Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 4

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
ABONENÝN YAZILI TALEBÝ OLMADAN ZORLA VE KEYFÝ SAYAÇ DEÐÝÞTÝRLEMEZ'
Yargýtay kararlarýKütahya Doðalgaz Daðýtým Firmasý Çinigaz'ýn tüketicilerin izni ve talebi olmadan, sayaç deðiþtirme uygulamasýna Kütahya 2. Asliye Mahkemesi'nden sonra Yargýtay da geçit vermedi. Mahkeme kararýný onayan Yargýtay, Türkiye için emsal olacak bir karar vermiþ oldu.

Yargýtay 13. Dairesi, Çinigaz firmasýnýn zorla sayaç deðiþtirme eylemini hukuka uygun bulmadý. Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) öðretim görevlisi Salih Aytemur tarafýndan Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açýlan dava sonucumahkeme, Salih Aytemur'un talebini yerinde bularak Türkiye'de emsal olacak þekilde karar vermiþti. Bu karar üzerine kararý temyiz eden Çinigaz Firmasýnýn temyiz istemini Yargýtay 13. Dairesi 'Yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarýnýn reddi ile' red ederek ilgili mahkeme kararýný usul ve yasaya uygun bularak hükmün onanmasýna karar verdi. Salih Aytemur, bu kararla, Çinigaz firmasý baþta olmak üzere doðalgaz firmalarýnýn keyfi, baskýyla sayaç deðiþtirme döneminin sona ermiþ olduðunu ifade etti.

YARGITAY DA HUKUKSUZ BULDU

Yargýtay 13. Hukuku Dairesi tarafýndan kararý ONANANKütahya yerel mahkeme kararýnda; Salih Aytemur'u haklý bularak, Çinigaz Firmasýnýn ilgilinin yazýlý talebi olmadan zorla sayaç deðiþtirme eyleminde bulunamayacaðýna Türkiye'de emsal olacak nitelikte karar vermiþti.

Yerel mahkeme 18.10.2012 tarih ve 2012-373 kararýnda; EPDK Müþteri Hizmetleri Yönetmeliðinin 40/3 maddesine atýf yaparak Daðýtým þirketinin baðýmsýz bölüm maliki, binanýn ve tesissin sahibi ya da bunlarýn yetkili temsilcisinin yazýlý talebi doðrultusunda mevcut sayaç deðiþtirebileceðini ve daðýtým þirketinin sayaç deðiþtirme hususunda Müþterilerine hiçbir þekilde zorlamada bulunamayacaðý hükmünü hatýrlatarak, 'Abone baðlantý sözleþmesini imzalayan davacýnýn (Salih Aytemur'un) bulunduðu binaya giderek gaz kesilmesi sonucunu doðuracak þekilde aboneyi talebi olmadýðý halde sayaç deðiþtirmeye zorladýðý, baský altýna aldýðý anlaþýldýðýndan taraflar arasýnda doðan çekiþmesinin giderilmesine; davalýnýn (Çinigaz'ýn) yapmýþ olduðu müdahalenin men'ine karar vermek gerektiði belirtilmiþ ayrýca; ayný kararda; usulsüz doðalgaz kullanýmý durumunda gazýn kesilmesi ve ilgili yönetmeliðin 53. Maddesi gereðince iþlem tesis edilmesi gerektiði, kaydedilerek, 'Yani sayacýn sökülmesi iþlemi deðildir. Buradan anlaþýlmasý gereken þey doðalgazýn kesilmesidir. Mahkememiz kararýndan anlaþýlmasý gereken þey ön ödemeli sayaçlarýn yerinde kalmasý, mekanik sayaçla davacýnýn talebi olmaksýzýn deðiþtirilmemesi olarak anlaþýlmalýdýr' ifadelerine yer verilmiþti.

Yerel mahkeme kararýn hükmünde, 'EPDK Müþteri Hizmetleri Yönetmeliðinin 40/3 fýkrasý gereðince sayaç deðiþimi hususunda zorlamada bulunamayacaðýndan Davalý (Çinigaz) tarafýndan çýkartýlan çekiþmenin önlenmesine; sayaç deðiþimine iliþkin davalýnýn (Çinigaz'ýn) yapmýþ olduðu müdahalenin MEN'ine' hükmetmiþti.


'ABONENÝN YAZILI TALEBÝ OLMADAN ZORLA VE KEYFÝ SAYAÇ DEÐÝÞTÝRLEMEZ'

Salih Aytemur, izni, talebi olmadan kendisine sayaç deðiþtirme baskýsý yapan ve binasýnýn gazýný kesen doðalgaz firmasý Çinigaz'a karþý Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtýðý davada mahkemenin Çinigaz'ýnaboneleri mevzuat gereði yazýlý talepleri olmadan sayaç deðiþtirmeye zorlayamayacaðýna karar verdiðini, Çinigaz'ýn, karara itiraz ederek mahkemenin kararýna Yargýtay'da temyiz ettiðini, Yargýtay 13. Hukuk Dairesi'nin kendini haklý bulan ve 2. Asliye Hukuk Kararýný onadýðýný, kararýn Türkiye için bir emsal karar oluþturduðunu söyleyerek, Çinigaz'ýn ve diðer firmalarýn bundan böyle Yargýtay'ýn emsal kararý gereði, tüketicinin (abonenin) yazýlý talebi olmadan keyfi ve habersiz bir þekilde sayaç deðiþtiremeyeceklerini, hukuksuzluk yapamayacaklarýný söyledi.

