Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 3

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE MUSTAFA....
“ Telgraf No: 608

Ýngiltere Büyükelçiliði

Ankara, 25 Kasým 1938
Aziz Lordum,

Size Mösyö Kemal Atatürk'ün ölümünü bildiren 194 sayýlý telgrafý çok derin üzüntüler içinde sunmuþtum.2. Bu belgeye ek olarak, Büyükelçiliðimiz Müsteþarý tarafýndan hazýrlanan ve Kemal Atatürk'ün geçmiþteki kariyerini içeren belgeyi sizlere sunma onuru yanýnda, bu yazýmda, Atatürk'ün yaptýðý iþleri övmekten çok, onun kiþiliði ve bu ülke insanýna ne ifade ettiði konusuna deðinmeye çalýþacaðým. Hiç þüphesiz toplum bilimciler ve tarihçiler onun çalýþma hayatý ve yaptýklarýyla ilgilenip ayrýntýlý bir çalýþma yapacaklardýr. Ancak bunlarýn çok azý, Atatürk'ün gerçek kimliðini öðrenmeden hazýrlanacaktýr ki; onu tanýmadan yapýlacak deðerlendirmeler kuþkusuz yanlýþ olacak ve yanlýþ yönlendirmelere neden olacaktýr.3. Bu bilginin toplanmasýnda, ben belki de ayrýcalýklý bir konuma sahiptim. Her ne kadar, rahmetli Cumhurbaþkaný ile çok nadir karþýlaþmýþ olsam da, bu görüþmeler diðer diplomatik temsilciliklerinkine nazaran daha sýk ve daha uzun olmuþtur. Bütün bunlar bir yana, görevimin ilk günlerinden itibaren Atatürk beni bir dost gibi görmüþ, benimle görüþmekten memnun olmuþ, görüþme fýrsatý doðduðunda bundan hoþnut kalmýþ, karþýlýklý konuþmalarýmýz esnasýnda ilgi ve dikkati asla azalmamýþtýr. Galiba, onun yeteneklerini ortaya çýkartan becerikli yaklaþýmlarým vardý, bu yüzden olsa gerek görüþtüðümüz konu hakkýndaki fikirlerine ya da o konu ile ilgili sunduðu sonuca karþý çýktýðýmda benim bu tavrýma direnmezdi. Dolayýsýyla, kendi özel kimliðini bana, diðer yabancýlara gösterdiðinden daha fazla gösterdiðine inanýyorum.4. Doðrudan edinilen tecrübelerimi saðlayan kiþisel görüþmelerimiz dýþýnda, onu çok yakýn dostlarýndan ve hatta aramýzdaki dostluðu gördükten sonra benimle onun hakkýnda konuþmaya hiç çekinmeyen Kabine'deki bazý Bakanlardan da birçok kez dinleme fýrsatým oldu.5. Atatürk'ün müstesna ve takdire þayan bir þahsiyet olduðunu söylemek pek bir þey ifade etmeyebilir. Ancak gerçekten müstesna ve takdire þayan bir kiþiydi, neden bu niteliklere sahip bir þahsiyet olduðunu açýklamaya çalýþmalýyým.6. Sanýrým bunu temelde "çift karakterlilik" olarak açýklayabiliriz. Bu ülkede nefret uyandýran ve yasaklanan H.C.Armstrong'un Grey Wolf (Bozkurt) adlý kitabýný okuyan çoðu insan, çok yetenekli; inatçý bir enerjiye sahip, ancak insafsýz, itici tavýrlarý olan, serkeþ mizaçlý, gem vurulmamýþ zevkleri, ahlak dýþý ihtiraslarý olan; dahasý, dostluðu tanýmayan bir adamýn portresiyle karþýlaþmaktadýr. Bu tesbiti doðrular görünecek kanýtlarý toplamak hiç de zor olmayacaktýr; ancak þahsen ben, bir insanýn bu þekilde tanýtýlmasýný tamamýyla yanýltýcý buluyorum.

