Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
KAT MALÝKLERÝ...! TEBLÝGAT KANUNUNA DÝKKAT
KMK Yasada yapýlan deðiþiklik Baðýmsýz Bölüm Sahiplerine Tebligat baþlýklý ek 1.maddeye de yansýyarak, maddede yer alan baðýmsýz bölümde fiilen oturan kiþinin bulunmamasý halindeki teblið usulüne dair boþluk giderilmiþtir.

Yapýlan deðiþiklik sonrasýnda artýk baðýmsýz bölüm sahipleri apartman yönetimi ve ortak giderlerle ilgili tebligatlarý alabileceði Türkiye içerisinde bir adresini yöneticiye yazýlý olarak bildirmediði veya bildirdiði adrese tebligat yapýlamadýðý taktirde, tüm tebligatlar o kiþiye ait baðýmsýz bölümde fiilen oturan þahsa yapýlacaktýr.

Tebligat baðýmsýz bölüm sahibine yapýlmýþ sayýlacaktýr. Tebligatýn bir örneði apartman giriþindeki ilan tahtasýna asýlacaktýr.

                            Getirilen yeni düzenleme ile, þayet baðýmsýz bölümde oturan bulunmazsa, ilan tahtasýna asýlan tebligat örneði baðýmsýz bölüm sahibine yapýlmýþ sayýlýr.


                            Kanun koyucu, bu maddede baðýmsýz bölüm sahibinin tebligatý öðrenmiþ sayýlacaðý zaman konusunda ayrýca bir süre tayin etmemiþtir.


                            Baðýmsýz bölüm sahiplerine tebligat:Ek Madde 1 - (6/6/1985 - 3220 sayýlý Kanunun 20 nci maddesi gelen numarasýz ek madde olup teselsül için numaralandýrýlmýþtýr.) Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandýðý hallerde, ortak taþýnmazda oturmayan her baðýmsýz bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazýlý olarak bildirmek zorundadýr.
 
Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapý- lýr. Baðýmsýz bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazýlý olarak bildirdiði adrese tebligat yapýlamamasý hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kiþiye ait baðýmsýz bölümde fiilen oturana yapýlýr.

Tebligatýn bir örneði apartman giriþinde bulundurulacak ilan tahtasýna asýlýr. Baðýmsýz bölümde fiilen oturana bu þekilde yapýlacak tebligat, baðýmsýz bölüm sahibine yapýlmýþ sayýlýr.


                            Baðýmsýz bölümde fiilen oturan yoksa ilan tahtasýna yazýlan tebligat örneði baðýmsýz bölüm sahibine yapýlmýþ sayýlýr.


                            Tebligat yasasý, yasalarýmýzýn  pek çoðunda halen yer alan ve de anlamayý güçleþtiren eski dildeki kelimeleri de türkçeleþtirme yoluna giderek, kanunu dili yönünden  de güncel kýlmýþtýr.

Böylelikle yasada yer alan;


Posta Telgraf Telefon Ýþletmesi      yerine             Posta ve Telgraf Teþkilatý Genel Müdürlüðü,
Cumhuriyet Müddeiumumiliði         yerine             Cumhuriyet Baþsavcýlýðý
Hariciye Vekaleti                              yerine             Dýþiþleri Bakanlýðý
Jandarma Umum Kumandanlýðý     yerine             Jandarma Genel Komutanlýðý

ibareleri yerleþtirilmiþtir. 


                            4826 Sayýlý 19.03.2003 kabul tarihli iþ bu deðiþiklik yaratan kanun yayýmý tarihinde yürürlüðe girmiþtir.

Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.