Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
EVE MUHTELÝF ERKEKLER ÝLE GELME NEDENÝ ÝLE TAHLÝYE ÝSTEMÝ
Yargýtay kararlarýT.C. YARGITAY
18.Hukuk Dairesi

Esas: 1997/5489
karar: 1997/6171
karar Tarihi: 10/06/1997

ÖZET: Mesken niteliðindeki baðýmsýz bölümün randevu evi olarak kullanýlmasý ancak iþyeri olarak tanýmlanabilirse de davalý R.’in kabule göre sabit olan eylemi geceleri dýþarýda kalýp sabahýn erken saatlerinde muhtelif erkeklerle birlikte eve gelmesidir.

Bu husus baðýmsýz bölümün randevu evi olarak kullanýlmasý anlamýna gelmediði gibi dinlenen tanýklarýn ifadeleri böyle bir kabule de yeterli deðildir. Bu durumda mahkemece yasa hükümlerinin doðrudan uygulanmasý söz konusu olup hukuki nitelendirmenin mahkemeye ait olduðu ve baðýmsýz bölümün maliki ile kiracýlarý arasýndaki akdin feshini isteme hakkýnýn baðýmsýz bölüm malikine ait bulunduðu esaslarý göz önünde bulundurularak 33. maddenin 2 ve 3. fýkralarýnýn uygulanmasý söz konusu iken, yasal dayanaðý olmayan biçimde ve ihtar ile süre verilmeksizin doðrudan tahliyeye karar verilmesi doðru görülmemiþtir.(634 S. K. m. 18, 24, 33)

dava: dava dilekçesinde tahliye istenilmiþtir. Mahkemece davanýn kabulü cihetine gidilmiþ, hüküm davalýlar vekili tarafýndan temyiz edilmiþtir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduðu anlaþýldýktan sonra dosyadaki bütün kaðýtlar okunup gereði düþünüldü:

Karar: dava ana gayrimenkulde kat maliki bulunan E. Çelik ile baðýmsýz bölümü davalýlara kiralayan Y. Taþkale tarafýndan davalýlarýn ahlaka aykýrý yaþam sürdürdükleri, gürültü yapýp diðer kat maliklerini rahatsýz ettikleri gerekçelerine dayanarak tahliye istemi ile açýlmýþ olup, mahkemece kiraya verenin akde aykýrýlýk nedeni ile açtýðý davanýn aktif husumet koþulunun gerçekleþmediði nedeniyle reddedilmiþ, ancak davalýlarýn kat mülkiyeti Kanununa aykýrý davranýþlarý varit görülerek baðýmsýz bölümü kullanan gerekçesi ile ve taþýnmazýn kiralama amacý dýþýnda gayri ahlaki maksatla kullanýldýðý belirtilerek tahliyeye karar verilmiþtir.

kat mülkiyeti Kanununun 18. maddesi, kiracýlar dahi kat malikleri gibi baðýmsýz bölümü kullanýrken doðruluk kaidelerine uymalarýný ve birbirlerini rahatsýz etmekten kaçýnmalarýný, birbirinin haklarýný çiðnememelerini öngörmüþ ve baðýmsýz bölüm malikini bu konuda kiracýlar ile birlikte müteselsilen sorumlu tutmuþtur.

Ayný yasanýn 33. maddesinde ise bu Kanunda öngörülen borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkýnda diðer kat maliklerince mahkemeye baþvurma hakký tanýnmýþ, hakimin iddiayý sabit görmesi halinde ilgililerin yasaya aykýrý kullaným ve davranýþlarýna son verilmesine, bunun için belli bir süre verilmesine ve bunun tefhim veya tebliðine karar verileceðini hükme baðlamýþtýr.

Hakimce tespit edilen sürede bu kararýn yerine getirilmemesi halinde maddenin son fýkrasýnda cezai müeyyide getirilmiþtir.

Bu suretle 18. madde ile 33. madde birlikte incelendiðinde rahatsýz edici durumlar sebebiyle baðýmsýz bölümlerin tahliyesinin öngörülmediði, bu hususun ancak 24. maddede öngörülen yasak iþlerde geçerli olduðu görülür. Kötü kullanýmýn devam etmesi halinde ve koþullarýn gerçekleþmesi durumunda kat mülkiyeti Kanununun 25. maddesinde öngörülen devir ancak söz konusu olabilir ki böyle bir dava açýlmamýþ ve koþullarý da araþtýrýlmamýþtýr.

Mesken niteliðindeki baðýmsýz bölümün randevu evi olarak kullanýlmasý Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesi kapsamýnda ancak iþyeri olarak tanýmlanabilirse de davalý R.’in kabule göre sabit olan eylemi geceleri dýþarýda kalýp sabahýn erken saatlerinde muhtelif erkeklerle birlikte eve gelmesidir.

Bu husus baðýmsýz bölümün randevu evi olarak kullanýlmasý anlamýna gelmediði gibi dinlenen tanýklarýn ifadeleri böyle bir kabule de yeterli deðildir.

Bu durumda mahkemece yasa hükümlerinin doðrudan uygulanmasý söz konusu olup hukuki nitelendirmenin mahkemeye ait olduðu ve baðýmsýz bölümün maliki ile kiracýlarý arasýndaki akdin feshini isteme hakkýnýn baðýmsýz bölüm malikine ait bulunduðu esaslarý göz önünde bulundurularak yukarýda sözü edilen 33. maddenin 2 ve 3. fýkralarýnýn uygulanmasý söz konusu iken, yasal dayanaðý olmayan biçimde ve ihtar ile süre verilmeksizin doðrudan tahliyeye karar verilmesi doðru görülmemiþtir.

Sonuç: Bu itibarla yukarýda açýklanan esaslar göz önünde tutulmaksýzýn yazýlý þekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlarý bu nedenlerle yerinde olduðundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereðince BOZULMASINA, temyiz peþin harcýnýn istek halinde temyiz edene iadesine, 10.06.1997 gününde oybirliði ile karar verildi. (¤¤)
__________________
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.