Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
KONUT KAPICILARINA KONUT VERÝLMESÝ ZORUNLU DEÐÝLDÝR HÜKMÜ ÝPTAL EDÝLMÝÞTÝR
Konut Kapýcýlarý
03 Mart 2004 Tarihli R.Gazetede yayýnlanan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn “Konut Kapýcýlarý Yönetmeliði”nin 13. maddesinde yer alan “kapýcýya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu deðildir.” hükmünü Danýþtay 10. dairesi 3.03.2007 tarihinde iptal etti.

Bu iptal kararýný aþaðýya alýyoruz:


Danýþtay 10. Dairesi

Tarih : 13.03.2007 Esas No : 2004/6952 Karar No : 2007/946

Konut Kapýcýlarý Yönetmeliðinin 13. maddesinde yer alan “Kapýcýya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu deðildir.” hükmünün iptali hk.

Ýstemin Özeti:

03.03.2004 tarih ve 25391 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan “Konut Kapýcýlarý Yönetmeliði”nin 13. maddesinde yer alan “kapýcýya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu deðildir.” hükmünün; imar mevzuatýna göre kapýcý konutu ayrýlmasý zorunlu olan binalarda çalýþan kapýcýlara, kapýcý konutu verilmesi zorunluluðu gözetilmeksizin yapýlan düzenlemenin hukuka aykýrý olduðu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Karar:

Dava, 03.03.2004 tarih ve 25391 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan “Konut Kapýcýlarý Yönetmeliði”nin 13. Maddesinde yer alan “kapýcýya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu deðildir.” hükmünün iptali istemiyle açýlmýþtýr.

4857 sayýlý Ýþ Kanunu’nun “Konut kapýcýlarýnýn özel çalýþma koþullarý” baþlýklý 110. Maddesinde; “Konut kapýcýlarýnýn hizmetlerinin kapsam ve niteliði ile çalýþma süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yýllýk ücretli izin haklarý ve kapýcý konutlarý ile ilgili hususlarýn düzenlenmesinde uygulanacak deðiþik þekil ve esaslar Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca hazýrlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.” Kuralý bulunmaktadýr.

Yukarýda anýlan Yasa kuralýnda belirtilen hususlar, dava konusu Yönetmelik ile düzenlenmiþ olup; anýlan Yönetmeliðin “Kapýcý Konutu ve Tahliyesi” baþlýklý 13. maddesinde; kapýcýya görevi nedeniyle konut verilmesinin zorunlu olmadýðý, eðer kapýcýya görevi nedeniyle konut verilmiþse, konutun 3194 Sayýlý Ýmar Kanunu ve Belediye Ýmar Yönetmelikleri ile öngörülen koþullara uygun olmasý gerektiði; kapýcýya görevi nedeniyle verilmiþ olan konut için iþ sözleþmesinin devamý süresince kira istenemeyeceði kuralýna yer verilmiþtir.

Öte yandan, 3194 sayýlý Ýmar Kanunu’nun 36. Maddesinin 1. fýkrasýnda, kapýcý dairesi ayrýlmasý mecburiyeti olan binalarda, bu dairelerin yönetmelikte belirtilen þart ve ölçüleri taþýmasý gerektiði; son fýkrasýnda da nerelerde ve hangi binalarda kapýcý dairesi ayrýlmasý gerektiðinin imar yönetmeliklerinde gösterileceði belirtilmiþtir.

3030 sayýlý Kanun Kapsamý Dýþýnda Kalan Belediyeler Tip Ýmar Yönetmeliði’nin 52. maddesinde, konut olarak kullanýlacak daire sayýsý 12’den fazla olan binalarda kapýcý dairesi yapýlmasýnýn mecburi olduðu; ayný Yönetmeliðin 53. maddesinde de kapýcý dairelerinin amacý dýþýnda kullanýlamayacaðý kuralý yer almaktadýr.

4857 sayýlý Yasanýn 110. maddesinde, konut kapýcýlarýnýn çalýþma koþullarýnýn; sözleþme serbestisi ilkesi uyarýnca taraflar arasýnda yapýlacak iþ akdiyle belirlenmesi yerine, yürüttükleri hizmetin niteliði, çalýþma sürelerinin farklýlýðý ve sorumluluklarý itibariyle kamu hukuku kapsamýnda yönetmelikle düzenlenmesi gereken bir husus olarak ele alýndýðý, anýlan maddede kapýcý konutu ile ilgili hususlarýn da yönetmelikle düzenlenecek hususlar arasýnda sayýlmasý nedeniyle Yönetmeliði 13. maddesinde kapýcý konutu ile ilgili düzenlemeye yer verildiði görülmektedir.

Diðer taraftan imar ile ilgili mevzuat hükümlerinin deðerlendirilmesinden; konut olarak kullanýlan ve daire sayýsý onikiden fazla olan binalarda kapýcý dairesi yapýlmasýnýn zorunlu olduðu ve kapýcý dairesinin amacý dýþýnda kullanýlamayacaðý, dolayýsýyla bu konutlarýn, görev nedeniyle yalnýzca kapýcýya tahsis edilebileceði, ancak 12 daireden az olan ve konut olarak kullanýlan binalar ile iþyeri olarak kullanýlan binalarda kapýcý dairesi ayrýlmasý ve dolayýsýyla kapýcýya konut tahsisine iliþkin bir zorunluluðun bulunmadýðý sonucu çýkmaktadýr. Özellikle kaloriferli konutlarda, kapýcýlarýn, konutun kaloriferini zamanýnda yakma, ýsýyý ayarlama ve söndürme görevini yerine getirebilmeleri, günlük çalýþma süresinin gün içinde bölünmesini gerektirmekte olup, bu çalýþma biçimi de kapýcýnýn kapýcý konutu olarak ayrýlan yerde oturmasýný zorunlu kýlmaktadýr. Ayrýca, 1774 sayýlý Kimlik Bildirme Kanunu’nun 11. maddesi ile kapýcýlara yüklenen, binalarda bildirim dýþý kimselerin oturup oturmadýðýný, garaj kömürlük, boþ daire gibi bölümlere saklanmalar, sýðýnmalar, bazý eþya ve maddeleri gizlemeler olup olmadýðýný kontrol etme yükümlülüðünün yerine getirilebilmesi; kapýcýlarýn, imar mevzuatý uyarýnca kendilerine ayrýlan konutta oturmalarý ile mümkündür. Yasakoyucunun konut olarak kullanýlan ve daire sayýsý onikiden fazla olan binalarda kapýcý konutu ayrýlmasýný öngörmekle, bu türden binalarda çalýþan kapýcýlarýn bizzat iþyerlerinde ikamet etmelerini amaçladýðý açýktýr.

Bu durumda, imar mevzuatýna göre kapýcý konutu ayrýlmasý zorunlu olan binalarda çalýþan kapýcýlara kapýcý konutu verilmesi zorunluluðu gözetilmeksizin, tüm konut kapýcýlarýna kapýcý konutu verilmesinin zorunlu olmadýðý sonucunu yaratan dava konusu düzenlemede hukuka uyarlýk bulunmamaktadýr.

Açýklanan nedenlerle, 03.03.2004 tarih ve 25391 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan “Konut Kapýcýlarý Yönetmeliði”nin 13. maddesinde yer alan “kapýcýya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu deðildir.” hükmünün iptaline, oybirliðiyle karar verildi.

Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.