Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 4

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
APARTMANLARDA BALKON KAPATMA OLAYI VE DANIÞTAYIN GÖRÜÞÜ
YazarlarElif DEMÝRHAN
Yaklaþým Dergisi / Haziran 2005I- GÝRÝÞ

Özellikle son yýllarda, apartmanlardaki balkonlarýn, deðiþik þekillerde kapatýlmasý yaygýnlaþmaya baþladý.

Apartman sakinleri arasýnda tartýþmalara ve baþta belediye olmak üzere bazý kurumlara þikayetlere konu olabilen bu uygulama ile ilgili olarak, Danýþtay’a intikal eden çok sayýda ihtilaflý olay var.

Geniþ bir kesimi ilgilendiren bu konuyu, Danýþtay’ýn da kararlarý ýþýðýnda, kýsaca ortaya koymakta yarar görüyoruz.II- DANIÞTAY’IN GÖRÜÞÜ

Bu konuda, öncelikle belirtmek gerekirse, balkon kapatmanýn yasal olup olmadýðý; balkonun gömme balkon olup olmadýðýna ve balkonu kapatma biçimine göre deðiþiyor.

Kapatma olayýnda, balkonun gömme balkon olmasý, taban alanýnýn artmamasý, taþýyýcý unsurlarýn ve çekme mesafelerinin etkilenmemesi durumunda, balkonun camla kapatýlmasýnda, yasaya aykýrýlý olmadýðýna karar veriliyor.

Kapatýlan balkonlarla ilgili olarak, Danýþtay’a intikal eden uyuþmazlýklarda, Danýþtay’ca;

“3194 sayýlý Ýmar Kanunu’nun 21. maddesinin 3. fýkrasýnda, derz, iç ve dýþ sýva, boya badana, oluk, dere, doðrama, döþeme ve tavan kaplamalarý, elektrik, sýhri tesisat tamirleri ile çatý onarýmý ve kiremit aktarýlmasý ve yönetmeliðe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazýrlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taþýyýcý unsuru etkilemeyen diðer tadilatlar ve tamiratlarýn ruhsata tabi olmayacaðý hükme baðlanmýþtýr.

634. sayýlý Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesinin 2. fýkrasýnda, kat maliklerinden birinin bütün kat maliklerinin rýzasý olmadýkça ana gayrimenkulun ortak yerlerinde, inþaat onarým ve tesisleri, deðiþik renkte dýþ badana ve boya yaptýramayacaðý, kendi baðýmsýz bölümünde ise ana yapýya zarar verecek nitelikte onarým, tesis ve deðiþiklik yapamayacaðý, hükmüne yer verilmiþtir.

Gömme balkonun, alüminyum çerçeve ve cam ile kapatýlmasý suretiyle, taban alaný dýþýnda yeni ve fazladan bir alan kazanýlmadýðý, çekme mesafesinin ihlal edilmesinin söz konusu olmadýðý, yapýlan tadilatýn taþýyýcý unsurlarý etkilemediði, cephe görünümünde meydana gelen deðiþikliðin ise ruhsat almayý gerektirmediði, bu nedenle ruhsat gerektirmeyen bu tür tadilatlar için, yýkým iþlemi tesis edilmesinin ve para cezasý verilmesinin hukuka uygun olmadýðýna...”

oybirliðiyle karar verilmiþtir (1).III- SONUÇ

Yukarýda özeti verilen Karar’dan da farkedileceði gibi, yapýlan tadilatýn;

- Taban alaný dýþýnda, yeni ve fazladan bir alan kazandýrmamasý,

- Çekme mesafesinin ihlal edilmemesi,

- Yapýlan tadilatýn taþýyýcý unsurlarý etkilememesi,

- Ruhsat almayý da gerektirmemesi

nedeniyle, bu tür tadilatlarýn yýkýmý yoluna gidilemeyeceði ve para cezasý da kesilemeyeceði açýk ve net olarak belirtilmektedir.

Karar, Danýþtay’ýn binalarda yapýlacak bazý tadilatlarý yansýtmasý bakýmýndan önemlidirYorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.