Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 3

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
YILLIK ÜCRETLÝ ÝZÝN NASIL HESAPLANACAK
YazarlarRESUL KURT
info@resulkurt.com
www.resulkurt.com


Ýþ Kanununa göre göre iþyerinde iþe baþladýðý günden itibaren, deneme süresinden itibaren en az bir yýl çalýþmýþ olan iþçilere iþyerindeki kýdemlerine ve yaþlarýna göre yýllýk ücretli izin verilmektedir.

Yýllýk izin ve izne iliþkin uygulamalarda zaman zaman tereddütler yaþanabilmektedir. Ýþçinin iþyerine girdiði günden baþlayarak, bir yýlý dolduran iþçi izleyen yýl içinde iznini kullanacaktýr.

Raporlu iþçilerin almýþ olduklarý istirahat süresinin, iþçinin kýdemine göre deðiþen 2-4-6-8 haftalýk bildirim (ihbar) süresini 6 hafta aþan kýsmý yýllýk ücretli iznin hesabýnda deðerlendirilmeyecektir. Örneðin, 4 yýllýk kýdemi olan iþçinin ihbar süresi 8 hafta olup, bu süreyi altý hafta aþmasýndan sonraki süreler yýllýk iznin hesabýnda çalýþýlmýþ gibi sayýlmayacaktýr. Yani 8+6 hafta izin hesabýnda çalýþýlmýþ gibi dikkate alýnacak ve bir yýlý doldurup doldurmadýðý hesaplanýrken bildirim süresi+6 haftalýk kýzým çalýþýlmýþ gibi sayýlacaktýr.

***

Ýzin süresinin hesaplanmasý

Anayasal bir hak olan yýllýk ücretli izin hakkýndan vazgeçilemez ve baþka iþçilere devredilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yýldan az süren mevsimlik veya kampanya iþlerinde çalýþanlara bu Kanunun yýllýk ücretli izinlere iliþkin hükümleri uygulanmayacaktýr.

Ýþçilere verilecek yýllýk ücretli izin süresi, hizmet süresi ve iþçinin yaþýna bakýlarak belirlenmektedir. Buna göre;

a) Bir yýldan beþ yýla kadar (beþ yýl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beþ yýldan fazla onbeþ yýldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeþ yýl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtý günden,

az olamayacaktýr. Yýllýk ücretli izin süresi 14-20-26 gün “gün” olmakla birlikte, izin günlerinin hesabýnda izin süresine rastlayan ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatili günleri izin süresinden sayýlmayacaktýr.(4857/56.md)

Ancak onsekiz ve daha küçük yaþtaki iþçilerle elli ve daha yukarý yaþtaki iþçilere verilecek yýllýk ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yýllýk izin süreleri, iþ sözleþmeleri ve toplu iþ sözleþmeleri ile artýrýlabilir. Özellikle sendikalarla yapýlan toplu iþ sözleþmelerinde yýllýk izin süresinin 3-7 gün ilave edilerek artýrýldýðý görülmektedir.

Yýllýk ücretli izin süresi belirlenirken iþçinin hak kazandýðý tarihteki kýdem dikkate alýnarak hak kazanma tarihini takip eden yýl içinde kullanýlabilecektir.

Uygulamada, bazý iþverenlerin sadece gün sayýlarýný hesaplayarak ücretli yýllýk izni kullandýrdýklarý, yýllýk izne rastlayan ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatilini de izin süresinden saydýklarý görülmektedir. 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 56. maddesine göre, yýllýk ücretli izin günlerinin hesabýnda izin süresine rastlayan ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatili günleri izin süresinden sayýlmayacaktýr.

Özellikle, bankalar, özel okullar gibi hafta sonu çalýþýlmayan iþyerlerinde çalýþýp da, yýllýk ücretli izin kullanan çalýþanlarýn, izinlerine denk gelen cumartesi günlerinin izin süresinden sayýlýp sayýlmayacaðý konusunda anlaþmazlýklar olmaktadýr. Ýþyerlerinde cumartesi günü çalýþýlýp çalýþýlmamasýnýn herhangi bir önemi bulunmamaktadýr. Çünkü kanuna göre hafta tatili yedi günlük bir zaman diliminde bir gün olup çalýþýlmayan Cumartesi günü akdi tatildir. Bu nedenle Cumartesi günleri yýllýk izne dahil edilecek ve izinden düþülecektir.

***

Yýllýk Ýzin En Fazla 3 Parçada Kullanýlabilir

Yýllýk ücretli izin iþveren tarafýndan bölünemez. Yýllýk iznin iþveren tarafýndan 14-20-26 gün sürekli bir þekilde verilmesi zorunludur. Ancak, bu izin süreleri, taraflarýn anlaþmasý ile bir bölümü on günden aþaðý olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. Ýþveren tarafýndan yýl içinde verilmiþ bulunan diðer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalýk izinleri yýllýk izne mahsup edilemez. Yýllýk ücretli izin günlerinin hesabýnda izin süresine rastlayan ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatili günleri izin süresinden sayýlmaz.

Yýllýk ücretli izinleri iþyerinin kurulu bulunduðu yerden baþka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmalarý ve bu hususu belgelemeleri koþulu ile gidiþ ve dönüþlerinde yolda geçecek süreleri karþýlamak üzere iþveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadýr.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.