Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 4

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
GSM BAZ ÝSTASYONUNUN KALDIRILMASI TALEBÝ
Yargýtay kararlarýT.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAÝRESÝ
Esas: 2004/2954, Karar: 2004/10516
YARGITAY ÝLAMI

MAHKEMESÝ :A Asliye 22. Hukuk Hakimliði
TARÝHÝ:18/12/2003
NOSU:2002/792-2003/973
DAVACI:Ü
DAVALI:1-M Apt. Yönetimi adýna A 2-A. AÞ


Davacý Ü vekili tarafýndan, davalý A. AÞ ve M. Apt. Yönetimi aleyhine 27.12.2002 gününde verilen dilekçe ile komþu apartmanda kurulu telefon baz istasyonunun kaldýrýlmasýnýn istenmesi üzerine mahkemece yapýlan yargýlama sonunda; davanýn reddine dair verilen 18.12.2003 günlü kararýn Yargýtay’ca incelenmesi davacý vekili tarafýndan süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafýndan hazýrlanan rapor ile dosya içerisindeki kaðýtlar incelenerek gereði görüþüldü.

1-Davacý, davalý olarak apartmanýn yöneticiliðini göstererek bina üzerine monte edilmiþ olan cep telefonu baz istasyonunun kaldýrýlmasýný istemiþtir.. Bilindiði üzere apartman yönetiminin ayrý bir tüzel kiþiliði yoktur. Bu nedenle apartmanýn ortak yerlerinden kaynaklanan zararlardan, kat malikleri sorumludur. Öyleyse tapu kaydýna göre kat malikleri belirlenerek davanýn onlar aleyhine açýlmasý gerekir.. Mahkemece bu yön üzerinde durulmadan eksik inceleme ve yazýlý gerekçe ile apartman yönetimi aleyhine karar verilmiþ olmasý bozmayý gerektirmiþtir

2-Davacý, halen oturmakta olduðu binaya yakýn yerde bulunan komþu apartman üzerine davalý A. A.Þ tarafýndan kurulan GSM baz istasyonunun insan saðlýðý açýsýndan tehlike yarattýðýný; davalýnýn bu haliyle yasal düzenlemelere bu baðlamda Medeni Kanunun 661. ve devamý maddelerinde yer alan hususlara aykýrý davrandýklarýný ayrýntýlý biçimde dilekçesinde belirttikten sonra, mevcut bilimsel verilere uygun olmayan bu istasyonun sökülerek kaldýrýlmasýna, böylece tehlikenin giderilmesine karar verilmesini istemiþtir.


Davalý tarafýndan davaya karþý verilen cevapta , davacýnýn iddiasýný kanýtlamasý gerektiðini, istasyonu yönetmelik kurallarýna göre kurduklarýný ve iþlettiklerini, davacýnýn iddia ettiði zararýnýn henüz gerçekleþmediðini, yerden geniþ bir halk kitlesine yayýn yaptýklarýný ve kamu hizmeti verdiklerini; kaldý ki baz istasyonlarýnýn nükleer radyasyona neden olmadýklarýný, bu konuda bilimsel düþünce ve raporlar olduðunu belirterek davanýn reddini savunmuþtur.

Mahkemece davacýnýn iddiasý, davalýnýn savunmalarý ve davaya neden olan olayýn da özelliði gözetilerek alanlarýnda uzman olan bilirkiþilerden birden fazla rapor alýnmýþtýr. Alýnan bu raporlar üzerine, uyuþmazlýðýn komþuluk hukukundan kaynaklandýðýný ve dava konusu baz istasyonunun yaydýðý elektromanyetik dalgalarýn yönetmelikte kabul edilen limitlerin altýnda olduðu gerekçesiyle davanýn reddine karar verilmiþ ve kararý davacý temyiz etmiþtir.


