Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
APARTMAN ADINA "YÖNETÝM HESABI" AÇMA ZORUNLULUÐU;
KMKT.C.
ANTALYA
4. SULH HUKUK MAHKEMESÝ
ESAS NO: 2011/799
KARAR NO: 2012/881
DAVA: Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar
DAVA TARÝHÝ: 13/05/2011
KARAR TARÝHÝ: 19/07/2012

Mahkememizde görülmekte bulunan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasýnýn sonunda,

GEREÐÝ DÜÞÜNÜLDÜ: Davacý dilekçesinde özetle, Y... Ç... Apartmanýnda ailesi ile ikamet ettiðini, apartman aidatlarýný elden ödeme uygulamasýnda imza atýlmasýný talep ettiðini bunun üzerine yöneticinin ben imza atmam tepkisi ile karþýlaþtýðýný, yöneticiye nasýl davranmasý gerektiði konusunda bir takým uyarýlarda bulunduðunu, elden ödemede imzadan kaçýndýðý için bir banka hesabý açýlýrsa ödeme yapacaðýný bildirir ihtarname gönderdiðini, yöneticinin ihtarnameye polemikli bir cevap verdiðini bunun üzerine banka hesabý açýlmasýný talep eder ikinci bir ihtarname çektiðini ancak apartmanýn banka hesabý olma zorunluluðuna raðmen talebine sözlü veya yazýlý bir cevap verilmediðini bu nedenle ihtarlara raðmen görevini yerine getirmeyen yöneticinin cezalandýrýlmasýný, aidat almaktan kaçýndýðý için aidat borçlarýný ödeyebileceði muteber bir banka hesabýnýn tespitini görevini ihmalden dolayý ödemek durumunda kaldýðý ilk ihtarname masrafý 82,14 TL ikinci ihtarname masrafý 52.35 TL olmak üzere toplam 134,49 TL.nin yasal faizi ile birlikte davalýdan tahsiline, mahkeme masraflarýnýn da davalýdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiþtir.

Davacý vekili olacaðýný söyleyen Av. F. Z. Ö.' ün vekaletnamesini sunduðu görülmüþtür.

Davalý 01/07/2011 havale tarihli cevap dilekçesinde; davacýnýn iddia ettiði gibi kendilerinin ödeme yapýp, ödeme yaptýklarýna dair makbuz vermemesinin söz konusu olmadýðýný, davacý taraf ile ayný zamanda kapý komþusu olduklarýný hiçbir probleminin olmamasýna raðmen aidatlarý direk olarak kendisine deðil PTT vasýtasýyla gönderdiðini, ödeme yaptýktan sonra makbuzlarý gelip kendisinden isteyebileceklerini defalarca söylediðini makbuzlarý komþular aracýlýðý ile gönderdiðini ancak makbuzlarý almadýklarýný ve yazýlý ihtarname ile istemeye baþladýklarýný, karþý tarafýn iddialarýný deðerlendirmeye alarak yapýlabilecek olanlarý yaptýðýný, davacýnýn banka hesap numarasý açýlmasý isteðinin apartmanda toplam 8 adet baðýmsýz bölüm bulunduðunu, 28/05/201 tarihli karar ile aidatlarýn her ayýn 15 ve 20 si arasý elden ödenmesine karar verildiðini, hiç kimsenin bankaya gidip aidat yatýrmak istemediðini, kendisinin ücretsiz olarak yöneticilik yaptýðýný bankaya hesap açtýrmak ekstra masraf oluþturacaðýný bu nedenle davacýnýn davasýnýn reddine karar verilmesini talep ettiði görülmüþtür.