Salih Aytemur, 2 yýlý aþkýn süren mücadelesinde hakkýn ve hukukun üstün gelmesinin sevindirici olduðunu, Yargýtay kararýnýn Türkiye için emsal bir karar olduðunu, hiçbir doðalgaz daðýtým firmasýnýn artýk abonenin izni ve yazýlý talebiolmadan sayaç deðiþtirme baskýsý yapamayacaðýný ve sayaçlarý deðiþtiremeyeceðini söyledi.

Aytemur, Çinigaz firmasýnýn uygulamasý sonucu Kütahya'da birçok sayacýn zorla deðiþtirildiðini, insanlarýn maðdur edildiðini belirterek, EPDK'nýn gerekli incelemeleri yaparak, zorla deðiþtirilen sayaçlarýnabonelerin talebi doðrultusunda hiçbir ücret ödemeden yerine takýlmasýný ve alýnan ücretlerin iadesinin saðlanmasýný ve yönetmeliðe aykýrý hareket eden firmaya gereken cezai müeyyidenin uygulanmasýný istedi.

'TÜRKÝYE ÝÇÝN EMSAL KARAR'

Aytemur ayrýca, daha öncede Çinigaz'ýn Sayaç deðiþimi bedeli adý altýnda 'haksýz, usulsüz para aldýðýný ve bunu da açtýðý davada tescillediðini, kendisinin bu parayý geri aldýðýný ancak bu haksýz paranýn binlerce aboneden alýndýðýný, milyonlarca hakksýz kazanç saðladýðýný, baþta EPDK olmak üzere Cumhurbaþkanlýðý, Baþbakanlýk, Enerji Bakanlýðýna haksýz alýnan sayaþ deðiþim bedellerinin abonelere doðrudan ödemesinin yapýlmasýný talep ettiðini, EPDK'nýn soruþturma baþlatmasýna raðmen 2 seneyi aþkýn süredir EPDK'dan bir sonuç çýkmamasýna da bir anlam veremediðini söyledi.

Çinigaz'ýn haksýz-hukuksuz sayaç deðiþimi adý altýnda abonelerde aldýðý ücret geri talep eden abonelere bu parayý geri alýrsanýz sayacýnýzý deðiþtirir, daha fazla para ödersiniz, güvence bedeli ödersiniz tehdidinde bulunduðunu ve parasýný geri alan abonelerin sayacýný zorla deðiþtirdiðini, güvence bedeli aldýðýný, bazý abonelerin ise aldýklarý parayý iade ederek sayaç deðiþikliðinden vazgeçmek zorunda kaldýðýný ifade eden Aytemur, Yargýtay'ýn bu kararý artýk zorla sayaç deðiþtirmeyi bitirmiþtir. Bu karar sonrasý kendisinden haksýz sayaç deðiþimi adý altýnda 130 TL dolayýnda para alýnan aboneler bu paralarý Çinigaz'dan talep edebilir ve alabilir.'

AYTEMUR'DAN EPDK'NA'ACELE ÝLE YÖNETMELÝK DEÐÝÞÝKLÝÐÝNÝ NEDEN YAPTINIZ SORUSU'

Davanýn Yargýtay aþamasýnda EPDK'nýn doðalgaz kuruluþlarý lehine bir yönetmelik deðiþikliðini acilen çýkarmasýna da anlam veremediðinibelirten Aytemur, EPDK, defalarca þikayetlerime raðmen usulsüz alýnan sayaç deðiþim paralarýn abonelere ödetilmesi konusunda çok hýzlý davranmýyor, hatta 2 yýldýr hiçbir þey yapmýyor ama EPDK ile birçok yazýþmasý olmasýna ve dava süreci bilinmesine raðmen bu þirketler lehine, Çinigaz lehine dava sürecini etkilemeye yönelik yönetmelik deðiþikliðini süratle yapabiliyor. EPDK'ye sormak gerekiyor, bu ne acele deðiþiklik? Bu hýzlý deðiþikliðin gerekçesini yazýlý olarak da sordum ama cevap alamadým. Bu durum çok þaþýlacakvahim bir durum. EPDK'nýn hassasiyetini, hýzýný biran önce sayaç deðiþimi adý altýnda Kütahyalý abonelerden Çinigaz firmasý tarafýndan alýnan, TBMM kayýtlarýna da geçen haksýz paralarýn iadesi konusunda göstermesini, Çinigaz þirketinin usulsüz uygulamalarý için gereðinin yapýlmasýný, Kütahyalýlarýn bu þirket için þik'yetlerine kulak verilmesini istedi. Demokratik bir ülkede, rekabet ortamýnda hiçbir þirketin bu tutumu sergilemeyeceðini ifade eden Aytemur, 'Sanýrým Çinigaz Türkiye'de müþteriyi önemsemeyen, müþteri memnuniyetsizliði had safhada olan þirketlerin baþýnda geliyor' dedi.

Salih Aytemur, EPDK'nýn sayaç deðiþikliði ile ilgili yaptýðý yönetmelik deðiþikliðini Çinigaz vekili avukatýn Yargýtay'a sunduðunu ancak Yargýtay kararýnda belirtildiði gibi, 'Yerinde olmayan tüm temyiz itirazlarýnýn reddi ile' kararýn onandýðýný, söz konusu acele ile çýkartýlan yönetmelik deðiþikliðinin de sonucu deðiþtirmediðini, abonelerin yazýlý talebini gerektirdiðini ve zorlama yapýlamayacaðý hükmünün geçerli olduðunu, deðiþen yönetmelikte sadece ön ödemeli sayaç ifadesinin çýkarýldýðýný ancak bunun esasý deðiþtirmediðini ifade etti.

Salih Aytemur, dava sürecinde maddi ve manevi kayýp ve zararlarýnýn olduðunu kaydederek Çinigaz þirketi hakkýnda maddi ve manevi tazminat davasý açacaðýný da sözlerine ekledi
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.