Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
AÝDATI ÖDEMEYEN KÝRACIYA TAHLÝYE
DikkatTBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Türk Borçlar Kanunu Tasarýsý ile kiracýlarýn hayatý zorlaþýyor. Tasarý yasallaþýrsa, ev sahipleri 10 yýldan eski kiracýlarý hiçbir gerekçe göstermeden çýkarabilecek. Tasarýdaki bir baþka düzenleme ile de, elektrik, su, ýsýtma ve aydýnlatma gibi ortak giderleri 2 ay ödemeyen kiracý tahliye edilebilecek.

ÖZELLÝKLE kriz döneminde birçok vatandaþýn hayatýna dokunan borçlar hukukunda kurallar yeniden yazýldý. TBMM Adalet Komisyonu, 649 maddelik Türk Borçlar Kanunu Tasarýsý’ný önceki akþam son deðiþikliklerle kabul etti. Tasarý, 2009’un ilk aylarýnda Ticaret Kanunu Tasarýsý ile eþzamanlý olarak TBMM Genel Kurulu’ndan çýkarýlacak. Tasarýyla ev sahibi-kiracý iliþkisi yeni baþtan düzenlenirken; bankalar, þirket sahipleri ve her türlü alýcý-satýcý açýsýndan dikkatle incelenmesi gereken kurallar getirildi. "Maddi tazminatta hakkaniyet indiriminin kaldýrýlmasý", "psikolojik tacizin (mobbing) hukuka alýnmasý" gibi reform niteliðindeki hükümler dýþýnda tasarýnýn ayrýntýlarý þöyle:

Kira artýþý

Kiradaki artýþ, bir önceki yýla ait üretici fiyat endeksini (ÜFE) geçemeyecek. Kiracý, ayný evde oturuyorsa 5 yýlýn sonunda çevredeki emsal kira bedelleri ve kiralanan konutun durumuna göre "hakkaniyet ve dürüstlük kuralýna uygun" bir oran isteyebilecek. 5 yýl içindeki ÜFE de ölçü alýnacak ve hem endekse, emsal kiralara bakýlacak. Þu anda üçüncü yýldan itibaren sadece "emsal bedel" kuralý uygulanýyor.

Aidat borcu

Mal sahibi, yalnýz kirayý deðil, elektrik, su, ýsýtma, aydýnlatma gibi yan giderleri ödemeyen kiracýnýn da çýkmasýný isteyebilecek. Bu giderler aidata yansýtýlýyor. Site veya apartmanýn aidat faturasýný iki ay arka arkaya ödemeyip temerrüde düþen kiracýya 10 gün süre verilecek. Konut ve çatýlý iþ yerinde bu süre 30 gün olacak. Borç ödenmezse kontrat geçersiz olacak. Kiracý çýkmazsa tahliye davasý açýlacak.

Tadilata ’katlanma’ ölçütü

Mal sahibi, konut veya iþ yerinde kira sözleþmesinin feshini gerektirmeyen yenilik ve deðiþiklikler yapabilecek. Ancak bu tadilatlar kiracýdan katlanmasý beklenilmeyecek derecede rahatsýzlýk vermeyecek.

Eski kiracýlar

Mal sahibi, 10 yýl sonunda en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koþuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleþmeye son verebilecek. Kiraya veren tazminat ödemekle yükümlü olmaksýzýn sözleþmeyi tek taraflý sona erdirebilecek.

Yýpranma payý

Kiracý, taþýnmazý ne durumda teslim almýþsa öyle teslim edecek. Kiracý sözleþmeye uygun kullaným dolayýsýyla meydana gelen eskime ve bozulmadan sorumlu olmayacak. Kiracý da ev sahibinin onayýný alarak kendi rýzasýyla evdeki konforu artýrmaya dönük deðiþiklikler yapabilecek. Ancak oluþan deðer artýþýný ev sahibinden isteyemeyecek veya kirada indirim yapamayacak.

Balkonda mangal yapan kendine yeni ev arayacak

BORÇLAR Kanunu Tasarýsý’na göre, kiracý, komþulara gerekli saygýyý gösterecek. Aksi halde kiraya veren, otuz gün içinde durumunu düzeltmesi için ihtarda bulunacak. Kiracýnýn yüksek sesle müzik dinleme, gürültü yapma, balkonda mangal yakma gibi davranýþlarý komþular tarafýndan çekilmez hale gelirse, ev sahibi yazýlý bildirimle sözleþmeyi hemen feshedebilecek.

’Alt soyum oturacak evden çýk’ dönemi

AÝLE konutu olarak kiralanan taþýnmazlarda kiracý, eþinin açýk rýzasý olmadýkça kira sözleþmesini feshedemeyecek. Eþ, daha önceden ev sahibine yazýlý bildirim yapmýþsa, sözleþmeyle ilgili kararlar iki eþe de ayrý ayrý gönderilecek. Kiraya verenler, üst soyunun (örneðin, babasýnýn veya büyük babasýnýn), alt soyunun (torunlar) veya evlatlýðýnýn konut veya iþ yeri gereksinimini ileri sürerek de tahliye davasý açabilecekler.

Mahkeme, ’mala el koyma’ yasaðý getirebilecek

BORÇLAR Kanunu Tasarýsý’na göre, taksitle satýþ sözleþmesi, yazýlý yapýlmadýkça geçerli olamayacak. Alýcýnýn taksitleri ödemede temerrüte düþmesi halinde satýcý, hemen ödenmesi gereken taksitlerin veya geri kalan satýþ bedelinin tamamýnýn bir defada ödenmesini isteyebilecek veya sözleþmeden vazgeçebilecek. Hakim de, alýcýya ödeme kolaylýklarý saðlayabilecek ve satýcýnýn satýlaný geri almasýný yasaklayabilecek.

Zarar görenin sevgilisi tazminat isteyebilir

BORÇLAR Kanunu Tasarýsý’ndaki bir düzenlemeye göre, hakim, sadece ölüm halinde deðil aðýr bedensel zararlarda da zarar görenin yakýnlarýna manevi tazminat ödenmesine karar verebilecek. Beraber yaþayýp aralarýnda resmi nikah olmayanlar, niþanlýlar, sevgililer de tazminat isteyebilecek.

3 aylýk kiradan fazla depozito yok

GEREKSÝNÝM ileri sürülerek boþaltýlan konut 3 yýl süreyle eski kiracýdan baþkasýna kiralanamayacak. Bu yasaða aykýrý hareket edenler eski kiracýya bir yýllýk kira bedeli ödeyecek. Mevcut yasa, bu konuda konut sahibine hapis cezasý öngörüyor. Depozito miktarý, 3 aylýk kira bedelini aþamayacak. Kiracý, mal sahibinin onayý olmaksýzýn çekilmemek üzere parayý vadeli tasarruf hesabýna yatýracak.

Kredi sözleþmesinde açýk olmayan hüküm tüketici lehine iþleyecek

BANKALAR, sigorta, seyahat ve taþýma iþletmeleri gibi þirketlerce hazýrlanan "soyut ve tek yanlý" sözleþmelere karþý bireyleri koruyan hükümler getirildi. Örneðin kredi kartý veya sigorta sözleþmesi yer alan bir hüküm, açýk ve anlaþýlýr deðilse veya birden çok anlama geliyorsa, düzenleyenin aleyhine ve karþý tarafýn lehine yorumlanacak. Sözleþmelerde, tek yanlý olarak karþý taraf aleyhine bir hükmü deðiþtirme ya da yeniden düzenleme yetkisi veriþmiþse, bu kayýtlar yazýlmamýþ sayýlacak.
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.