Dosya celse arasýnda yemin zaptý düzenlenerek bilirkiþiye tevdi edilmiþ bilirkiþi 10/07 2012 havale tarihli raporunda sonuç olarak davacýnýn banka hesabý açýlmasý konusunda yapmýþ olduðu savýn doðru olduðunu ve bunun zamanýnda yerine getirilmediði gibi bankadan alýnan yazý gereði de kanunda istenen þekilde hesap açýlmayýp þahsi tasarruf hesabý açýldýðý bunun da kanuna göre suç teþkil ettiði görüþü ve davacýnýn da ödemelerin makbuz karþýlýðý yapabileceði banka hesabý açýlmasýný beklemesinin yerinde olmadýðýný belirttiði görülmüþtür.

Yapýlan yargýlama, bilirkiþi raporu ve tüm dosya kapsamýndan; 634 sayýlý kat mülkiyeti kanununun 35 md. göre açýkça yöneticinin görevleri arasýnda yer alýp davalý yönetici bu görevini zamanýnda yerine getirmemiþ davacýnýn yazýlý ihtarlarý vs neticesi banka hesabý açýlmýþ ve bu hesaban ana gayrimenkul yöneticisi sýfatýyla kullanýlmadýðý þahsi tasarruf hesabý açýlarak usulüne uygun olmayan iþlem yapýldýðý bu durumda davacýnýn bir banka hesabý açýlmasý konusundaki savýnýn doðru olup davalýnýn ana gayrimenkul yöneticisi sýfatýyla hesap açtýrmamýþ olduðundan sadece þahsi tasarruf hesabý açýldýðýndan bu iþlemin giderilmesi gerektiði bu durumda yönetici sýfatýyla hesap açtýrmasýnýn gerekli olduðu anlaþýlmýþ aþaðýdaki þekilde hüküm kurulmuþtur.

HÜKÜM: Yukarýda açýklandýðý üzere;

- Davacýnýn davasýnýn talep ve bilirkiþi raporu doðrultusunda KABULÜ ile, davacýnýn apartman aidatlarýný ödeyebilmesi için davalý yönetim tarafýndan apartman yönetimi olarak hesap açtýrýlmasýna, bunun için davalý apartman yönetimine kararýn kesinleþmesinden itibaren BÝR (1) AY süre verilmesine, açýlacak banka hesabýnýn tüm kat maliklerine davalý yönetim tarafýndan duyurulmasýna,

- Birinci ihtarname masrafý 82,14 TL ikinci ihtarname masrafý 52,35 TL den toplam 134,49 TL nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalýdan alýnýp davacýya verilmesine

- Alýnmasý gerekli maktu 21,15 TL harçtan peþin yatýrýlan 18,40 TL nýn mahsubu ile eksik 2,75 TL harcýn davalýdan tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesin,

- Davacýnýn yaptýðý toplam 245,00 TL Yargýlama giderinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine,
- Davacý vekiline, karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlýk Asgari Ücret Tarifesine göre maktu 600,00 TL[/u] vekalet ücreti takdiri ile davalýdan alýnýp davacýya verilmesine,

Dair, yasa yolu açýk olmak üzere verilen karar davacý vekilinin yüzüne karþý davalýnýn yokluðunda açýkça okunup usulen anlatýldý. 19/07/2012

T.C.
YARGITAY
18.HUKUK DAÝRESÝ
ESAS NO: 2013/859
KARAR NO: 2013/3760
KARAR TARÝHÝ: 12.03.2013

[u]Dava ve Karar: Dava dilekçesinde, yönetime ait banka hesabý açýlmasý istenilmiþtir. Mahkemece davanýn kabulüne karar verilmiþ, hüküm davalý vekili tarafýndan temyiz edilmiþtir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduðu anlaþýldýktan sonra dosyadaki bütün kaðýtlar okunup gereði düþünüldü:

Sonuç: Dosyadaki yazýlara, kararýn dayandýðý kanýtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarýnýn reddi ile usule ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aþaðýda yazýlý bakiye onama harcýnýn temyiz edene yükletilmesine, 12.03.2013 gününde oybirliði ile karar verildi.
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.