olarak sýfýr (0) verilir.

Ýmtihan Sonuçlarýnýn Ýlaný

Madde16- Ýmtihan sonuçlarý, çizelgelerle merkezde herkesin görebileceði bir yerde ilan edilir. Bu çizelgelerde her kursiyerin aldýðý not ve bu notlara göre geçtiði ve kaldýðý yazýlýr.

 

ALTINCI BÖLÜM

YETKÝLÝ KALORÝFER ATEÞÇÝ BELGESÝNÝN VERÝLMESÝ

Yetki Belgesinin Verilmesi

Madde 17-(Deðiþik: Aðustos 2005/2575 TD) Ýmtihan sonucunda baþarýlý olan kursiyerlere örneði Ek-2 de yetkili kalorifer ateþçisi belgesi verilir. Düzenlenen belgeler kursun açýldýðý halk eðitimi merkezinin müdürü ile il/ilçe millî eðitim müdürü tarafýndan imzalanýr ve belgelere soðuk damga vurulur.

 

YEDÝNCÝ BÖLÜM

TUTULMASI GEREKEN DEFTER

Madde 18- Halk Eðitimi Merkezlerinde Yetkili Kalorifer Ateþçisi kurslarýnda baþarýlý olan kursiyerler için sicil defteri tutulur.

Madde 19- Sicil defterinde kursiyerin kimliðini gösteren bilgiler yer alýr ve fotoðraf yapýþtýrýlýr.

Madde 20- Sicil defterinin sayfalarý numaralanýr. Her sayfa kurum mühürü ile mühürlenir, kaç sayfa olduðu defterlerin birinci sayfasýna yazýlýr ve tasdik edilir.

Bunlarda silinti ve kazýntý yapýlmamasýna itina gösterilir.

________________________________________

Ek-1 ÝMTÝHAN TUTANAÐI

Ek-2 YETKÝLÝ KALORÝFER ATEÞÇÝ BELGESÝ

ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.