Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
YÖNETÝM PLANINIZI ÝYÝ ÝNCELEYÝN...
Dikkat

"Ben Daisy’den pozitif enerji alýyorum. Onun sevgisi beni hayata baðlýyor. Sitede hayvan besleyen çok insan var. Ancak bu bir tek bana yapýlýyor. Ne köpeðimden vazgeçerim ne de evimden.

Þimdi sitede hayvan besleyenlerden imza topluyorum yasaðýn kaldýrýlmasý için dava açacaðým. Daisy’nin 9 Kasým’da ameliyat olarak memesindeki kitle alýndý. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden verilen rapora göre 30 gün evinde sahibi tarafýndan bakýlmasý gerekiyor."

BÝZ RAHATSIZ DEÐÝLÝZ

Çayyolu Doðal Hayatý Koruma ve Barýndýrma Derneði Baþkaný Aylin Cumalý ise, "Apartmanda oturanlarýn bu tarz sorun yaþamamalarý için yýllar önce yapýlmýþ planý deðiþtirmeleri gerekiyor" dedi.

Apartman yöneticisi Turan Kabay da, "Ben Gülseren hanýmýn köpeðinden rahatsýz deðilim. Yakýnlarýnda oturanlara da sordum rahatsýzlýk verecek birþey olmadýðýný söylediler. Ýnsanlar biraz saðduyulu olmalý. Benim de terasta güvercinlerim var. Davayý açan Hatice Tarhan’ýn kýzý da veterinerlik fakültesinde okuyor" açýklamasýný yaptý.KANUNA GÖRE

GÜLSEREN Uðurlu’nun Avukatý Mikail Erk de, "Hayvan haklarýný korumak için, geçmiþte kalan apartmanlarýn yönetim planýnýn deðiþtirilmesi gerekir.

Bu plana göre dairede evcil hayvan beslenmesi yasak. Bu binanýn yönetim planý 15 yýl önce yapýlmýþ" dedi. Erk, þöyle devam etti: 2004 yýlýnda çýkan 5199 sayýlý Hayvan Haklarý Kanununa göre "Ev ve süs hayvanlarý ile kontrollü hayvanlardan, doðal yaþama ortamlarýna tekrar uyum saðlayamayacak durumda olanlar terk edilemez", "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat þartlarý içinde yaþama özgürlüðüne sahiptir", "Hayvanlarýn korunmasý, gözetilmesi, bakýmý ve kötü muamelelerden uzak tutulmasý için gerekli önlemler alýnmalýdýr."Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.