Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
YÖNETÝCÝNÝN HÝZMET SEBEBÝYLE EMNÝYETÝ SUÝSTÝMAL ETMESÝ...
Yargýtay kararlarýT.C.
YARGITAY
11. CEZA DAÝRESÝ
E. 2003/9372
K. 2004/7237
T. 7.10.2004
• APARTMAN YÖNETÝCÝSÝ ( Kat Maliklerinden Toplanan Parayý Yeni Yönetime Devretmemesi/Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal - Hukuki Uyuþmazlýk Olarak Kabul Edilemeyeceði )
• HÝZMET SEBEBÝYLE EMNÝYETÝ SUÝSTÝMAL ( Apartman Yöneticisinin Kat Maliklerinden Toplanan Parayý Yeni Yönetime Devretmemesi )
• HUKUKÝ UYUÞMAZLIK OLARAK NÝTELENDÝRÝLEMEYECEK EYLEM ( Apartman Yöneticisinin Kat Maliklerinden Toplanan Parayý Yeni Yönetime Devretmemesi - Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal )
765/m. 510
ÖZET : Apartman yöneticisi olan sanýðýn, kat maliklerinden topladýðý paralarý yerinde harcamadýðý, yönetim kasasýnda ya da banka hesabýnda olmasý gereken parayý yeni yönetime devretmeyerek alýkoyduðu, dosya kapsamý ve sanýðýn tevilli ikrarý ile anlaþýldýðý halde, mahkümiyeti yerine, uyuþmazlýðýn hukuki nitelikte olduðundan bahisle beraat kararý verilmesi, Yasaya aykýrýdýr.

DAVA : Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçundan sanýk E'nin yapýlan yargýlamasý sonunda; beraatine dair BURSA 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen 30.01.2002 gün ve 2001/384 Esas, 2002/50 Karar sayýlý hükmün süresi içinde Yargýtay'ca incelenmesi katýlanlar vekili ve C. Savcýsý tarafýndan istenilmiþ olduðundan dava evraký C.Baþsavcýlýðý'nýn bozma isteyen 25.06.2003 tarihli tebliðnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereði görüþüldü:

KARAR : Apartman yöneticisi olan sanýðýn, kat maliklerinden topladýðý paralarý yerinde harcamadýðý, dosyada mevcut Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2001/678 Esas sayýlý dosyasýna ibraz edilen 05.07.2001 günlü bilirkiþi raporunda belirtildiði üzere yönetim kasasýnda ya da banka hesabýnda olmasý gereken 5.237.712.270.- Lirayý yeni yönetime devretmeyerek alýkoyduðu, dosya kapsamý ve sanýðýn tevilli ikrarý ile anlaþýldýðý halde, mahkümiyeti yerine, uyuþmazlýðýn hukuki nitelikte olduðundan bahisle beraat kararý verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykýrý, C. Savcýsý ve müdahiller vekilinin temyiz itirazlarý bu itibarla yerinde görülmüþ olduðundan hükmün bu sebepten dolayý CMUK'nun 321. maddesi uyarýnca istem gibi BOZULMASINA, 07.10.2004 gününde oybirliðiyle karar verildi.
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.