Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
KÝLÝTLÝ YANGIN MERDÝVENLERÝ FELAKETÝN HABERCÝLERÝ
DikkatHýrsýzlýk olaylarýna karþý kilitli tutulan yangýn merdivenleri, özellikle olaylarda insanlarý tahliye edemedikleri için itfaiyenin iþini zorlaþtýrýyor. Hýrsýz korkusu nedeniyle yangýn merdivenlerine kilit vuran apartman yöneticileri ve vatandaþlar, felakete davetiye çýkarýyor.

Kilitli merdivenler muhtemel bir yangýnda apartman sakinlerini ve itfaiye çalýþanlarýný zor durumda býrakýyor. Yetkililer, yangýn merdivenlerine kilit vurulmamasý konusunda vatandaþlarý sürekli uyarmalarýna karþýn gerekli hassasiyetin gösterilmemesinden yakýnýyor.

Yangýn sýrasýnda veya herhangi bir tehlike anýnda insanlarýn tahliyesi için yapýlan yangýn merdivenleri birçok yerde amacý dýþýnda kullanýlýyor. Yangýn çýkýþ merdivenleri kimi apartman ve iþyerlerinde depo olarak kullanýlýrken; kimi binalarda ise hýrsýz korkusu nedeniyle kilitleniyor. Ýtfaiyeciler ise yangýnlarda hayatýný kaybedenlerin yüzde 90`ýnýn binadan çýkamayarak, dumandan zehirlenenler olduðuna dikkat çekiyor.


Ankara Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkaný Faruk Kurutuz, Türkiye`deki binalarýn yüzde 70`inde yangýn merdiveni bulunmadýðýný söylüyor. Mevcut yangýn merdivenlerinin de ancak yüzde 10`unun kullanýlabilir durumda olduðuna dikkat çeken Kurutuz, "Hýrsýz korkusu nedeniyle bazý vatandaþlar ve apartman yöneticileri yangýn merdivenlerinin kat giriþlerine ve apartman çýkýþlarýna kilit vuruyor. Hatta bazý iþyerlerinde depo ve kiler olarak kullanýlanlar da var." diyor.

Yangýn çýkýþlarýný kilitlemekle hýrsýza çare arayanlarýn canlarýný riske attýklarýný ifade eden Kurutuz, "Hýrsýz girerse eve beðendiðini alýr gider. Eðer eve yangýn girerse ve içeridekilerin tahliye imkaný yoksa malýnýn yanýnda canýný da alýr götürür." diye konuþuyor.


Daire Baþkaný Kurutuz, otel ve yurt yangýnlarýndaki ölümlerin büyük çoðunluðunun zehirlenmeden kaynaklandýðýný belirterek, "Türkiye`de, yangýnlarda ölümlerin yüzde 90`ý zehirlenmeden kaynaklanýyor. Eðer yangýn tahliye imkanlarý olsaydý bu insanlar ölmeyecekti." ifadelerini kullanýyor.

Kurutuz, kilitli merdivenlerin yangýn anýnda itfaiye çalýþanlarýnýn mahsur kalanlara müdahale süresini uzattýðýna da iþaret ediyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkaný Ali Karahanlý da itfaiyelerin istedikleri zaman binalarda yangýn denetimi yapma yetkisinin olmadýðýný aktarýyor. Belediyeden yapý ruhsatý alan binalarda yangýn anýnda yangýn merdivenlerini hazýr bulundurulmasýndan apartman yöneticilerinin sorumlu olduðunu bildiren Karahanlý, Yangýndan Korunma Yönetmeliði`ne uyumda en çok eski binalarda sorun yaþandýðýný kaydediyor.

AKUT eðitmeni Mehmet Tanrýsever ise Türkiye`de özellikle sinema salonlarý ve iþ merkezleri gibi insanlarýn kalabalýk olarak bulunduðu yerlerin yangýn anýnda tahliyesi açýsýndan riskli olduðuna dikkat çekiyor. Tanrýsever, alarmlý yangýn merdiveni sistemi ile hem hýrsýzlardan korunulabileceðini hem de felaket anýnda dýþarýya çýkýlabileceðini vurguluyor.

Kaynak: zaman.com.tr
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.