Uyuþmazlýk son yýllarda kullanýlan cep telefonlarýndaki haberleþmeyi saðlayan ve baz istasyonlarý olarak isimlendirilen tesisin kullanýlmasý sonucu bir zararýn bulunup bulunmadýðý varsa bu zararýn hangi durumlarda söz konusu olabileceði ve yine giderilmesi konusunda ne gibi önlemlerin alýnmasý gerektiði noktasýnda toplanmaktadýr.

Dava konusu olan tesisin cep telefonlarýnýn kullanýmý için zorunlu olduðu ve bu tesisin geniþ bir kitleyi ilgilendirmesi itibariyle de kamuya hizmet vermeyi amaçladýðý da tartýþmasýzdýr.

Ne var ki bu hizmetin verilmesinde ve tesisin kullanýlmasý sonucu hukuk kurallarýnýn bir gereði olarak doðan zararlardan da tesis sahibi sorumludur. Hatta bu sorumluluk kusura dayanmayan, tehlike sorumluluðu olarak da kabul edilmek gerekir.

Bu özelliði itibariyle tesisi kullanan ve onu iþletenin yüksek özen yükümlülüðü bulunmaktadýr. Aksi halde, en küçük bir özensizliðin maddi deðerlerle ölçülemeyecek kadar aðýr sonuçlar doðurmasý kaçýnýlmazdýr. Bunun için zarar görenin zararýný deðil, tesis ve iþletme sahibinin tesisin iþletilmesinden dolayý kiþilere, bu baðlamda çevreye bir zarar vermediði ve herhangi bir olumsuz sonuç yaratmadýðýnýn kanýtlanmasý gerekir. Bu sonuç genel sorumluluk kurallarýnýn aksine olarak, davalýlarýn iþletmesinin aðýr tehlike doðuracak özelliðinden kaynaklanmaktadýr.

Tüm bu genel açýklama ve nitelendirmeler göz önünde tutulup somut olay dava konusu edilen istasyonu davacýnýn oturduðu bina ile davalýnýn iþleticisi olduðu tesisin konumunun incelenmesi gerekmektedir.

Bu baðlamda tesisin kurulma amacýna uygun olarak iþletilmesi durumunda kiþi ve çevreye zarar verip vermediðinin belirlenmesi önem taþýmaktadýr. Bu açýklamalar itibariyle davalýnýn ileri sürdüðü itirazlarý arasýnda bu baz istasyonlarý için sunulan sertifikalarýnda adý yazýlan alan þiddeti, limit deðerlerinin belirlenmesi, ölçüm yöntemleri ve denetlenmesi hakkýndaki yönetmeliðe uygun olup, buna göre güvenlik sertifikasý bulunduðu konusundaki savunmanýnda irdelenmesi gerekmektedir.

Davalýya “Telekomünikasyon Kurum Güvenlik Sertifikasý” adý altýnda bir kullanma belgesi verilmiþtir. Sertifikada, kullanýmla ilgili limitler belirtilmiþtir. Bilirkiþiler tarafýndan yapýlan inceleme sonunda, sertifikada belirtilen limitlerin yönetmelikte belirtilen limitlere uygun olduðu, hatta yönetmelikteki limitlerin de altýnda bulunduðu belirtilmiþtir. Ne var ki yapýlan bu belirlemelerle bir zararýn olmayacaðý kabul edilemez.

Yönetmelik ve bu yönetmelikteki ölçülere göre verilen sertifika, soyut bir belirlemeyi içermektedir. Bu baðlamda, o anda o yerde ve belirtilen güçte kurulacak istasyonun deðerlerini belirtmektedir.

Nitekim sertifikada bu nitelikleri içermekte olup, kurulan istasyonun çevresindeki binalarýn ve giderek konumunu belirtmemektedir. Bu da sertifikadaki ölçülerin tüm bilimsel verilere uygun olduðu ve zarar doðurmayacaðý anlamýna gelmez.

Kaldý ki, hukuk kurallarýndaki norm düzenlemesi itibariyle yönetmelik ve yönetmeliðe uygun bir iþlem yapýlsa bile, buna karþýn çevreye verilen zarardan, eylemde bulunanýn sorumlu olmayacaðý sonucu doðmaz.