Gözle görülen bir dizi kural dýþýlýðý sadece ayrý karakterlilikle anlatabileceðime inanýyorum. Sadece þu veya bu savaþý kazanarak, þu veya bu kanunu çýkararak, harf devrimi yaparak ya da fes giyilmesini yasaklamak veya ülkeyi laik kýlarak deðil, yüzyýllarca acý çekmiþ, ruh karartýcý yönetimler yaþamýþ bir ýrkýn dehasýna güvenerek, sadece artýk kölelik çekilmemesi gerektiðine inandýðý için çok sayýda kuvveti harekete geçirip, -bir insanýn büyüklüðünün ve sýra dýþý görüþünün kanýtý sadece iyiliði ile ölçülebilir- on beþ yýl gibi kýsa bir sürede bu insan bir çok iyi þey yapmýþtýr. Gerisi ayrýntýdan ibarettir; sadece dedikoducu zihniyetin üzerinde duracaðý ancak bir tarihçinin gerektiði kadarýný vereceði ayrýntýlar.7. Atatürk'ün dinamik enerjisi üzerinde durmama gerek yok, bu enerjinin dayanýlmaz gücü, Türk ýrkýnýn tarihinde þimdiden önemli bir sayfa olarak yer almýþtýr. Ancak ben, pek bilinmeyen bir baþka özelliðine deðinmek istiyorum: Bu da; Atatürk'ün doðuþtan gelen, belki de farkýnda olmadan týpký sütün kaymaðýný hemen ayýran aletler gibi, faydasýzý faydalýdan ayýrma yeteneðiydi.8. Atatürk'ün tüm karakterinde veya en azýndan mevcut þeklinde, bazý çeliþkilerle karþýlaþýlmaktadýr. Ýddia edilen acýmasýzlýðý, onu tanýyanlarýn çok iyi bildiði gibi, vatandaþlarýna duyduðu sevgiyle uyuþmamaktadýr. Tensel günahlar ve geçici iliþkilere duyduðu varsayýlan zevklere karþýn, toplumda kadýnýn rolü kavramý, halk devrimlerinde en çarpýcý savunmayý ortaya koyduðu kadýn haklarý ve önemi ile baðdaþmamaktadýr. Zira bir iki sene içinde çokeþliliði yasal olarak ortadan kaldýrmýþ ve istedikleri takdirde harem kadýnlarýna bile devletin liberal mevkilerinin açýk olduðunu ortaya koymuþtur. (Kimi zaman toplum içinde de olsa) özel hayatýný tanýmlayan ve göz ardý edilmiþ resmiyeti, giyiminin kusursuzluðu, olaðanüstü tavýrlarý ve resmi görevlerdeki asaleti ile garip bir çeliþki yaratmaktadýr. Sadece bir kaç büyük adam daha rahat ve daha güvenli hissetmenizi saðlayabilir; sanýrým yok denecek kadar azý da gerektiðinde sizi bu kadar rahatsýz hissettirebilir.9. Atatürk, Batý'da "yes-men " ve uzun süredir Türkiye'de "evetçi" olarak bilinen tarzdan hoþlanmýyor, bu tür insanlarý aþaðýlýyordu. Ahmak ve dalkavuklara tahammülü yoktu. Aslýnda belki de en çok sömürücüleri sevmez, açgözlüleri hor görürdü. Bir insanýn onun için çalýþýyor olmasý fikrine hoþ bakmazdý. Kendisi zaten ülkesi, ýrký ve insanlarý için yaþýyor, onlar için düþünüp, onlar için çalýþýyordu. Diðerleri bu þekilde davranmýyorsa, görevlerini yerine getiremedikleri kanaatýna varýyordu.10. Korkarým gelecek nesillere Atatürk bir diktatör olarak aktarýlacak. Bunun yanlýþ olacaðý kanýsýndayým. Hem savaþta, hem barýþta evet o büyük bir liderdi -ancak gerçek bir diktatör deðildi . Ne yazýk ki ben, þimdiye kadar onu anlatabilecek diktatör kelimesine ait bir tanýmýmýz olduðuna inanmýyorum. Ancak Hitler ve Mussolini'nin tersine, devlette idari veya yönetim fonksiyonu bulunmuyordu; af yetkisi yoktu; mahkemelere emir yetkisi yoktu; diplomatik misyon temsilcilerini reddetme hakkýna sahip deðildi. Bütün bu hususlara teknik gözle bakýp bir kenara iter ve tüm devlet meselelerinde onun isteklerinin hakim olduðu konusunda ýsrar edebilirsiniz. Doðru,

