Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 3

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
SU TASARRUFUNUN ÝP UÇLARI
ÐüncelKonutlarda su tüketiminin en çok gerçekleþtirildiði banyo ve tuvalet baþta olmak üzere kullanýmý sürecinde alýnacak basit önlem ve uygulamalarla israfýn büyük oranda önlenebileceði belirtildi.

Haftada bir kez daha az çamaþýr makinesi çalýþtýrarak yýlda 9 ton, 4 kiþilik ailenin her ferdinin duþ süresini bir dakika kýsaltmasýyla 18 ton, diþ fýrçalamadaki özenle yýlda 8 ton su israfýný önlemenin mümkün olacaðý belirtildi.

Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi (EÝEÝ) Tanýtým ve Bilinçlendirme Þube Müdürü ve Binalarda Enerji Verimliliðine Yönelik Toplum Bilincinin Artýrýlmasý (EnverIPAB) Projesi Koordinatörü Sebahattin Öz, su sýkýntýsýnýn ülkemizin gündemini de en çok meþgul eden konularýn baþýnda geldiðini söyledi.

Yaðmursuz geçen uzun dönemlerde hemen susuz kalýnacaðýnýn telaþýna düþüldüðünü belirten Öz, “Bu nedenle sürekli barajlarýmýzdaki doluluk oranlarýný takip ediyoruz” dedi.

Öz, evlerde suyu tasarruflu kullanarak hem aile bütçesine önemli oranda katký hem de çevre açýsýndan yarar saðlanabileceðini bildirdi.

Tüketicilerden öncelikle “gizli su kaçaðý” olasýlýðýna karþý duyarlý olmasýný isteyen Öz, þöyle devam etti:

“Bunu tespit etmek için bütün musluklarý kapatýp su sayacýný okuyun. Ýki saat süre ile su kullanmayýn. Ýki saatin sonunda su sayacýný tekrar okuyarak su kaçaðý olup olmadýðýný tespit edebilirsiniz. Bozuk musluklardan ve tuvaletlerden sýzan su, evinizdeki toplam su tüketiminin yüzde 5’i kadardýr. Saniyede bir damla akýtan musluk tamir edilirse yýlda 1 ton tasarruf saðlanabilir.

Evinizde su israfýna son vermek için öncelikle nerede ne kadar su tükettiðinizi bilmelisiniz. Banyo ve tuvalette tüketilen su miktarý evde tüketilen toplam suyun yüzde 70’ini oluþturuyor. Alacaðýnýz küçük önlemlerle su tüketiminizi azaltmanýz mümkün.”

Öz, týraþ olurken ve diþlerin fýrçalanmasý sýrasýnda gerek duyulmayan sürede suyun kapatýlmasý gerektiðini ifade ederek, “Bir kiþi günde bir kez ortalama üç dakika boyunca suyu kapatmadan týraþ olursa, yýlda 10 ton su harcar. Yine ayný þekilde bir kiþinin günde iki kez bir dakika boyunca suyu kapatmadan diþ fýrçalamasý yýlda 8 ton su israfýna neden olur” diye konuþtu.

BANYO YERÝNE DUÞ
Banyo yaparken 120-150 litre su tüketilirken, duþ alýrken bunun 40-60 litre arasýnda deðiþtiðini anlatan Öz, þunlarý kaydetti:

“Haftada bir kez bile küveti doldurmak yýlda 7,4 ton civarýnda su harcamaya neden oluyor. 4 kiþilik bir ailenin her ferdinin duþ süresini bir dakika kýsaltmasýyla yýlda 18 ton su kurtarýlmýþ oluyor. Ayrýca duþ esnasýnda vücudunuzu veya saçýnýzý sabunlar veya þampuanlarken suyu açýk tutmamaya özen gösterin.

Suyu daha iyi püskürten, ekonomik duþ baþlýklarýný tercih etmek de bir baþka önlem. Klasik duþ baþlýklarý dakikada ortalama 15-20 litre su akýtýrken, düþük akýmlý aeratörlü duþ baþlýklarý dakikada 9-10 litre su tüketir. Böylece 5-6 dakikalýk duþ esnasýnda 90-120 litre yerine 45-60 litre su kullanmýþ olunur. Ayrýca klasik musluklar yerine kolay açýlýp kapanan musluklar kullanmak da su tüketimini yüzde 25 azaltýr.”

Öz, dört kiþilik bir aile tasarruflu rezervuar kullanarak yýlda 17,5 ton su israfýnýn önlenebileceðini ifade ederek, tasarruf için þu önerilerde bulundu:

“Tuvalet rezervuarýnýzdaki su sýzýntýlarýný mutlaka önleyin ve tuvaleti çöp olarak kullanýp gereksiz yere sifonu çekmeyin. Günde bir kez amacý dýþýnda sifonu çekmeniz halinde yýlda 4 ton su harcamýþ olursunuz.

Çamaþýr makinesi satýn alýrken daha az enerji harcayan A sýnýfýný tercih edin. Haftada bir kez daha az çalýþan çamaþýr makinesi kullanýmýyla yýlda 9 ton su tasarrufu saðlanabilir.

Evlerde tüketilen suyun yüzde 10’u mutfakta kullanýlýr. Kiþi baþýna ortalama 35 litreyi bulan günlük su miktarýný dikkatli kullanarak büyük oranda düþürmek mümkün.

Sebze ve meyveleri önce yarýsýna kadar su dolu kaba koyup temizleyip sonrasýnda akar musluk suyunda yýkayýn.”
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.