Ayrýca yargýç, uyuþmazlýðýn çözümünde yönetmeliðe deðil yasaya, genel hukuk kurallarýna ve bu baðlamda sorumluluk hukukunun ilkelerine göre karar vermek zorundadýr. Bunun içindir ki, yerel mahkemenin yönetmeliðe ve yönetmeliðe göre verilen sertifikayý baðlayýcý olarak kabul etmemelidir.

Bilirkiþiler de, dava konusu istasyondaki ölçümlerin yönetmelikteki limitlerin altýnda olduðunu; ancak kurulan istasyonun davacýnýn binasýnýn çok yakýnýnda bulunduðunu, uzun sürede insan saðlýðý için tehlike yarattýðýný ve yerleþim yerlerine uzakta kurulmasý gerektiðini belirtmiþlerdir.

Yapýlan þu bilimsel açýklamalar itibariyle, tek baþýna ölçüm sonuçlarýnýn düþük olmasý, zarar doðurmayacaðý anlamýna gelmez. Diðer koþullarýn bu baðlamda, tesisin kurulduðu yerin yerleþim yerlerine ve davacýnýn evine olan yakýnlýðý ile davacýnýn eþi ile birlikte sürekli evde oturup küçük yaþtaki toruna bakmakta olduðunun da göz önünde tutulmasý gerekir.

Bu olayda bilirkiþiler, davacýnýn da bulunduðu binada uzun süreli kalýndýðýný ve böylece kýsa sürede etkili olmasa da yýllar itibariyle zarar doðurmasýnýn her zaman olanaklý bulunduðunu belirtmiþlerdir.

Davalý , kamu yararýna hizmet verdiklerini savunmuþtur. Gerçekten yukarýda da açýklandýðý üzere davalý tarafýndan bu ve benzeri tesislerin iþletilmesi sonucu geniþ bir halk kitlesinin yarar saðladýðý bilinen bir olgudur.

Ne var ki, bu yararýn saðlanmasý karþýsýnda kiþilerin zarar görmesi hoþ görülemez. Bu bakýmdan gerek hizmetten elde edilen yarar ve bunun karþýsýnda verilen zararýn dengelenmesi gerekmektedir. Hiçbir hizmet, insan yaþamý kadar öncelik ve önem taþýmaz. Diðer bir anlatýmla, yararlý bir hizmetin karþýlýðý olarak insanýn ölümü uygun bir sonuç olarak kabul edilemez.

Ýnsan yaþamýnda tehlike yaratan bir hizmetin, kiþi yaþamýnýn önüne geçmesi ve ona üstünlük tanýnmasý doðru bir yaklaþým olarak düþünülemez. Kaldý ki somut olayda, bu hizmetin ayný yerde verilmesinde zorunluluk da bulunmamaktadýr. Muhtemelen fazla bir giderle de olsa, baþka bir yerde ayný sonuçlarý saðlayacak bir istasyonun kurulmasý ve hizmet vermesi olanaklýdýr. Bu nedenle davalýnýn bu yöndeki savunma ve itirazlarý da yerinde deðildir.


Dosyada ayrýntýlý olarak hazýrlanan raporlardan da anlaþýlacaðý üzere, bu istasyonun yaratacaðý tehlikeler bilimsel ölçü ve verilerle sunulmuþtur. Bilirkiþiler kendi alanlarýnda ve bu konuda uzman olan kiþilerdir. Bu bakýmdan raporlarý yeterlidir. Davalýlar tarafýndan somut olayla ilgili bulunan raporlarýn aksini belirttiði iddiasýyla sunulan bilimsel düþünceler genel bir nitelik taþýyýp, doðrudan somut olayla ilgili bulunmadýðý gibi, bu konuda aksi düþünceleri içeren görüþler olarak da düþünülmemelidir. Davalýlarýn sunduðu yazýlardaki bilimsel düþünceler, genel bir nitelik taþýyýp somut olaya özgü bir içerik taþýmadýðýndan bunlara da itibar edilemez.

