Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 4

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
YÖNETÝCÝNÝN HÝZMET SEBEBÝYLE EMNÝYETÝ SUÝSTÝMAL ETMESÝ...
Yargýtay kararlarýT.C.
YARGITAY
11. CEZA DAÝRESÝ
E. 2003/9372
K. 2004/7237
T. 7.10.2004
• APARTMAN YÖNETÝCÝSÝ ( Kat Maliklerinden Toplanan Parayý Yeni Yönetime Devretmemesi/Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal - Hukuki Uyuþmazlýk Olarak Kabul Edilemeyeceði )
• HÝZMET SEBEBÝYLE EMNÝYETÝ SUÝSTÝMAL ( Apartman Yöneticisinin Kat Maliklerinden Toplanan Parayý Yeni Yönetime Devretmemesi )
• HUKUKÝ UYUÞMAZLIK OLARAK NÝTELENDÝRÝLEMEYECEK EYLEM ( Apartman Yöneticisinin Kat Maliklerinden Toplanan Parayý Yeni Yönetime Devretmemesi - Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal )
765/m. 510
ÖZET : Apartman yöneticisi olan sanýðýn, kat maliklerinden topladýðý paralarý yerinde harcamadýðý, yönetim kasasýnda ya da banka hesabýnda olmasý gereken parayý yeni yönetime devretmeyerek alýkoyduðu, dosya kapsamý ve sanýðýn tevilli ikrarý ile anlaþýldýðý halde, mahkümiyeti yerine, uyuþmazlýðýn hukuki nitelikte olduðundan bahisle beraat kararý verilmesi, Yasaya aykýrýdýr.

DAVA : Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçundan sanýk E'nin yapýlan yargýlamasý sonunda; beraatine dair BURSA 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen 30.01.2002 gün ve 2001/384 Esas, 2002/50 Karar sayýlý hükmün süresi içinde Yargýtay'ca incelenmesi katýlanlar vekili ve C. Savcýsý tarafýndan istenilmiþ olduðundan dava evraký C.Baþsavcýlýðý'nýn bozma isteyen 25.06.2003 tarihli tebliðnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereði görüþüldü:

KARAR : Apartman yöneticisi olan sanýðýn, kat maliklerinden topladýðý paralarý yerinde harcamadýðý, dosyada mevcut Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2001/678 Esas sayýlý dosyasýna ibraz edilen 05.07.2001 günlü bilirkiþi raporunda belirtildiði üzere yönetim kasasýnda ya da banka hesabýnda olmasý gereken 5.237.712.270.- Lirayý yeni yönetime devretmeyerek alýkoyduðu, dosya kapsamý ve sanýðýn tevilli ikrarý ile anlaþýldýðý halde, mahkümiyeti yerine, uyuþmazlýðýn hukuki nitelikte olduðundan bahisle beraat kararý verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykýrý, C. Savcýsý ve müdahiller vekilinin temyiz itirazlarý bu itibarla yerinde görülmüþ olduðundan hükmün bu sebepten dolayý CMUK'nun 321. maddesi uyarýnca istem gibi BOZULMASINA, 07.10.2004 gününde oybirliðiyle karar verildi.
Yorum
#1 | Mesrabolaugh - Eyll 22 2018 23:31:36
If you want to receive credit, best way to use online service. Virtual credit services are very famous now. You can use various credits online and be cheerful. However it is very easy to use. However needful to say, that you mustnt call for your relatives or friends. You should use money online cash loans in NE here.

At maybeloan.com there are many various credit offers. You have chance to utilize payday loans in NY. If you have bad credit history in NY, but you very much in need of loan, better utilize credit service. At this site you can use credit 24/7. Lending terms are good. You could utilize short term payday loans in USA.

If you have nationality of USA, better to use online credits. Today many institutes like as banks or credit organizations would require from your different documents. All we know, that papers like as money orders or data from banking bills very tought to receive for five days. If you want, to obtain fast payday credits in USA, we commend use credit online services.

Use credit service is very light and auspicious. For example, less than 10 years ago a lot of guys in Massachusetts visited banks and credit firm. Now it is possible to use cash 24/7 and get it at online credit service.

At https://maybeloan.com/payday-loans/ia should receive coins for your credit card. Also service has loyal attitude to each client. If you were born at Colorado and desire to use short term payday loans in CO, it is possible. You should also use money loans in Illinois, if you worked in Illinois. Any people hasnt money to allow it for their babies. If you working in WY and desire to provide for your children fast money, you should utilize service like this. A lot of persons use fast payday credits in WY, using web sites.

This source transfer coins for your account. It can be debit card or credit card. If you have some problems with coins, you can use online credit service, which is very popular in NY. You could use cash fast and get loans as fast as it possible. If you need some coins, you could use cash loans. Service however provide chance to get cash loans in PA.

If you desire to get cash at morning time, you can utilize cash in different state. Service is working all over the USA. You may use coins online in evening time. Necessary to utilize make application at source, after team of specialists will process it. Then money will transfer from website to your bank account.

If you have awful credit history in District of Columbia, it is not an issue. You could utilize virtual loans at maybeloan.com and take on credit. You may take on various amounts.

Also necessary to say, maintain have their own customer support. It will propose you if you will have any issues. You should contact them at contact form. They will do all what they could and get for you better online decision. If you have some problems with cash, necessary to use moderators. This service working 24/7 and will suggest you with technical issues at website.
#2 | AmrikaDok - Eyll 25 2018 19:04:59
, - -. , . , , . .

namedb.ru . , . . . , , . . . . .

, . , . . , . , , . , .

, . , , . . , .

, . , . , , ? . , , .

, , . , namedb.ru, .

. . , . . . , . , .

, , . , . . , , , .

. , . . .

. , , , . . , . , .
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.