Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 3

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
DAÝRELERDE KOMBÝ, KLÝMA GÝBÝ CÝHAZLARIN KONULACAÐI YERLER HAKKINDA
Yargýtay kararlarýDAVA : Dava dilekçesinde, ortak yere elatmanýn önlenmesi, projeye aykýrýlýklarýn giderilmesi istenilmiþtir. Mahkemece davanýn kýsmen kabulüne karar verilmiþ, hüküm: taraf vekillerince temyiz edilmiþtir. Temyiz isteminin suresi içinde olduðu anlaþýldýktan sonra, dosyadaki bütün kaðýtlar okunup gereði düþünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazýlara, kararýn dayandýðý kanýtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanýtlarýn takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazlarý yerinde deðildir.

Ancak;

Davacý dava dilekçesinde, davalýnýn balkonuna monte ettiði kombi cihazýnýn bacasýnda yoðunlaþan buharýn oluþturduðu suyun binanýn giriþ ve çýkýþ yerlerine akmak suretiyle kat maliklerinin ýslanmalarýna neden olduðunu ileri sürmektedir. Yerinde yapýlan kesif sonucu düzenlenen bilirkiþi raporunda sözü edilen su damlamasý ile ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alýnmasý gerektiði tartýþýlmamýþtýr.

Doðalgaz veya sývý yakýtla çalýþan þofben ve kombi ile elektrikle çalýþan klima cihazlarý modern yasamýn vazgeçilmez, faydalý ve zorunlu ev aletlerindendir. Anataþýnmazýn onaylý mimari projesinde bu aletler için yer ayrýlmadýðý takdirde, bunlarýn baðýmsýz bölümlerin hangi yerlerine konulacaðý sorunu ile karþýlaþýlmaktadýr. Bu tür uyuþmazlýklarýn çözümünde, Kat Mülkiyeti Yasasý’nýn yasaklayýcý hükümlerini aynen uygulamak sorunu herkesin kabul edebileceði biçimde çözmemekte, bazen de isi daha karmaþýk ve içinden çýkýlmaz bir hale getirmekte, memnuniyetsizliðe neden olmaktadýr. Bulunacak çözüm yolu; kiþilerin can güvenliðini tehlikeye düþürmemek, caðýn sunduðu bu teknolojik olanaklardan tüm kat maliklerini yararlandýrmak, bunun yanýnda da 634 sayýlý Kat Mülkiyeti Yasasý’nýn 18. maddesinde deðinildiði gibi bu cihazlarý kullananlarýn doðruluk kurallarýna uymasýný saðlamak, diðer kat maliklerini rahatsýz etmemek. ve onlarýn haklarýný çiðnememek, yönetim planý hükümlerine de uymak olmalýdýr. Bu ana ilkeler çerçevesinde; öncelikle apartmanýn onaylý mimari projesinde kombi, þofben ve klima cihazlarý için belirlenmiþ bir yer bulunup bulunmadýðýnýn araþtýrýlmasý ve bu aletler için özel bir yer ile baca ve gider sistemi ile ilgili herhangi bir düzenleme yapýlýp yapýlmadýðýna bakýlmalý, yer ayrýlmamýþ ise bu takdirde anataþýnmazýn yönetim planýnda; kat maliklerinin baðýmsýz bölümlerinin balkon veya pencerelerine kombi, þofben ve klima cihazlarýnýn konulmasýnýn yasaklanýp yasaklanmadýðý araþtýrýlýp, yönetim planýnda böyle bir yasaklayýcý düzenleme bulunduðu takdirde mahkemece balkona veya pencereye konulmuþ olan cihazlarýn sokulup kaldýrýlmasýna karar verilmelidir. Bu aletler için yönetim planýnda bir yasaklama bulunmadýðý takdirde balkonun iç kýsmýndaki duvarlara veya baðýmsýz bolumun pencerelerine monte edilmek, baþka baðýmsýz bölümlere ve ortak alanlara su veya herhangi bir sivi akýtmamak, zarar verecek ve tahammül sýnýrlarýný asacak boyutta koku, duman veya ses çýkarmamak koþuluyla buna izin verilmelidir.

Somut olaya gelince; anataþýnmazýn yönetim planýnda balkonlara kombi cihazý konulamayacaðýna dair bir yasaklama bulunmamaktadýr. O halde mahkemece, olay yerinde bilirkiþi aracýlýðýyla onaylý mimari proje de uygulanmak suretiyle kesif yapýlarak mimari projede kombi için yer ayrýlýp ayrýlmadýðýnýn, ayrýlmýþ ise þofbenin buraya konulup konulmadýðýnýn tespit edilmesi, projede özel bir yer gösterilmiþ ve alet bu yere konulmamýþ ise halen bulunduðu yerden kaldýrýlarak tekniðine uygun þekilde projesindeki yerine yerleþtirilmesi, projesinde herhangi bir þekilde kombi Cihazý yeri yok ise bu takdirde kombi cihazýnýn teknik özellikleri de irdelenerek davacýnýn iddia ettiði gibi bacasýnda buhar yoðunlaþmasý oluþup oluþmayacaðý ve bunun sonucu olarak çevreye rahatsýzlýk verecek miktarda su akýtýp akýtmadýðýnýn, su akýtmasý halinde bunun ne þekilde giderilebileceðinin, söz konusu suyun baðýmsýz bolumun kombi cihazýnýn yerleþtirildiði balkonun zemininde bulunmasý gereken atik su gideri hattýna verilip verilemeyeceðinin saptanýp belirlenmesi, rahatsýzlýðý giderecek hiçbir çözüm yolu bulunamadýðý takdirde kombi cihazýnýn sökülerek kaldýrýlmasýna karar verilmesi gerektiðinin düþünülmemesi doðru görülmemiþtir.

SONUÇ : Bu itibarla, yukarýda açýklanan esaslar gözönünde tutulmaksýzýn yazýlý þekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlarý bu nedenlerle yerinde olduðundan kabulü ile hükmün HUMK’nin 428. maddesi gereðince ( BOZULMASINA ), temyiz peþin harçlarýnýn istek halinde temyiz edenlere iadesine, 10.04.2008 gününde oybirliðiyle karar verildi.
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.