ancak daha çok o konudan sorumlu kiþilerin onayýnýn hakimiyeti þeklinde karþýmýza çýkýyordu. Olaylarýn gidiþi, Atatürk'ün görüþ açýsýnýn doðruluðunu, verdiði hükümlerin zekice olduðunu ve hata yapmadýðýný göstermiþtir.

Dolayýsýyla sýkça fikirlerine baþvurulmasý ve memnuniyetle bu fikirlerin uygulanmasýný görmek pek de þaþýrtýcý deðil. Ancak onu Mussolini, Hitler veya Primo de Rivera gibi diktatörlerden ayýran belki de en büyük özellik, baþýndan beri isteyerek ve çok emek sarf ederek, kendini yaþatacak bir sistem kurmaya çalýþmasýdýr.

Atatürk'ten sonraki cumhurbaþkaný seçiminin sessizce hallolmasý ve ölümünden sonra kurduðu rejimin sakince sürmesi bir kriterse, evet baþarýlý olmuþtur.11. Atatürk'ün idrak gücünde esrarengiz bir yön vardý; küçük þeylere önem vermeyiþ veya sinsi olamayýþýnda üstün bir yön bulunuyordu; konsantrasyon gücü olaðanüstüydü; þefkat ve ilgi bekleyen bilinçaltýnýn etkileyici yaný belki de þuurlu amacýnýn buz gibi dimdikliðinin bir baþka parçasýydý.12. Müslüman olarak doðmuþ, ancak din karþýtý bir kiþi olmuþtu, doðruluðu sevmiþ, günahtan nefret etmiþti; iþini iyi bilen, istidak sahibi bir askerdi, savaþtan nefret ederdi. Baðýmsýzlýðý elde ettiði andan itibaren barýþýn peþinde koþmuþ ve barýþ ortamýný saðlamayý baþarmýþtý. Türkiye'nin kaderini elleri arasýna aldýðýndan beri, Kemalist Cumhuriyet'in dostluk elini uzatmadýðý ve aralarýnda Osmanlý Imparatorluðu'nun düþmanlarýnýn da bulunduðu tek bir komþusu dahi yoktur. Uzatýlan dostluk eli çoðunlukla tutulmuþ ve sarf edilen çabalar sonunda ülkelerarasý sürtüþme azaltýlarak, doðunun bu bölgesinde daha geniþ kapsamlý barýþ, dikkat çekici bir biçimde saðlanmýþtýr.13. Kemal Atatürk yapýlmasý gerektiðine inandýðý þeyleri korkusuzca yerine getirmekten asla vazgeçmemiþti.

Hastalýðýnýn þiddetlendiði anlarda ölüme çok yakýnlaþmýþ olsa bile, korku asla ne yüreðine ne beynine yerleþmeyi baþaramamýþtý.

O, Türk Milleti'ne hizmet ederken öldü. Ölüm bile büyük zaferini ondan çalmayý baþaramamýþtýr.

Ýnsanlara hayatlarýný, onur ve þereflerini ve insanca yaþama yolunu vermiþ, belki de tüm bunlardan daha önemlisi bu haklarýna sahip çýkmalarýný saðlayacak baðýmsýzlýðý tattýrmýþtýr.

Lordum, en derin saygýlarýmla, sizin en sadýk ve en mütevazý hizmetkarýnýz olduðumu bildirmekten þeref duyarým.Percy Loraine”


kaynak: Odatv.com
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.