Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 3

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
BALKONDA ÝÞKEMBE PÝÞÝRMEYE YARGITAYDAN ONAY...
medyadanAfyonkarahisar`da Emine Aktürk adýndaki vatandaþ, haftada ortalama 40 kilo iþkembeyi balkonunda piþiren alt kat komþusu Mehmet Yokuþ`tan davacý oldu.

Afyon 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, `komþuluk hakký`na aykýrý olduðu gerekçesiyle balkonda iþkembe piþirilmesini yasakladý.

Yokuþ, davayý temyize götürdü. Yargýtay 14. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin gerekçesini kabul etmeyerek, davalýnýn lehine karar verdi.

Apartman balkonunda piþirilen iþkembe dava konusu oldu. Lokantacý olan alt kat komþusu Mehmet Yokuþ`un evinin balkonunda haftada ortalama 40 kilo iþkembe piþirdiðini belirten Emine Aktürk, iþkembe kokusunun evinin bütün odalarýný kapladýðý, bu nedenle de evde oturamadýðý gerekçesiyle Afyon 1. Sulh Hukuk Mahkemesi`ne dava açtý.

Yaklaþýk 3 ay süren davada mahkeme, Medeni Kanun`un 737. maddesinde yer alan `Herkes taþýnmaz mülkiyetinden doðan yetkilerini kullanýrken ve özellikle iþletme faaliyetini sürdürürken, komþularýný etkileyecek taþkýnlýklardan kaçýnmakla yükümlüdür. Özellikle komþular arasýnda hoþ görülebilecek dereceyi aþan duman, toz, koku çýkartarak, gürültü ve sarsýntý yaparak rahatsýzlýk vermek yasaktýr` hükmünü gerekçe göstererek, eylemin men`ine karar verdi.

35 yýllýk lokantacý Mehmet Yokuþ, bu karardan 3 ay sonra temyize gitti. Yerel mahkemenin kararýný inceleyen Yargýtay, kiþinin mülkiyet alaný içinde paça ve iþkembe piþirmek suretiyle yaptýðý eylemin `komþuluðun olaðan hoþgörü sýnýrlarýný aþan ve komþusunun kendisi ve ailesi ile taþýnmaz zararýna aþýrý derecede etkili olabilecek` türden bir eylem olarak kabulünün mümkün olmadýðýný belirterek, davanýn reddine karar verdi.

Yargýtay`ýn bu kararýný Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Mahkemesi de kabul etti. Davacý Emine Aktürk, geliþmeler üzerine temyiz hakkýný kullanarak Yargýtay`a baþvuruda bulundu.

Baþvuruyu ve gerekçeleri inceleyen Yargýtay, eski kararýný onadýðýný belirten bir yazý gönderdi. Aktürk, þimdi tashih-i karar hakkýný kullanmaya hazýrlanýyor. Karara raðmen iþkembe piþirmeyecek Davacý Emine Aktürk, 6 yýldýr ayný apartmanda oturduklarý komþusu Mehmet Yokuþ`la 2 yýldýr balkonunda iþkembe piþirdiði için kýrgýn olduklarýný söylüyor.

Komþusunun daha önce iþkembeyi bodrum katýnda piþirdiðini, diðer komþularýn þikayeti üzerine balkonda piþirmeye baþladýðýný aktaran Aktürk, `Ýþkembe kokusundan evde bile oturamýyoruz.` diyor.

Mehmet Yokuþ ise komþusunun þikayetine þaþýrdýðýný söylüyor. Evinin balkonunda haftada bir 30-40 kilogram iþkembe piþirdiðini doðrulayan Yokuþ, Yargýtay`ýn kararýna raðmen, artýk balkonunda iþkembe piþirmeyi düþünmediðini söylüyor.

Davalý Yokuþ`un avukatý Cemal Günay da bu olayýn 10 yýllýk meslek hayatýnýn en ilginç davasý olduðunu söylüyor. Apartmanda yaþayan insanlarýn belirli ölçüde zarar vermeden, hoþgörü sýnýrlarýný aþmadan birbirine katlanmasý gerektiðine deðinen Cemal Günay, `Apartmanlarda yemek kokusu olabilir, çocuklar gürültü yapabilir. Hukuktaki düzenlemeler komþulara katlanma ödevi vermiþtir.

Birlikte yaþamak için bu gibi konularda daha hoþgörülü olmalýyýz.` diyor. Günay, Yargýtay`ýn kendilerini haklý bulduðunu hatýrlatýyor.
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.