Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 3

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
KÝRACININ KATILMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUÐU ORTAK GÝDERLER
KMK
 


Kiracýsý bulunduðum dairemin apartman yönetimi fazladan aidat topluyor.

Mevcut aidatýmýz 36 daire * 100 milyon TL / ay toplam 3.6 milyar TL. toplanmýþ ve bir sonraki aya devreden mevcut birikmiþ aidat 9.8 milyar TL.

Yönetim ve dairelerin çoðunluðu ev sahibi, birikmiþ paralarla yazýn dýþ cephe boyamasý yapýlmasý planlanýyormuþ. Ben kiracý olarak bu gidere dahil oluyormuyum, bu gider genel birikmiþ aidattan karþýlanabilirmi?

apartman yönetiminin böyle bir birikim yapma hakký varmýdýr? yaz aylarýndan önce ayrýlýrsam birikmiþ aidatlar üzerinde hakkým varmýdýr?AYRINTILAR ÝÇÝN TIKLAYIN
KÝRACININ AÝDAT BORÇLARI
Dikkat
 


Bir okurumuz, bir apartmanda bir daire sahibi olduðunu, içinde kiracýsýnýn oturduðunu, ancak kiracýnýn aidat ödemediðini, bu durumda ne yapabileceðini soruyor.

Yapabileceklerinizi ... OKUMAK ÝÇÝN "TIKLAYIN.."

KAT MALÝKLERÝ...! TEBLÝGAT KANUNUNA DÝKKAT
KMK

KAT MALÝKLERÝ  TEBLÝGAT  KANUNUNDAKÝ  DEÐÝÞÝKLÝKLERE  DÝKKAT  EDÝNÝZ

 
Yasada yapýlan deðiþiklik Baðýmsýz Bölüm Sahiplerine Tebligat baþlýklý ek 1.maddeye de yansýyarak, maddede yer alan baðýmsýz bölümde fiilen oturan kiþinin bulunmamasý halindeki teblið usulüne dair boþluk giderilmiþtir.

Yapýlan deðiþiklik sonrasýnda artýk baðýmsýz bölüm sahipleri apartman yönetimi ve ortak giderlerle ilgili tebligatlarý alabileceði Türkiye içerisinde bir adresini yöneticiye yazýlý olarak bildirmediði veya bildirdiði adrese tebligat yapýlamadýðý taktirde, tüm tebligatlar o kiþiye ait baðýmsýz bölümde fiilen oturan þahsa yapýlacaktýr. .

DÝKKAT.....TEBLÝGAT KANUNU DEÐÝÞTÝ- OKUMAK ÝÇÝN "TIKLAYIN.."

KALORÝFER RADYATÖRÜNÜ SÖKSEDE KURTULAMIYOR...
Yargýtay kararlarýDÜKKANLAR RADYATÖRLERÝ SÖKSELER DAHÝ YAKIT PARASI VERMEKTEN KAÇINAMAZLAR

Dava, kaloriferli olarak yapýlan bir apartmanýn zemin katýndaki maðazada radyatör dilimleri konulmamýþ olduðundan,

Yakýt parasýna katýlmamasý gerektiðine karar verilmesi istemine iliþkindir. <

YARGITAY KARARINI ... OKUMAK ÝÇÝN "TIKLAYIN.."

USULSÜZ ÝÞLETME PROJESÝ OLSA DAHÝ ORTAK GÝDER SORUMLULUÐU DEVAM EDER
Yargýtay kararlarý

T.C
Y A R G I T A Y 18.HUKUK DAÝRESÝ
ESAS          KARAR
1998/12211    1998/13520

Y A R G I T A Y   Ý L A M I


Temyiz isteminin süresi içinde olduðu anlaþýldýktan sonra dosyadaki bütün kaðýtlar okunup gereði düþünüldü:


Kat Mülkiyeti Kanununun 20.maddesi hükmüne göre, tüm kat malikleri anagayrimenkulün ortak giderlerine ve bu giderler için toplanacak avansa katýlmak zorundadýrlar. Ayný Kanunun 22.maddesine göre ise, kat maliki olmasa bile baðýmsýz bölümden devamlý bir þekilde oturup yararlanan kimseler de katmaliki gibi ve tevessül esasýna göre bu giderlerden sorumludurlar.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN...

YAPILAMAYAN TEBLÝGATLAR HAKKINDA...
Yargýtay kararlarý

YARGITAY
18. HUKUK DAÝRESÝ

E. 1992/9153
K. 1992/8253
T. 24.9.1992

Olaðanüstü toplantýya çaðrý toplantýdan en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalatýlacak bir çaðrý üzerine de söz konusu olabilir. Süresinde elden imzalatýlacak çaðrý kaðýdý ile davet edilen 5 kiþinin çaðrý kaðýdýný imzadan imtina etmesi, o kiþilerin kötü niyetini gösterir nitelikte olduðundan, çaðrýnýn geçersizliðini gerektirmez.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN...

ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.