Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 3

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
KÝRACI ZAM YAPMASIN
HaberlerYeni yýlla birlikte akaryakýttan iletiþime bir çok temel ürüne zam geldiðini hatýrlatan Büyüknohutçu, “Bu zamlar aslýnda olmamasý gerekirken, kira fiyatlarý üzerinde de baský yaptý. Ev sahipleri, zamlara ve enflasyona karþý kendilerini korumak için kira fiyatlarýný artýrma eðilimine girdi” dedi.

Danýþtay Hukuk Dairesi'nin yaklaþýk 3 ay önce aldýðý bir kararý hatýrlatan Büyüknohutçu, Danýþtay'ýn bu kararla, “Kriz ortamýnda kiraya zam yapýlamaz” dediðini aktardý.

KÝRACI ZAM YAPMASIN

Ýlgili davanýn kiracýnýn kontratta belli oranda artýþ yazýlý olmasýna raðmen kirasýný artýrmadýðý için ev sahibi tarafýndan yerel bir mahkemede açýldýðýný anlatan Büyüknohutçu, þunlarý söyledi: “Yerel mahkeme ev sahibi lehinde karar vermiþ ve kiracýya, 'kontratta yapýlan zammý yapmalýsýn' demiþti. Kiracý da bu kararý üst mahkemeye taþýdý. Danýþtay Hukuk Dairesi de aldýðý kararla, 'Kriz ortamýnda kiraya zam yapýlamaz. Kiranýn zamlanmasýyla ilgili ev sahiplerinin açacaklarý davalarý yerel mahkemeler kabul etmemeliler' diyor.

DANIÞTAY'IN KARARI GEÇERLÝ

Kontratta yýllýk artýþ olarak belli bir oran taahhüt edilmiþ olsa bile kiracýya zam yapmama hakký doðduðunu belirten Büyüknohutçu, “Bir yanda kontrat var, bir yanda da Danýþtay'ýn kararý… Geçerli olan Danýþtay'ýn kararýdýr” diye konuþtu.

Kontratta yazan kadar artýþ yapýlmalý

Ýzmir Emlak Komisyoncularý Odasý Baþkaný Mesut Güleroðlu, kira artýþlarýnýn enflasyon oranýnda yapýlacaðýný yönünde yasal bir mevzuatýn olmadýðýný söylerken, 1990'lý yýllarda enflasyon oranlarýnýn yüksek olmasý nedeniyle, kiralarýn yüzde 85-90 oranýnda artýrýldýðýný belirtti. Buna yönelik bir kanun olmadýðýný ifade eden Güleroðlu, "Enflasyon oranlarý son yýllarda yüzde 10'larda seyretmeye baþlayýnca insanlar kira kontratlarýndaki artýþlarý psikolojik olarak yüzde 10-12 olarak saptadý. Yalnýz bir kira akdine, artýþ hanesine ne yazarsanýz o aynen geçerli olur. Yani yüzde 20 artýþ yazýlýysa kontratta, kiracý o oranda artýrmak zorunda. Kiracýnýn, 'Ben bu kanuna göre yüzde 6,25 artýrýrým' deme lüksü yok” diye konuþtu.
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.