Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
ÝÞLETME PROJESÝNÝN BORÇLUYA TEBLÝÐ EDÝLÝP KESÝNLEÞMESÝ
Yargýtay kararlarýT.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAÝRESÝ
E. 2002/12516
K. 2002/13456
T. 24.6.2002• ÝÞLETME PROJESÝNÝN BORÇLUYA TEBLÝÐ EDÝLÝP KESÝNLEÞMESÝ ( Apartman Yönetim Kurulu Kararý – Tek Yada Ayrý Parsel Üzerinde Bulunan Taþýnmaz )

• APARTMAN YÖNETÝM KURULU KARARI ( Ýþletme Projesinin Borçluya Teblið Edilip Kesinleþmesi – Tek Yada Ayrý Parsel Üzerinde Bulunan Taþýnmaz )

• TEK YADA AYRI PARSEL ÜZERÝNDE BULUNAN TAÞINMAZ ( Apartman Yönetim Kurulu Kararý – Ýþletme Projesinin Borçluya Teblið Edilip Kesinleþmesi )2004/m.58, 68/1

634/m.1, 37ÖZET : Takip talebine ekli, iþletme projesi niteliðinde olan apartman yönetim kurulu kararlarýnýn, hakkýnda takip yapýlan borçluya teblið edilip edilmediði, teblið edilmiþse itirazsýz kesinleþip kesinleþmediðinin araþtýrýlmasý gerektiði gibi, Baþtürk Apartmanýn ( A ) ve ( B ) Bloklarýnýn ayný parselde mi yoksa ayrý ayrý parsellerde mi bulunduðu hususu tespit edilerek itirazýn kaldýrýlmasýna karar verilmesi gerekir.DAVA : Yukarýda tarih ve numarasý yazýlý merci kararýnýn onanmasýný mutazammýn 27.12.2001 tarih, 21079-22088 sayýlý daire ilamýnýn müddeti içinde tashihen tetkiki Borçlu vekili tarafýndan istenmesi üzerine bu iþle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiþ olmakla okundu ve gereði görüþülüp düþünüldü :KARAR : Takip dayanaðýnda, Alacaklý; Baþtürk Apartman, Yönetim Kurulu Kararýna dayanak aidat borcu için borçlu hakkýnda takip baþlatmýþtýr. Takip talebine ekli kararlarýn Yönetim Kurulu Kararlarý olduðu anlaþýlmaktadýr. Ýþletme projesi niteliðinde olan bu kararlarýn, hakkýnda takip yapýlan borçluya teblið edilip edilmediði, teblið edilmiþse itirazsýz kesinleþip kesinleþmediði araþtýrýlmasý gerektiði gibi, Baþtürk Apartmanýn ( A ) ve ( B ) Bloklarýnýn ayný parselde mi yoksa ayrý ayrý parsellerde mi bulunduðu hususu tespit edilmeden eksik incelemeye dayalý olarak itirazýn kaldýrýlmasýna karar verilmesi isabetsiz olduðundan mercii kararýnýn bu nedenlerle bozulmasý gerekirken onandýðý anlaþýlmakla karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiþtir.SONUÇ : Borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 27.12.2001 tarih ve 2001/21079 Esas- 22008 karar nolu onama kararýnýn kaldýrýlarak, Çatalca 2. Ýcra Tetkik Mercii Hakimliðinin 25.5.2001 tarih ve 2001/11-15 sayýlý kararýnýn yukarýda yazýlý nedenlerle ÝÝK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarýnca (BOZULMASINA), 24.6.2002 gününde oybirliðiyle karar verildi.
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.