Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
APARTMAN YÖNETÝCÝLERÝ KÝMLÝK BÝLDÝRMEYÝ ATLAMAYIN...
HaberlerOya ARMUTÇU  Ankara'yý hýrsýz korkusu sardý. Hepimizin bir yakýnýnýn evine hýrsýz girdi. Önünde polis bekleyen lojmanlar bile artýk güpegündüz soyuluyor.

41 yýldýr Kavaklýdere'de oturan Çetin Leventoðlu'nun Bülten Sokak'ta oturduðu apartmanda da son iki yýlda ona yakýn hýrsýzlýk olmuþ. Leventoðlu, yöneticilerin bir daire satýldýðý, kiralandýðý veya binada bir iþyeri açýldýðý zaman kimlik bildirme formunun muhtara ve karakola verme zorunluluðunu anýmsatýyor.

ANKARA'yý hýrsýz korkusu sardý. Hepimizin bir yakýnýnýn evine hýrsýz girdi. Önünde polis bekleyen lojmanlar bile artýk güpegündüz soyuluyor. 41 yýldýr Kavaklýdere'de oturan Çetin Leventoðlu'nun Bülten Sokak'ta oturduðu apartmanda da son iki yýlda ona yakýn hýrsýzlýk olmuþ.

Leventoðlu'nun, hepimizi ilgilendiren basit ama çok önemli birkaç önerisi var. Olaylarýn arkasýnda biraz "toplumsal vurdum duymazlýk" olduðunu düþünüyor. Çoðu iþyerine dönen apartmanlara, "kim giriyor, kim çýkýyor" diye kulak kabartýlmasýný öneriyor. Oturduðumuz apartmana "Dikkat ve özen" istiyor. Apartman yöneticilerinin bir daire satýldýðý, kiralandýðý veya apartmanda bir iþyeri açýldýðý zaman "Aile beyan formu" ve "Ýþyeri kimlik bildirme formununu" muhtara ve karakola verme zorunluluðunu anýmsatýyor. Leventoðlu, yöneticilerin çoðu zaman bu görevi "atlandýðý" uyarýsý yapýyor. Leventoðlu'nun mektubu bakýn þöyle:

GENELDE ATLANIYOR

"1966 senesinden beri Kavaklýdere'de oturmaktayým. Binamýzda son senelere gelene kadar huzur dolu bir yaþam vardý. Son senelerde kanunda yeri olduðuna dayanarak iki avukat bir doktor, bir muhasebe bürosu açýldý. Böylece binaya giren çýkanlar belli olmadýðýndan son iki sene içinde ona yakýn hýrsýzlýk oldu. Bunlarýn oluþumunda gündüz saatleri de dahil. Bütün olaylarda toplumun vurdum duymazýlðý olduðunu düþünüyorum. Bir diðer konu da yöneticilerin görevleri arasýnda yeralan bir kat satýldýðý vyea kiraya verildiði zaman aile beyan formu ve iþyeri kimlik bildirme formu doldurularak, muhtara veya karakola verilmesi mecburidir. Bu büyük bir çoðunlukla yapýlmamaktadýr. Böylece binada oturanlarýn kimlikleri ve iþleri belli olmamaktadýr. Bu kaçak iþçi çalýþtýrmak veya Maliye müracaatlarýnýn yapýlmamasý hakkýný bile doðurmaktadýr..."

BÝRAZ ÖZEN VE DÝKKAT

Ben de Leventoðlu'na hak verdim. Artýk bir küçük bir kasaba büyüklüðündeki sitelerde oturduðumuz, iþyerleri de gözönüne alýnýnca, buralara kimin girip kimin çýktýðýnýn belli olmadýðýna göre apartman yöneticileri ile o binada oturanlar güvenlikleri için çevrede olana bitene duyarlý olmalýlar belki de.

KANUNA GÖRE DE ZORUNLU

Kimlik Bildirme Kanunu'nun beþinci maddesi Leventoðlu'nun dikkat çektiði bu konuyu düzenliyor. Kat mülkiyetine tabi taþýnmazlarda, aile reisleri, bildirim formunu yöneticiye vermekle yükümlü. Yönetici de muhtara ve karakola vermekle Yani kanun yöneticiye apartmanda oturanlarýn kimliklerini bildirim zorunluluðu getiriyor. Yerine getirmeyen sorumlu yöneticiye ise sadece 1 YTL para cezasý öngörülüyor. Ama 15 Aðustos 2007'de yürürlüðe girecek "Adres Kayýt Yönetmeliði" bildirilen adresin gerçeðe aykýrý olmasý halinde, ilgilisini 4 yýla kadar hapisle cezalandýrýlacak.

HIRSIZLIÐA KARÞI BASÝT AMA ETKÝLÝ ÖNLEMLER

EMNÝYET kaynaklarýnýn hýrsýzlýða karþý sýraladýðý basit ama etkili önlemler de bakýn þöyle:

Ev ve dairelerinizin birinci, ikinci kat balkon ve pencerelerinin kilitleri saðlam ve demir olsun

Kapýlarda çift kilit bulundurup, geceleri kapý arkalarýna emniyet zincirin takýn

Evlerinizi kýsa süreli olarak terk edeceðiniz zaman özellikle geceleri bir lambayý yanýk býrakýn

Apartman kapýlarý saðlam olsun, zil tertibatý taktýrýn

Apartman yöneticisi tarafýndan apartman kapýcýsýnýn dikkati çekilerek apartmana giren yabancý þahýslar takip altýna alýnsýn

Sokak lambalarýnýn yanýk tutun

Ýþyerinizin kapýlarýna saðlam kilit takýn, camlarýnýn demirli kepenkler ile muhafaza altýna alýn

Þüpheli þahýslarý her an 155 numaralý telefona ihbar edin

Ýþe alacaðýnýz þahýslar hakkýnda ön bilgi sahibi olmak için geçmiþleri hakkýnda bilgi toplayýn. Herhangi bir olay vukuunda en yakýn bölge karakoluna bilgi vererek görevli isteyip, olay yerinin incelenmesinin saðlanmasýna, görevliler olay yerini tetkik edinceye kadar hadise mahallini muhafaza altýna alýnmasýný saðlayýn

Oto park edildiðinde, oto içersinde ehliyet, ruhsat, para ve kýymetli evrak bulundurmayýn

Otolarýn ön ve arka bölümlerinde dýþarýdan bakýnca ilgi çekici eþyalar bulundurulmayýn

Otolara hýrsýzlýk olaylarýna karþý alarm tertibatý taktýrýn
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.