Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
KÜRESEL ISINMAYA KARÞI APARTMAN YÖNETÝCÝSÝ
Enerji VerimliliðiEnerji Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ‘Küresel Isýnma ve Enerji Sektörümüze Yansýmalarý’ adlý rapor, Baþbakanlýk’a ve Meclis’e gönderildi. Raporda, küresel ýsýnmaya yönelik alýnacak tedbirler sýralanýrken, buna göre, her binada enerji yöneticisi olacak.

Bu yönetici, tüketim alýþkanlýklarýný yeniden düzenleyecek. Her bina için ‘enerji kimlik belgesi’ de düzenlenecek.

Enerji Bakanlýðý’nýn raporunda, küresel ýsýnma için alýnacak tedbirler þöyle sýralandý: “Enerji tüketen verimsiz mallarýn satýþý sýnýrlandýrýlacak ve verimli mallarýn kullaným kýlavuzlarýnda, verimlilik bilgilerine yer verilecek. Tüketim alýþkanlýklarýnýn iyileþtirilmesi ve verimlilik artýrýcý uygulamalarýn yapýlmasý için sanayide ve binalarda enerji yöneticisi çalýþtýrýlacak. Binalarýn el deðiþtirmesi sýrasýnda ‘enerji kimlik belgesi’ aranacak. Yeni bina inþaatlarý, asgari verimlilik kriterlerine uygun yapýlacak.

ÇÖLLEÞME KAPIDA

Raporda, ülkeyi bekleyen “küresel felaket” þöyle sýralandý: “1901-2000 yýllarý arasýnda sýcaklýk 2 derece arttý, yaðýþta ortalama yüzde 10 düþüþ oldu. 2071-2100 yýllarý arasýnda, Samsun-Adana hattýnýn batýsý 3-4 derece, doðusu 4-5 derece ýsýnacak. 2030 yýlýnda, Türkiye oldukça kuru ve sýcak bir iklimin etkisine girecek. Sýcaklýklar, kýþýn 2, yazýn da 2-3 derece artacak. Özellikle büyük kentlerde, sýcak devredeki gece sýcaklýklarý yükselecek. Yaðýþlar azalacak. Düzensiz, ani ve þiddetli yaðýþlar, seller, taþkýnlar, heyelan ve erozyon artacak. Denizler, 12-18 santimetre yükselecek.

UMUT RÜZGAR VE GÜNEÞTE

Raporda, havadaki karbondioksit artýþýný önlemek için rüzgar ve güneþ enerjisi ile nükleer enerji üretimine dönük çalýþmalar da anlatýldý. Buna göre; Bin 500 megawattlýk lisans almýþ olan rüzgar enerji santralýnýn 2010 yýlýna kadar devreye girmesi bekleniyor. Böylece, yýlda en az 4.5 milyon ton karbondioksit emisyonu önlenecek. Güneþi güçlü bölgelerdeki yeni yapýlarda güneþ kolektörü kullanýmý zorunlu tutulacak. Güneþ enerjisinden elektrik üreten güneþ pilleri, 10 yýl içinde yaygýnlaþacak. 2015’te devreye girmek üzere 5 bin megawattlýk nükleer santral kurulmasý hedeflendi.

ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.