Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
GSM BAZ ÝSTASYONU HANGÝ KOÞULLARDA KALKACAK
Yargýtay kararlarý

T. C. YARGITAY DÖRDÜNCÜ HUKUK DAÝRESÝ
Esas No: 2008/1554 Karar No: 2008/11727 Tarihi: 13.10.2008

. Komþu Binada Bulunan Baz Ýstasyonunun Kaldýrýlmasý

. Baz Ýstasyonundan Doðan Zarar

. Tehlike Sorumluluðu
. Yarar ile Zararýn Dengelenmesi
. Zararýn Ýspatlanmasý
. Baz Ýstasyonunun Yönetmelik Deðerlerine Uygun Olmasý
. Baz Ýstasyonundan Doðan Zararýn Uzun Süreli Olmasý
. Baz Ýstasyonu Nedeniyle Psikolojik Olarak Etkilenme
Baz istasyonunun Yerleþim Yeri Dýþýnda Kurulmasý GerekliliðiÖZET:Davacýlarýn halen oturmakta olduklarý binalara yakýn yerde bulunan komþu taþýnmaz üzerinde davalý þirket tarafýndan kurulan GSM baz istasyonunun insan saðlýðý açýsýndan tehlike yarattýðý iddiasýyla kaldýrýlmasý istemine iliþkin davada uyuþmazlýk; cep telefonlarýndaki haberleþmeyi bu tesisin kullanýlmasý sonucu bir zararýn bulunup bulunmadýðý varsa bu zararýn hangi durumlarda söz konusu olabileceði ve yine giderilmesi konusunda ne gibi önlemlerin alýnmasý gerektiði konusundadýr.


Dava konusu olan tesis cep telefonlarýnýn kullanýmý için zorunlu olduðu gibi geniþ bir kitleyi de ilgilendirdiðinden kamuya hizmet vermeyi de amaçlamaktadýr. Ancak, bu hizmetin verilmesinde ve tesisin kullanýlmasý sonucu doðan zararlardan da tesis sahibi sorumlu olup bu sorumluluk kusura dayanmayan, tehlike sorumluluðudur. Davalýlarýn iþletmesinin aðýr tehlike doðuracak nitelikte olmasýndan ötürü, zarar görenin zararýný deðil, tesis ve iþletme sahibinin tesisin iþletilmesinden dolayý kiþilere, bu baðlamda çevreye bir zarar vermediðini ve herhangi bir olumsuz sonuç yaratmadýðýný kanýtlamasý gerekir.


Tesisin kurulma amacýna uygun olarak iþletilmesi durumunda kiþi ve çevreye zarar verip vermediðinin belirlenmesi gerekir. Dava konusu olayda, sertifikada belirtilen limitlerin yönetmelikte belirtilen limitlere uygun olduðu tespit edilmiþ olsa da, bu belirlemelerle bir zararýn olmayacaðý kabul edilemez. Yönetmelik ve bu yönetmelikteki ölçülere göre verilen sertifika, soyut bir belirlemeyi içermektedir. Yargýç, uyuþmazlýðýn çözümünde yönetmeliðe deðil yasaya, genel hukuk kurallarýna ve bu baðlamda sorumluluk hukukunun ilkelerine göre karar vermek zorunda olduðu gibi, tesisin kurulduðu yerin yerleþim yerlerine ve davacýlarýn evine olan yakýnlýðý ile davacýlar ve ailelerinin sürekli evde oturacak oluþu da göz önünde tutulmalýdýr.


Olayda, davalý þirket her ne kadar kamu yararýna hizmet vermekte olsa da, gerek hizmetten elde edilen yarar ve bunun karþýsýnda verilen zararýn dengelenmesi gerekmektedir. Bu tesisten üçüncü kiþilerle birlikte davacý da yararlanmýþ olsa bile, saðlanan yararla verilen zararýn dengelenmesi gene göz önünde tutulmalýdýr. Ýnsan yaþamýnda tehlike yaratan bir hizmetin, kiþi yaþamý önüne geçirilmesi ve ona üstünlük tanýnmasý doðru olmadýðý gibi, olayda bu hizmetin ayný yerde verilmesinde de bir zorunluluk bulunmamaktadýr. Muhtemelen fazla bir giderle de olsa, baþka bir yerde ayný sonuçlarý saðlayacak bir istasyonun kurulmasý ve hizmet vermesi olanaklýdýr.


Bu açýklamalara göre, kullanýlan istasyonun konumu itibariyle uzun sürede kiþi ve çevreye zarar verdiði, bu nitelikteki bir istasyonun halen bulunduðu yerde kullanýlmasýnýn sakýncalý bulunduðu, bunun daha uygun ve yerleþim çevresinden daha uzakta kurulmasý gerekltiði anlaþýlmaktadýr.

Dar anlamda ve para ile ölçülebilen bir zarar yok ise de, çevre binalarda ve bu baðlamda davacýlarýn oturmakta olduðu binada yaþayanlar için saðlýk bakýmýndan büyük endiþeler taþýdýðý, bu yerde oturanlarýn psikolojik olarak yaþamýný olumsuz biçimde etkilemekte ve bunun da psikolojik yapýsýnda tedirginlik ve ümitsizlik yaratacaðý, bu haliyle de yaþamdaki saðlýk deðerleri düþünüldüðünde o yerde oturmanýn olumsuz hale geleceði göz önünde tutulduðunda, davacýnýn, zarar gördüðü kabul edilmeli ve davanýn kabulüne karar verilmelidir.
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.