Bir diðer konu da; bilirkiþiler tarafýndan da belirtildiði üzere, bu tür tesislerin konuþmanýn yoðun olduðu yerlere yakýn kurulmasýdýr.

Kendilerinin de bu teknik kuralý gözeterek kurulacak yeri belirlemiþ olmasýdýr. Davalýlara konuþmacýlara saðlanan yarar bakýmýndan bu belirleme doðru olabilir. Ancak tesisin böyle bir yerde ve bu konumu ile kullanýlmasýnýn da özellikle yakýn çevresine zarar verdiði de açýktýr. Bu bakýmdan, bu tesisten üçüncü kiþilerle birlikte davacý da yararlanmýþ olsa, saðlanan yararla verilen zararýn dengelenmesi genel bir hukuk kuralýdýr.

Yarar, haberleþmeyi amaçlamaktadýr. Zararýn ise, insan saðlýðý ve yaþamý ile ilgili olduðu gözetildiðinde, ikinci deðere önem verilmesi gerekmektedir.

Yine davalý tarafýndan ileri sürülen ve daha önce Yargýtay 1 ve 11. Hukuk Dairelerince verilen kararlarýn eldeki bu kararla çeliþtiði ileri sürülmüþse de, anýlan daire kararlarýnda uyuþmazlýðýn çözümünde yönetmelikteki ölçü birimlerinin davaya konu edilen istasyonda gözetilip gözetilmediði, gözetilmemiþ olsa dahi zarar doðurup doðurmadýðýnýn belirlenmesi yönündedir.

Bu belirlemeye göre anýlan kararlarýn eldeki kararla çeliþmediði sonucuna varýlmalýdýr. Þöyle ki; bir istasyon yönetmeliðe uygun olarak çalýþtýrýlsa dahi, zarar verdiði takdirde yönetmeliðe uygun olduðundan söz edilerek zarar verenin sorumluluktan kurtulmasý kullanýma devam edilmesi sonucunu doðurmaz. Yönetmeliðe uygun deðilse, zaten hukuka aykýrýlýk gerçekleþmiþ olacaktýr.

Yukarýdan beri açýklanan dosyadaki tüm bilgi, belge ve bilirkiþi raporlarýna göre kullanýlan istasyonun konumu itibariyle uzun sürede kiþi ve çevreye zarar verdiði, bu nitelikteki bir istasyonun halen bulunduðu yerde kullanýlmasýnýn sakýncalý bulunduðu, bunun daha uygun ve yerleþim çevresinden daha uzakta kurulmasý gerektiði ifade edilmiþtir.

Bu belirlemeler itibariyle dar anlamda ve para ile ölçülebilen bir zarar yok ise de, çevre binalarda ve bu baðlamda davacýnýn oturmakta olduðu binada yaþayanlar için saðlýk bakýmýndan büyük endiþeler taþýdýðý, bu yerde oturanlarýn psikolojik olarak yaþamýný olumsuz biçimde etkilemekte ve bunun da psikolojik yapýsýnda tedirginlik ve ümitsizlik yaratacaðý, bu haliyle de yaþamdaki saðlýk deðerleri düþünüldüðünde o yerde oturmanýn olumsuz hale geleceði göz önünde tutulduðunda, davacýnýn, zarar gördüðü kabul edilmeli ve davanýn kabulüne karar verilmelidir. Mahkemece bu yönler üzerinde durulmadan yazýlý þekilde davanýn reddine karar verilmiþ olmasý bozmayý gerektirmiþtir.

SONUÇ:Temyiz olunan kararýn yukarýda (1) ve (2) sayýlý bentlerde açýklanan nedenlerle BOZULMASINA ve peþin alýnan harcýn istek halinde geri verilmesine 27.9.2004 gününde oybirliðiyle karar verildi.

Baþkan Üye Üye Üye Üye
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.