Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 3

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
KAPALI BALKON ÇELÝÞKÝSÝ YÜKSEK YARGIYI BÖLDÜ...
ÐüncelYargýtay `Balkon kapatýlamaz` derken, Danýþtay `Gömme olursa kapatýlabilir` kararý verdi.


Evdeki balkonunu kendi kullaným amaçlarýna göre kapattýranlar yüksek yargýnýn iki mahkemesi arasýnda kaldý.

Yargýtay Kat Malikleri Yasasý`na göre apartmandaki tüm sakinlerin izni olmadýkça balkonun kapatýlamayacaðýna karar verdi.

Danýþtay ise Ýmar Yasasý`na göre balkonun gömme olmasý halinde camla kapatýlabileceðini savundu.

Kadýköy 4`üncü Sulh Hukuk Mahkemesi balkonunu kapattýrdýðý için mahkemeye verilen apartman sakinini haklý bularak evinin balkonuna dokunulamayacaðýna karar verdi.

Apartman yönetimi davayý Yargýtay`a taþýdý. Yargýtay 18`inci Hukuk Dairesi bilirkiþi raporuna dayanarak Kadýköy Sulh Hukuk Mahkemesi`nin kararýný bozdu. Ancak kapatýlmýþ balkonlarý denetlemek belediyelerin yetki alanýna da giriyor. Belediyeler balkonlarýn Ýmar Yasasý`na aykýrý olarak kapatýldýðýný belirlerlerse para cezasý verip balkonu açtýrabiliyor.

DANIÞTAY `KAPATILABÝLÝR` DÝYOR Bunun bir örneði, Ýzmir Maviþehir`de yaþanmýþtý.

Karþýyaka Belediyesi gömme balkonunu camla kapattýran bir site sakinine para cezasý kesti ve yýkým kararý aldý. Site sakini Ýdare Mahkemesi`ne baþvurdu. Mahkeme belediyeyi haklý buldu.

Bu dava da Danýþtay`a gelmiþti. Danýþtay 6`ýncý Dairesi balkonun `gömme olmasý þartýyla` kapatýlabileceðine, bunun Ýmar Yasasý`na aykýrý olmadýðýna karar vermiþti.
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.