Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 4

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
ESKÝ KAT MALÝKÝNÝN BORCUNU NE YAPACAÐIM...?
DikkatSitemi ziyaret eden siz sevgili dostlarýn oldukca sýk sorduðu bir soru daha doðrusu bir problemi size çözümü ile aktarmak ve yeni ev sahibi olacak dostlarýnda kulaklarýný açmak isterim.

Sizlerden çok sýk gelen soru þu..;
"Yeni bir Daire aldým. Bu dairemin eski sahibinin yönetime borcu varmýþ, Yönetim bu borç için beni icraya verdi , bu konuda benim hiçbir bilgim yok. Ne yapmalýyým"Sevgili Dostlar,

Bu konu ile ilgili birçok yargýtay ictihat kararý bulunmakta.

Kat maliki satmýþ olduðu dairenin satýþ tarihinden önceki yönetim giderlerinden sorumludur .Bu gider yeni malikten istenemez.
Y.5.H.D.7.11.1979 GÜN,1979/6541,E.1979/8201 K.

Kat maliki malik olmasýndan önceki dönemle ilgili ortak gider borcundan sorumlu tutulamaz.
Y.18. HD., 1.10.2002 T.2002/7159 E,2002/9012 K

Gördüðünüz üzere bu yargýtay karar numaralarý ile donatýlmýþ bir karþý yazý ile yönetime bir ihtar çekmeniz ve bu borçlardan yeni malik olarak sorumlu olmayacaðýnýzý söylemeniz yeter.

Bizden söylemesi...

YARGITAY KARARLARI EKTEDÝR.


"Yargýtay 18.Hukuk Dairesinin E.2002/7159 K. 2002/9012 ve 1.10.2002 tarihli kararý uyarýnca kat mülkiyetinin devri halinde eski malikin aidat borcundan yeni malikin sorumlu tutulmasý mümkün deðildir.

Dolayýsýyla yeni ev sahibi,eski döneme ait borçlarý ödemekle yükümlü tutulamaz.

YARGITAY 18. HUKUK DAÝRESÝ E. 2002/7159 K. 2002/9012 T. 1.10.2002

ÖZET :
Dava; ortak aidat borcunun tahsili ile ilgili icra takibine yapýlan itirazýn iptali istemine iliþkindir. Dosyada toplanan belgelere ve özellikle tapu kaydý içeriðine göre davalýnýn 18 nolu baðýmsýz bölümü 9.3.2000 tarihinde satýn aldýðý takibe ve davaya konu edilen ortak gider alacaðýnýn davalýnýn baðýmsýz bölüm maliki olduðu tarihten önceki aylara iliþkin bulunduðu anlaþýlmaktadýr.

Saptanan bu durum karþýsýnda davalýnýn, kat maliki olmadýðý dönemle ilgili ortak gider borcundan sorumlu tutulmayacaðý gözetilmeden davanýn kabulü ile aleyhinde hüküm kurulmasý doðru görülmemiþtir.

DAVA : Dava dilekçesinde itirazýn iptali ile takibin devamýna karar verilmesi istenilmiþtir. Mahkemece davanýn kýsmen kabulü cihetine gidilmiþ, hüküm davalý tarafýndan temyiz edilmiþtir.

KARAR : Temyiz isteminin süresi içinde olduðu anlaþýldýktan sonra dosyadaki bütün kaðýtlar okunup gereði düþünüldü:

KARAR : Dava; Haziran-Temmuz-Aðustos 1999 aylarýna iliþkin ortak aidat borcunun tahsili ile ilgili icra takibine yapýlan itirazýn iptali istemine iliþkindir.

Dosyada toplanan belgelere ve özellikle tapu kaydý içeriðine göre davalýnýn 18 nolu baðýmsýz bölümü 9.3.2000 tarihinde satýn aldýðý takibe ve davaya konu edilen ortak gider alacaðýnýn davalýnýn baðýmsýz bölüm maliki olduðu tarihten önceki aylara iliþkin bulunduðu anlaþýlmaktadýr.

Saptanan bu durum karþýsýnda davalýnýn, kat maliki olmadýðý dönemle ilgili ortak gider borcundan sorumlu tutulmayacaðý gözetilmeden davanýn kabulü ile aleyhinde hüküm kurulmasý doðru görülmemiþtir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarýda açýklanan esaslar gözönünde tutulmaksýzýn yazýlý þekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlarý bu nedenlerle yerinde olduðundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereðince BOZULMASINA, temyiz peþin harcýnýn istek halinde temyiz edene iadesine, 1.10.2002 gününde oybirliðiyle karar verildi.

***********

Yorum
#1 | nevratil - Aralk 27 2012 14:12:28
ayný durumdan muzdarib idim, yeni aldýðým evin benden önceki dönemde ödenmemiþ aidatlardan birikmiþ borcu olduðunu söylüyor yöneticimiz, gerekli cevabý burdan almýþ oldum. teþekkürler...Cool
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.