Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
KÝRACININ AÝDAT BORÇLARI
DikkatBir okurumuz  bir apartmanda bir daire sahibi olduðunu, içinde kiracýsýnýn oturduðunu, ancak kiracýnýn aidat ödemediðini, bu durumda ne yapabileceðini soruyor.

Öncelikle.... 

Kiracý, kira parasý ile sýnýrlý olarak genel giderlerden mal sahibi ile birlikte sorumludur. 634 sayýlý Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 22 maddesine göre, kiracýlar kira parasý ile sýnýrlý olmak kaydý ile, genel giderlerden mal sahibi ile müþtereken ve müteselsilen sorumludur. Kiracýlýk durumunu ispatý sadece yazýlý kira kontratý ile deðil her türlü delille ispatlanabilir. Yani tanýkla dahi ispatý mümkündür.

Kat sahibi, yönetim giderlerinden payýna düþecek gider, avans borcu ve bunun aylýk yüzde 10 gecikme tazminatýndan sorumludur.
 
Kat sahibi ve kiracý yönetim giderlerinden birlikte sorumludur. 
 
     Apartman yöneticisi gider ve avans payýnýn ödenmesi için genel hükümlere göre dava açabilir. Ýcra takibine dayanak olarak gösterilen iþletme projesi icra iflas kanununun 68/1 Maddesindeki belgelerden sayýlýr.

634 Sayýlý Kat Mülkiyeti Kanununun 20.maddesine göre, gider ve avans payýnýn ödenmememsinden dolayý yöneticinin genel hükümlere göre dava açabileceði, icra takibi yapabileceði, takibin dayanaðý olan belgenin ÝÝK. 68/1. maddesindeki belgelerden sayýlacaðý, gider ve avans payýnýn tamamýný ödemeyen kat malikinin ödemede geciktiði günler için aylýk yüzde 5 oranýnda gecikme tazminatý ödemekle yükümlü bulunduðu açýklanmýþtýr.

Somut olayda Pendik Mahkemeleri yetkilidir. Yönetici, kat maliki ve kiracý aleyhine icra takibi yapabilir. Ýcra takibinin dayanaðý olan belge, iþletme projesidir. Ýþletme projesinde borçlunun aylýk ne kadar meblað yönetim gideri ödemesi gerektiði belirli olduðundan, icra takibine itiraz edilmesi durumunda, bu belgeye dayanýlarak Ýcra Takibi merciinden itirazýn kaldýrýlmasý istenebilir. Ayrýca aidatlarýn ödenmemesinden dolayý aylýk yüzde 10 gecikme tazminatý da    apartman yönetimi tarafýndan talep edilecektir.

Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.