Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
KAT MALÝKÝ YÖNETÝCÝ OLMAK ÝSTESE DAHÝ DÝÐER KAT MALÝKLERÝ DIÞARDAN YÖNETÝCÝ ATAYABÝLÝRLER
KMKDavacý; Diðer Kat maliklerinin kendisine besledikleri husumet nedeni ile, Yöneticilik sýrasý kendine geldiðinde, Davalý kat maliklerinin, "Dýþardan bir Yönetici"'yi atadýklarýný, Buna açýkca itiraz etmesine ve kat maliklerine ek yük getireceðini bile bile, ekseriyetle Dýþardan yönetici seçtiklerini belirtmiþ ve ;
Sulh Hukuk mahkemesine baþvurarak Genel kurul kararýnýn iptalini talep etmiþtir.
Kadýköy 5.Sulh Hukuk Mahkemesi,
Esas No: 2004/559
Karar No: 2005/382
Ýle, Toplantý çaðrýsýnýn Usule uygun olduðu ve Apartmanda toplam 13 kat malikinin bulunduðu, yönetim planýnda yöneticinin kat maliklerinden yada dýþardan olabileceðinin belirtildiði ve bunlarýn 7'si ile Dýþardan yönetici atandýðý . Ýþlemin Yönetim planý ve yasaya uygun olduðunu belirtmiþtir.

Davacý Yargýtaya baþvurarak temyiz hakkýný kullanmýþ ve;
Yargýtay 18.Hukuk dairesi
Esas no: 2005/4973
Karar no:2005/6999 ile,
Temyizi talebinin süresi içinde olduðu,
Tüm dosyanýn okunduðu ve;
Dosyadaki Yazýlara, kararýn dayandýðý deliller ile kanunun gerektirici sebeplere göre; yerinde görülmeyen temyiz itirazýnýn reddi, ile usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA 04/07/2005 gününde oybirliði ile karar vermiþtir.
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.